Общинска администрация Ямбол Република България

Административни услуги


Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги на територията на Община Ямбол
Харта на клиента на общинска администрация - Ямбол 
Кодове за вид плащане 

БАНКОВА СМЕТКА ЗА ТАКСИ
Банкова сметка: BG 13 SOMB 9130 84 24420344
Банка: Общинска банка АД, ФЦ - Ямбол
SWIFT BIC код: SOMBBGS

Административни услуги

Ръководство на потребителя - Портал за електронни услуги EGOV.BG


Жестов превод-банер

Жестомимичен превод ще помага на хората с увреден слух, които посещават Центъра за административно обслужване на Община Ямбол. Специален стикер на гишето информира за наличието на новата услуга "онлайн жестов превод". Той се осъществява в реално време, чрез интернет връзка, на тристранен принцип между лицензиран преводач, служители на администрацията и нуждаещите се граждани.


Електронните административни услуги, също могат да бъдат заявени и от официалния сайт на Община Ямбол на следния адрес: https://yambol.imeon.bg:4443/WebSiteApp/frmMain.aspx , като изберете желаната услуга и натиснете бутона ЗАЯВЯВАНЕ.

Забележка: Ако исканата услуга изисква заплащане, то системата няма да позволи нейното изпълнение преди извършването му. Плащането може да се извърши по всички възможни начини: плащане с карта през сайта (плащането се отразява веднага), банков превод (плащането се отразява до два работни дни) , в брой - на каса в общината или в изнесените офиси, както и на касите на Easypay и онлайн през сайта epay.bg.


Във връзка с изменението и допълнението на Административнопроцесуалния кодекс и създадената обща нормативна рамка на комплексно административно обслужване, Община Ямбол уведомява всички заявители на административни услуги, че считано от 25.03.2015 г.:

* Не се изисква представянето на  документи, издавани от община Ямбол за услуги, предоставяни от общината.

* Община Ямбол извършва служебна проверка в достъпните й регистри и не изисква да се прилагат документи, до които има достъп по служебен път.

* Административните услуги, за които изрично няма изискване с нормативен акт да се заявяват със заявление по образец, могат да бъдат заявени устно след попълване на 

ПРОТОКОЛ за устно заявяване на услуга.

* Комплексните административни услуги, за които изрично няма изискване с нормативен акт да се заявяват лично, могат да бъдат заявявани чрез лицензиран пощенски оператор.

* Получаването на резултата от административните услуги може да става чрез лицензиран пощенски оператор за сметка на заявителя.

* При декларирано желание от заявителя, индивидуалните административни актове по заявени административни услуги, могат да бъдат изпратени по електронен път, подписани с електронен подпис.

* Община Ямбол приема заявления за административни услуги, извършвани от други административни органи, когато същите са заявили и допуснали тази възможност.

Полезни връзки


Банери ➲