Общинска администрация Ямбол Република България

Демографска характеристика

Динамика на населението

Населението на община Ямбол според официалните данни от НСИ показва относително стабилна тенденция за намаляване. Най-високи стойности са отчетени в началото на XXI век, като през 2000 г. броят на жителите на общината е бил 88 011 души, а на областта – 166 415 души. Kъм 2019 г. общият брой на населението е 67 222 души. Броят на жителите в периода 2000 – 2019 г. е намалял с 20 789 в община Ямбол и с 49 080 души в област Ямбол. Основните фактори за това са по-ниската раждаемост спрямо смъртността, като разликата между тях се увеличава през последните десетилетия. Очаква се тази негативна тенденция да продължи да се задълбочава и през следващите години.

Гъстотата на населението в община Ямбол през 2011 г. възлиза на 817,12 д./км2. При този показател също има тенденция за намаляване, която е пряко зависима от понижаващия се общ брой на жителите на разглежданата територия. Средната гъстота на населението за област Ямбол за същата година е 39,17д./км2, а за Югоизточния район и Република България – съответно 54,45 д./км2 и 66,35 д./км2. Ниските стойности тук са в следствие на териториалния обхват – землището на община Ямбол съвпада по граници с град Ямбол. През 2019 г. гъстотата на населението на община Ямбол е 740,9 д./км2.

Фигура 5. Динамика на населението на община Ямбол / град Ямбол и област Ямбол

Динамика на населението на община Ямбол / град Ямбол и област Ямбол

Според данните за населението на община Ямбол се забелязва разлика в съотношението между броя мъже и жени. През 2011 г. 51,3% от населението е от мъжки пол и съответно 48,7% - от женски. Количествената разлика между тях се равнява на 1856 души. Към 2019 г. процентното съотношение се изменя на 51,7% за мъжете и 48,3% за жените. Може да се обобщи, че разликата не е съществена и не възпрепятства нормалното възпроизводство на населението.

Раждаемост и смъртност. Естествен прираст на населението.

Демографските данни от НСИ за 2019 г. показват, че на територията на община Ямбол са родени общо 301 деца. Техният брой бележи спад спрямо предишните години, като при сравнение с количеството за 2011 г. разликата възлиза на 71 деца.

  • Коефициент на раждаемост: 10,3‰.

Коефициентът показва съотношението между всички живородени деца на 1000 души за съответната година към средногодишния брой на населението. За сравнение стойността на показателя за 2019 г. – 9.54 ‰, което говори за непостоянна тенденция поради ежегодно понижаващия се брой на живородените деца. Показателят за област Ямбол през 2011 г. е 9,3‰, а за Югоизточния район и България – съответно 9,7‰ и 8,8‰, които дават информация за по-неблагоприятно протичащи процеси.

Нивото на смъртност е значително по-високо от това на раждаемостта. За 2011 г. броят на починалите е 629 души, докато за 2019г. – 863 души.

  • Коефициент на смъртност: 11,8 ‰.

Коефициентът показва съотношението между всички починали хора на 1000 души за съответната година към средногодишния брой на населението. За сравнение стойността на показателя за 2019 г. – 11,7 ‰, което показва относително постоянна негативна тенденция. Показателят за област Ямбол през 2011 г. е 17,0‰, а за Югоизточния район и България – съответно 14,6‰ и 14,7‰. Това сочи, че останалите общини, част от област Ямбол, са с много по-влошени показатели спрямо община Ямбол. Също така, община Ямбол е в по-благоприятно положение спрямо района и страната.

Естественият прираст се формира като разлика между броя на живородените и починалите за съответната година. Към 2011 г. той е отрицателен, като числовата му стойност се равнява на -811 души, докато за 2019 г. той е -852 души. След 1975 г. общото население на общината трайно се понижава поради спада на раждаемостта, съответно застаряването на населението и повишаващата се смъртност.

  • Коефициент на естествен прираст: -1,54 ‰.

Коефициентът представлява отношение на разликата между броя на живородените деца и починалите хора към средногодишното население на община Ямбол за същата година. През 2019 г. стойността на показателя е била -3,50 ‰, което дава информация за негативна демографска тенденция, задълбочаваща се с времето.

  • Темп на прираст на населението между 31.12.2019г. и 31.12.2011г.: - 0,08%

Показателят показва темпът на нарастване или намаляване на населението за равни периоди от време. Тенденцията, която отчита се поддържа равномерно, но категорично е отрицателна през една от всяка от тях. Всяка година темпът на прираст е отрицателен със стойности между 0,01 и 0,03%.

Таблица 2. Темп на прираст на населението на община Ямбол за една календарна година.

Край и начало на периода към 31. 12. съответната година

Население в края на периода

Население в началото на периода

Разлика между населението в края и в началото на периода

Темп на прираст (%)

2019г. - 2018г.

67222

68074

-852

-0,01

2018г. - .2017г.

68074

68846

-772

-0,01

2017г. - .2016г.

68846

69542

-696

-0,01

2016г. - 2015г.

69542

70224

-682

-0,02

2015г. - 2014г.

70224

71561

-1337

-0,01

2014г. -2013г.

71561

72159

-598

-0,01

2013г. - 2012г.

72159

72778

-619

-0,01

2012г. - 2011г.

72778

73268

-490

-0,01

2011г. - 2010г.

73268

75742

-2472

0,03

Източник: Национален статистически институт

  • Механичен прираст на населението

Според данните на НСИ, отразяващи механичното движение на населението през 2011 г. от община Ямбол са се изселили 1 391 души, а са се заселили 572 души. Този показател отново формира отрицателна стойност, която се равнява на -819 души. Механичният прираст е отрицателен и за област Ямбол, като за конкретната година тя е напусната от общо 2 337 души, а предпочетена от 1 760 души. При Югоизточния район и България се забелязват също отрицателни стойности – съответно -1 372 души и -4795 души.

През 2019 г. в община Ямбол са се заселили 1 119 души, а изселилите са 1 734. Това отново формира отрицателен механичен прираст, като неговата числова стойност възлиза на - 615 души.

Таблица 3. Механично движение и механичен прираст на населението, 2014-2019г.

Година

Заселени

Изселени

Механичен

прираст

общо

мъже

жени

общо

мъже

жени

общо

2014

1001

437

564

1380

649

731

-379

2015

881

404

477

1900

907

993

-1019

2016

914

409

505

1344

604

740

-430

2017

1041

431

610

1496

698

798

-455

2018

905

391

514

1423

651

772

-518

2019

1119

482

637

1734

830

904

-615

Източник: Национален статистически институт

  • Коефициент на механичен прираст: -0,011 ‰.

Коефициентът представлява отношение на разликата между заселените и изселените хора към средногодишното население на община Ямбол за същата година. За сравнение през 2019 г. стойността на коефициента възлиза на – 0,009‰.

Възрастова структура

Възрастовата структура на населението дава представа за разпределението на населението по основни възрастови групи. Според групировката на шведския статистик и демограф Зундберг и видно от таблицата по-долу, възрастовата структура на населението в община Ямбол е от регресивен тип. Това означава, че относителният дял на поколението на прародителите (на 65 и повече навършени години) превишава значително дела на поколението на децата (от 0 до 14 навършени години). Запазването на това съотношение през последните десетилетия показва ясно изразена тенденция към застаряване на населението и има негативно отражение върху неговото естествено възпроизводство в бъдеще.

Таблица 4. Разпределение на населението на община Ямбол по възрасти и пол, 2016-2019г.

Години

Общо

0-14

15-64

65+

Мъже

0-14

15-64

65+

Жени

0-14

15-64

65+

2016

69542

10661

45996

12885

33750

5405

23146

5199

35792

5256

22850

7686

2017

68846

10674

44996

13176

33343

5410

22624

5309

35503

5264

22372

7867

2018

68074

10692

43885

13497

32926

5405

22085

5436

35148

5287

21800

8061

2019

67222

10636

42828

13758

32452

5357

21541

5554

34770

5279

21287

8204

Източник: Национален статистически институт

Цялостно погледнато разпределението на населението по възрасти отразява съвкупност от множество фактори – икономически и политически нестабилности, предизвикали спад на раждаемостта и силни миграционни процеси в определени периоди от време. Намаляването на раждаемостта през последните десетилетия се проявява във възрастовите групи от 0-24 г. Тя е следствие от миграционни процеси като изселване на млади хора, както и такива вече създали семейства и напуснали заедно с тях. При групите над 65 г. намаляването населението може да се разглежда като следствие от естествените процеси на смъртност и средната продължителност на живота.

Характерни за община Ямбол са приблизително равните относителни дялове на населението в под- и над- трудоспособна възраст.

Сравнението на възрастовите структури на местно, областно, регионално и национално ниво за 2011 г. показва стойности, даващи информация за няколко демографски тенденции от неблагоприятен характер. При област Ямбол са валидни две, произтичащи от ниските стойности на лицата в подтрудоспособна възраст и високите на тези в надтрудоспособна възраст. Това сочи, че има занижено възпроизводство на населението едновременно със силно изразено застаряване. Предвид, че община Ямбол е част от едноименната област и нейните стойности са със съществена разлика, означава, че останалите четири съставни общини са със силно влошени възрастови структури.

Фигура 6. Възрастова структура – сравнение между община Ямбол, област Ямбол, Югоизточен район и България

Възрастова структура – сравнение между община Ямбол, област Ямбол, Югоизточен район и България

В Югоизточният район и България са отчетени по-високи стойности на населението в надтрудоспособна възраст спрямо това в община Ямбол, което е индикатор за застаряване. Стойностите показват, че община Ямбол е с най-голям дял на население в трудоспособна възраст. Това означава, че на нейната територия е концентриран човешки ресурс, важен за поддържането и развитието на местната икономика.

За съпоставка и проследяване на измененията в относителните дялове е изчислена и възрастовата структура на населението на община Ямбол през 2019 г. Към този момент общо 16,7% от местните жители са в подтрудоспособна възраст, 59,8% - в трудоспособна и 23,5% - в надтрудоспособна такава. Това показва леко завишаване на количеството млади хора, но осезаемо завишаване на хората на възраст над 65 г. - с 8,5%. Причина за това е преминаване на население, попадащо в трудоспособна възраст през 2011 г. в нетрудоспособна такава през 2019 г. Основните проблеми се запазват – ниска раждаемост и силно изразено застаряване, като вторият от изброените се задълбочава с времето с бързи темпове.

  • Коефициент на възрастова зависимост: 48.1%.

Коефициентът показва общият брой на лицата в „зависимите“ възрасти – от 0 до 14 г. и над 65г. на 100 души от населението от броя на лицата в „независимите възрасти“ - между 15 и 64г. За сравнение през 2019 г. коефициентът е със стойност 67,3%, което показва влошаване на възрастовата структура и нарастване на населението, зависимо от лицата в трудоспособна възраст. Това води до затруднено осигуряване на издръжка.

  • Коефициент на възрастова зависимост (старши възрасти): 21.3%.

Коефициентът показва броят на лицата на възраст 65 и повече години на 100 лица от населението на възраст между 15 и 65г. Високата стойност на този показател дава информация за застаряване на населението до степен, която може да се асоциира с бъдещи прояви на затруднения относно поддържането на настоящото икономическо състояние и неговото развитие. През 2019 г. коефициентът е с отчетена стойност от 39,4%, което показва, че за период от 8 години показателя се е покачил с 18,1%. Това е изключително висока стойност, която показва, че на 100 лица в трудоспособна възраст се падат по 39,4 лица в надтрудоспособна такава. Имайки предвид, че съществен дял са безработни или икономически неактивни, то това води до недостиг на средства за пенсии, както и зависимост от помощта на държавата за тяхното осигуряване.

  • Коефициент на демографско заместване: 74.6%.

Коефициентът представлява отношението между броя на населението във вливащата се възрастова група 15 - 19 години и излизащата група 60 - 64 години от трудоспособното население. Значението на този показател е да се провери до колко навлизащите в трудоспособна възраст лица заместват по брой излизащите от нея. Стойността на коефициента сочи отново за бъдещи проблеми с намирането на достатъчно работна ръка за съществуващия пазар.

Полезни връзки


Банери ➲