Общинска администрация Ямбол Република България

Дирекция КСМДТВО

Дирекция „Култура, спорт, младежки дейности, туризъм и връзки с обществеността“


Дирекцията провежда политиката на Община Ямбол в областта на културата, спорта, младежките дейности, туризма и връзките с обществеността.

Разработва експертни анализи (в т. ч. програми и планове) в областта на културата, спорта, туризма, младежките дейности, неправителствените организации и връзките с обществеността.

Изготвя становища по дейностите в сферата на културата, спорта, туризма, младежките дейности и връзките с обществеността в Община Ямбол.

Отговаря за цялостната организация по управлението на дейностите касаещи спорта, туризма, младежките дейности, туризма, връзките с обществеността и неправителствените организации в общината и предлага варианти за решения по нейното подобряване.

Подписва контролни листи по предварителен финансов контрол относно разходи, свързани със съответните дейности.

Изготвя изходящата  документация, касаеща културата, спорта, туризма, младежките дейности, неправителствените организации, връзките с обществеността – писма, справки, отговори и др.

Подготвя и предоставя материали, свързани с разработването на проекти в областта на културата, спорта, туризма, младежките дейности и неправителствените организации.

Участва в екипи за изпълнение на проекти, съгласно заповед на кмета на общината.

Разработва и разпространява информационни и рекламни материали за общината (печатни, графични, фото, аудиовизуални и други).

Участва в реализацията на програми и проекти, свързани с културата, спорта, туризма, младежките дейности и неправителствените организации  в община Ямбол.

Култура

Участва в организацията на мероприятията, свързани с всички празници на град Ямбол.

Участва в изготвянето на годишен общински културен календар, включващ по-важните национални, регионални и местни културни събития, кръгли годишнини и чествания.

Участва, актуализира и допълва информацията за Националния културен календар.

Участва, изготвя и разпространява седмичен календар на културните прояви на община Ямбол

Участва в организирането на национални и регионални празници, конкурси, фестивали, общински културни събития и чествания по годишния културен календар.

Участва в изготвянето и съгласува правилници, свързани с дейността, статути, регламенти и формуляри за конкурси, празници и фестивали.

Участва в Експертната комисия за култура и подпомага работата на съответните ресорни комисии към Общинския съвет.

Спорт и младежки дейности

Организира и провежда ученически игри по различните видове спорт, посочени в плана на МОН и контролира финансовите разходи направени по осъществяването им.

Участва в подготовката и провеждането на спортни мероприятия и състезания, организирани от Общината.

Съдейства на спортните клубове при организираните от тях състезания и турнири.

Оказва организационно-методическа помощ на спортните организации на територията на община Ямбол и осъществява контрол върху дейността им.

Консултира и подпомага учебните заведения, спортните клубове, младежките и неправителствените организации по изготвянето на проекти, както и по проблемите на материалните бази - общинска собственост.

Осъществява контрол върху ползването на общинската материалната база, касаеща спорта и младежките дейности.

Приема от ръководствата на спортните клубове, младежките и неправителствени организации техните проекти за подпомагане, обобщава ги и ги предоставя в съответната ресорна комисия за решение.

Изготвя документи – договори за подпомагане на спортните клубове, младежките организации и организациите от неправителствения сектор и осъществява контрол по тяхното изпълнение.

Приема от ръководствата на учебните заведения, спортните клубове, младежките и неправителствени организации отчети и информира ръководството на общината при констатирани нарушения.

Поддържа и съхранява база данни, касаеща спортните клубове, младежките организации и материалната база, свързана със спортната и младежката дейности на територията на общината.

Участва в Експертната комисия за спорта и подпомага работата на съответните ресорни комисии към Общинския съвет.

Туризъм

Участва в разработването на дългосрочна стратегия за развитието на туризма на територията на община Ямбол.

Внася предложения за актуализиране на действащата стратегия, съобразно настъпили промени в законодателството или провежданата политика.

Участва в работата на Консултативния съвет по туризъм при Община Ямбол и изпълнява решенията му, свързани с дейността на Дирекцията.

Участва в изработването на програми за развитие на туризма на територията на община Ямбол, която се приема от Общинския съвет и участва в изпълнението ѝ.

Разработва краткосрочни концепции и програми в съответствие с националната и общинска стратегия и съобразно местните туристически ресурси и потребности за развитие на туризма в община Ямбол.

Популяризира община Ямбол като привлекателна туристическа дестинация в България и в чужбина чрез презентиране на туристическия продукт на Община Ямбол, в т.ч. Регионален исторически музей, Археологически резерват „Кабиле”, Културно-информационен център „Безистен“, Художествена галерия „Жорж Папазов“, Музей на бойната слава и други.

Участва в продажбата на стоки, аксесоари и сувенири за популяризиране и стимулиране на туризма на територията на община Ямбол.

Участва в поддържане и опазване на природните и културно-исторически обекти на територията на община Ямбол.

Осъществява взаимодействие и сътрудничество с медии, поддържане, актуализиране и популяризиране на официалната страница на Община Ямбол и на туристическия интернет сайт на Община Ямбол.

Участва в национални и международни изложения, панаири и прояви, свързани с туризма, взаимодействие и сътрудничество с браншови организации и други организации /институции/, ангажирани в сферата на туризма.

Организира туристически дейности, услуги, мероприятия, прояви, форуми, обучения, промосъбития и др.подобни, свързани с развитието на туризма в община Ямбол.

Организира извършването на маркетингови проучвания на националния и други перспективни пазари за общинския туристически продукт, както и проучвания в сферата на туристическата реклама.

Изпълнява програми и проекти в областта на туризма, финансирани от Европейския съюз, национални и международни организации.

Участва в разработването на експертни анализи / в т.ч. програми и планове/ и участва в изготвянето на становища по проблемите в сферата на туризма и културата.

Участва в изготвянето на експертни мнения във връзка с осъществяването на правомощията на Директора.

Отговаря за потребностите от предоставяне на информация за популяризирането и осъществяване на продажби на туристически услуги.

 Съдейства за изпълнението на национални, областни и общински програми и развитието на културните и туристически процеси в общината.

Участва в координирането дейностите в сферата на културата и туризма и осъществява експертен контрол в работата на звената и организациите за културна дейност и туризъм.

Участва, изготвя и разпространява материали, обслужващи текущата дейност в сферата на културата и туризма.

Попълва и поддържа Регистър за наградите на Община Ямбол.

Участва в разпространението на рекламни и информационни материали.

Участва в изготвяне на план-сметки за осъществяването на конкретни културни събития и дейности по календара.

Участва и изготвя инициирани от администрацията писма и отговори до различни институции.

Участва в представянето на културно-историческите обекти на територията на общината.

Участва и осъществява контакти на експертно ниво със специалисти от дирекцията, служители от общинска администрация, заместник кмет, секретар на общината с цел обмен на информация, споделяне на мнения, подготвяне на указания, подготовка за  публична изява, обсъждане на идеи и перспективи за развитие и др.

Връзки с обществеността

Поддържа постоянна връзка с медиите за своевременно информиране на обществеността по политиката на общината и изграждане на коректен образ на кмета, общинската администрация и общинския съвет.

Извършва проучване и анализ на общественото мнение.

Провежда постоянна информационна политика с гражданите и специфични групи от населението по всички въпроси от техен интерес.

Създава условия за активна обратна връзка с гражданите, чрез дискусии, конференции, обсъждания и други, с цел коригиране и усъвършенстване на взаимодействието на общинската администрация с тях.

Организира публични обсъждания на проекти на стратегически документи и норматични актове за развитието на общината.

Организира пресконференции, брифинги, изложби и презентации, кампании за донорство и спонсорство.

Организира и осигурява спазването на протокола в Общината.

Организира и осигурява мероприятията на Общината при вътрешно и международно сътрудничество, посещения на делегации от страната и чужбина.

Работи за мобилизиране и обединяване на обществеността за подобряване здравословния начин на живот, жизнената среда и заетостта на младите хора в общината.

Приема заявления и регистрира устни запитвания по Закона за достъп до обществена информация.

 

За контакти с дирекцията:

Адрес за кореспонденция: Община Ямбол, 8600, гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски„ №7

Работно време: от 8:30 до 12:30 ч. и от 13:30 до 17:30 ч.

E-mail: press@yambol.bg


1 Директор на дирекция Диана Димитрова 046/681201 стая 201
2 Главен експерт Желязко Желязков 046/681410 стая 410
3 Главен експерт Златка Урумова 046/681225 стая 221
4 Главен специалист Стелиян Славов 046/681225 стая 221
5 Главен специалист Дияна Бончева 046/681221 стая 221

Полезни връзки


Банери ➲