Общинска администрация Ямбол Република България

БАНКОВИ СМЕТКИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

1. Данък върху недвижимите имоти:
Банкова сметка: BG13 SOMB 9130 84 24420344
Код за вид плащане: 44 21 00
Банка: Общинска банка АД, ФЦ – Ямбол
SWIFT BIC код : SOMBBGSF

2. Данък върху превозните средства:
Банкова сметка: BG13 SOMB 9130 84 24420344
Код за вид плащане: 44 23 00
Банка: Общинска банка АД, ФЦ – Ямбол
SWIFT BIC : SOMBBGSF

3. Данък при придобиване на имущества по дарение или по възмезден начин:
Банкова сметка: BG13 SOMB 9130 84 24420344
Код за вид плащане: 44 25 00
Банка: Общинска банка АД, ФЦ – Ямбол
SWIFT BIC код : SOMBBGSF

4. Данък върху наследствата:
Банкова сметка: BG13 SOMB 9130 84 24420344
Код за вид плащане: 44 22 00
Банка: Общинска банка АД, ФЦ – Ямбол
SWIFT BIC код : SOMBBGSF

5. Патентен данък:
Банкова сметка: BG13 SOMB 9130 84 24420344
Код за вид плащане: 44 14 00
Банка: Общинска банка АД, ФЦ – Ямбол
SWIFT BIC код : SOMBBGSF

6. Други данъци:
Банкова сметка: BG13 SOMB 9130 84 24420344
Код за вид плащане:44 34 00
Банка: Общинска банка АД, ФЦ – Ямбол
SWIFT BIC : SOMBBGSF

7. Такса за битови отпадъци
Банкова сметка: BG13 SOMB 9130 84 24420344
Код за вид плащане: 44 24 00
Банка: Общинска банка АД, ФЦ – Ямбол
SWIFT BIC код : SOMBBGSF

8. Такса за притежаване на куче
Банкова сметка: BG13 SOMB 9130 84 24420344
Код за вид плащане: 44 80 13
Банка: Общинска банка АД, ФЦ – Ямбол
SWIFT BIC код : SOMBBGSF

9. Такса за административни услуги
Банкова сметка: BG 13 SOMB 9130 84 24420344
Код за вид плащане: 44 80 07
Банка: Общинска банка АД, ФЦ – Ямбол
SWIFT BIC kод: SOMBBGSF

10. Туристически данък
Банкова сметка: BG 13 SOMB 9130 84 24420344
Код за вид плащане: 44 28 00
Банка: Общинска банка АД, ФЦ – Ямбол
SWIFT BIC kод: SOMBBGSF

Полезни връзки


Банери ➲