Общинска администрация Ямбол Република България

Съставяне акт за раждане на лице, родено в Р. България

Съставя се за лица, родени на територията на община Ямбол.

Правно основание: 
чл.35, ал.1, чл.37, чл.42, чл.43, ал.6 от Закона за гражданската регистрация; чл.3, чл.7, ал.2, т.1 и т.5 и чл.9, ал.1 от Наредба №РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация

Родителите на новороденото дете се определят съгласно разпоредбите на чл.60 и чл.61 от Семейния кодекс.
Въз основа на съставен акт за раждане на родителите се издава удостоверение за раждане – оригинал и при необходимост за втори и следващ път дубликат от удостоверение за раждане.

Необходими документи:

  1. Съобщение за раждане от здравното заведение или компетентно медицинско лице където е настъпило раждането – представя се служебно в община в 5-дневен срок от раждането на детето /денят на раждането не се брои/
  2. Искане по образец - РГС8 [ Размер на файла: 189.60kB ] за припознаване, ако припознаването е извършено в здравното заведение

Срок: Актът се съставя в 7-дневен срок от раждането на детето /денят на раждането не се брои/.

Такса:
 Не се таксува

Полезни връзки


Банери ➲