Общинска администрация Ямбол Република България

Дирекция Сигурност, превенция и опазване на обществения ред


 

 СПООР при Община Ямбол е създаден в края на 2009 година, за повишаването на сигурността и спокойствието на гражданите и превръщането на града ни, в благоприятно място за живеене  чрез изграждане на сигурна и безопасна среда в него.

        Приоритет на служителите от Д“СПООР“ е включване активно в борбата с правонарушенията и подпомагане дейността на полицията в тази връзка. Името подсказва ,че насоката е превенция и подпомагане на гражданите на Общината. Основна дейност на Д“СПООР“ е работа и превенция на обществения ред, оказване съдействие на гражданите при възникнал проблем на място.

        В Община Ямбол има създадено и Звено „ Общинска Полиция“, който  съвместно със служителите на Д „ СПООР“ изпълняват задачи по охрана на обществения ред, превенция на правонарушенията и защита правата на гражданите.

       Основни дейности и задачи на Д „СПООР“ и служителите от звено „Общинска Полиция“ към Община Ямбол:

- опазване и охрана на обществения ред на територията на Община Ямбол, охрана на мероприятия, организирани от Общината

- защита на правата и свободите на гражданите, опазване на живота, здравето и имуществото им.

- превенция на правонарушенията

- опазване на общинската собственост от кражби и увреждания

- опазване на чистотата, околната среда,  зелените площи, парковете и  улиците на града като предупреждава и осведомява обществеността за всички дейности,  относно екологичната политика на територията на общината ,спрямо компонентите на околната среда и проблемите, свързани с тях;

- контрол на безопасността на движението, престоя и паркирането на територията на гр.Ямбол и осигуряване на безпрепятствено движение на МПС

- съдействие на длъжностните лица от Общинската администрация при изпълнение на служебните им задължения относно изпълнение на заповеди, разпореждания на кмета на общината и Общинския съвет Ямбол

- контролна и административно-наказателна дейност по спазването на действащото законодателство и Наредбите на Община-Ямбол

- осъществяване на съвместна дейност по опазване на реда на територията на гр.Ямбол със служебни автомобили на Д“СПООР“.

За контакти с Дирекцията:


Адрес за кореспонденция: Община Ямбол, 8600 гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски„ №7

Директор на Дирекция „ Сигурност, превенция и опазване на обществения ред”:
тел. 046/681217, етаж 2, стая 217

Полезни връзки


Банери ➲