Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Издаване на разрешение за ползване на части от тротоари и улични платна и др. общински терени за разполагане на строителни материали и строителни площадки


Издаване на разрешение за ползване на части от тротоари и улични платна и др. общински терени за разполагане на строителни материали и строителни площадки

 
Правно основание: ЗУТ, АПК, ЗМДТ, НОАМТЦУ

Необходими документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за собственост или право на строеж
3. Удостоверение за насленици - при наследствен имот
4. Пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице
5. Ситуационна скица
6. Разрешение за строеж

Таксa: 3.00 лв./кв.м. на месец без ДДС


Срок: 7 дни

 
Валидност: до срока на разрешението


КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВОТО