Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Издаване на заверено копие по стари, обезсилени регулационни планове и преписки, разписни листи


Издаване на заверено копие по стари, обезсилени регулационни планове и преписки, разписни листи

 
Правно основание: ЗУТ, АПК, ЗКИР, ЗМДТ, НОАМТЦУ

Необходими документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за собственост или право на строеж
3. Удостоверение за насленици - при наследствен имот
4. Пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице

Такса:  10.00 лв.

Срок: 7 работни дни

Валидност: безсрочно


КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВОТО