Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация /УВЕ/ на видовете строежи от IV и V категория


Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация /УВЕ/ на видовете строежи от IV и V категория

 
Правно основание: ЗУТ, Наредба №3/2003, Наредба №2/2003, НОАМТЦУ

Необходими документи:
1. Нотариално заверено пълномощно
2. Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот, или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон
3. Разрешение за строеж
4. Договор със строител, вписан в Централния професионален регистър на строителя /при необходимост/
5. Договор с технически ръководител на обекта
6. Протокол - образец 2 /при необходимост/
7. Протокол - образец 3 /при необходимост/
8. Заверена заповедна книга на строежа
9. Актове и протоколи съставени по време на строителството, съгласно Наредба №3
10. Договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежата на техническата инфраструктура
11. Протокол образец 14 /при необходимост/
12. Декларации за съответствие на вложените материали
13. Положителни становища от РЗИ и РСПБЗН /при необходимост/
14. Удостоверение по чл.52, ал.5 от ЗКИР
15. Протокол образец 15 /за строежи V-та категория/
16. Комплексен доклад от надзора за въвеждане на строежа в експлоатация /за строежи IV-та категория/
17. Технически паспорт на обекта


Таксa: 0.50 лв./кв.м. по РЗП (но не по-малко от 70.00 лв.); за линейни обекти: 70.00 лв.


Срок: 7 календарни дни

 
Валидност: по ЗУТ


КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВОТО