Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Издаване на удостоверение за определяне на нов административен адрес


Издаване на удостоверение за определяне на нов административен адрес

 
Правно основание: ЗУТ, АПК, ЗКИР, ЗМДТ, НОАМТЦУ

Необходими документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за собственост или друго вещно право, вписан в Агенцията по вписванията
3. Удостоверение за насленици - при наследствен имот
4. Скица, издадена от Агенцията по геодезия, картография и кадастър /ако документът за собственост е издаден преди 2005г./
5. Пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице

Такси и срокове:

СРОК

обикновена

до 7 раб. дни

бърза

до 3 раб. дни

ТАКСА 15.00 лв. 25.00 лв.

 

 

 

 

 


Валидност: безсрочно


КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВОТО