Общинска администрация Ямбол Република България
Търсене в Договори

Договор за обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, описани в Приложение 1

Действащ | ДГ/04-00073 от 04.11.2014 г. | Публикувана от Свилен Раднев

В чл. 15 от договора е записано, че неразделна част от него са Приложение 1 "Списък на сгради, подлежащи на обследване и сертифициране и цени", Приложение 2 "Данни за сградите, подлежащи на обследване за енергийна ефективност и сертифициране" и Приложение 3 "Протокол". Следва да се има предвид обаче, че Приложения 2 и 3 представляват такива документи, които не следва и не могат да бъдат съставени към момента на подписване на договора, а към един по-късен етап като резултат от изпълнението на задълженията на страните, т.е. посочените приложения не са свързани с оглед на самото сключване на договора, а с оглед на неговото изпълнение. В следствие на което и с оглед на това, че Възложителят не е поставил изискване Приложение 2 и 3 да съставляват неразделна част от договора, е Допусната техническа грешка при посочването на тези две приложения като неразделна част в чл. 15 на този договор, като същите не е следвало да бъдат посочени и да се представят като такива при сключването му. Поради тази причина Приложение 2 "Данни за сградите, подлежащи на обследване за енергийна ефективност и сертифициране" и Приложение 3 "Протокол" не трябва да бъдат качвани като Приложения към договора в "Профила на купувача".

Полезни връзки


Банери ➲