Общинска администрация Ямбол Република България

Дирекция Устройство на територията и строителствотоОсновни дейности:

 1. в областта на устройство на територията:

 • изпълнява функциите и задачите по устройство на територията, регламентирани в Закона за устройство на територията (ЗУТ);
 • поддържа архив на одобрените устройствени планове и измененията им, и архив на издадените строителни книжа;
 • поддържа определените от ЗУТ регистри на решенията за изработване на подробни устройствени планове (ПУП) и на измененията им, регистър на издадените разрешения за строеж, регистър на въведените в експлоатация строежи и др.;
 • организира и подпомага дейността на Общинския експертен съвет, включително експертизи и становища по внесени проекти;
 • извършва администратитно-технически услуги по одобряване на устройствени и архитектурни проекти, визи за проектиране издаване на разрешения за строеж и актове за узаконяване съгласно ЗУТ;
 • подготвя преписки за промяна предназначението на земеделските земи, съгласно Закона за опазване на земеделските земи;
 • упражнява контрол за спазване и прилагане на общите и подробните устройствени планове, одобрени проекти и строителни книжа;
 • издава удостоверения в рамките на своята компетентност;
 • участва в приемателни комисии, назначени от Регионалната дирекция за национален и строителен контрол и в комисии, свързани с дейността на общината;
 • осигурява създаването, прилагането и изменението на ПУП;
 1. в областта на строителството:

 • организира изработването на нови регулационни планове и планове на подземната инфраструктура и съгласуването им с инстанциите;
 • извършва текущо попълване и промени на действащите кадастрални и регулационни планове;
 • подготвя преписките по допълване на подземния кадастър и по частично изменение на регулационните планове;
 • организира обявяването на регулационни и нивелетни планове;
 • съхранява всички налични кадастрални и регулационни планове и техните изменения в техническия архив;
 • участва в приемателните комисии за приемане на геодезическите видове работи;
 • проучва и предлага решение по постъпилите молби и жалби относно кадастралните и регулационни планове;
 • издава скици, справки и удостоверения за идентичност, за случаите, предвидени в закон или друг нормативен акт;
 • подготвя документи за прокарване на временни пътища и право на преминаване през чужди имоти;
 • извършва проверка на протокола за определяне на строителна линия и ниво за строеж и контролира изпълнението им;
 • заверява протоколите за откриване на строителна площадка;
 • осъществява контрол по строителството на територията на общината;
 • идентифицира административните адреси с планоснимачния номер по плана.

За контакти с дирекцията:


Адрес за кореспонденция: Община Ямбол, 8600 гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски„ №7

Работно време: от 8.30 до 12.30 и от 13.30 до 17.30 ч.

1 Директор на дирекция Валентина Русева 046/681 339 стая 339
2 Главен архитект арх. Константин Якубович 046/681 325 стая 325
3 Главен експерт арх. Добри Динев 046/681 323 стая 323
4 Главен експерт Теменужка Белчева 046/681 301 стая 301
5 Главен експерт Веска Димитрова 046/681 302 стая 302
6 Главен експерт Добринка Николова 046/681 306 стая 306
7 Главен експерт Татяна Георгиева 046/681 306 стая 306
8 Главен експерт Иван Драгоев 046/681 309 стая 309
9 Главен експерт Добринка Иванова 046/681 305 стая 305
10 Главен експерт Стилиян Динев 046/681 310 стая 310
11 Главен експерт Стела Янкова 046/681 309 стая 309
12 Старши експерт Елена Балчева 046/681 303 стая 303
13 Старши експерт Ганка Ганчева 046/681 300 стая 300
14 Старши експерт Недялка Стайкова 046/681 302 стая 302
15 Младши експерт Димитринка Ковачева 046/681 303 стая 303
16 Главен специалист Маргарита Георгиева 046/681 305 стая 305
17 Главен специалист Ганка Чобанова 046/681 308 стая 308
18 Главен специалист Антоанета Колева 046/681 304 стая 304
19 Главен специалист Виктория Чобанова 046/681 308 стая 308
20 Главен специалист Стойка Тодорова 046/681 310 стая 310
21 Главен специалист Петя Господинова 046/681 304 стая 304


 Подаване на заявления за услуги по устройство на територията и строителството:

Център за административно обслужване: гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” №7


Получаване на готови документи: гише №13, тел. 046/681 113

 

БАНКОВА СМЕТКА ЗА ТАКСИ - ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

Банкова сметка:  BG 13 SOMB 9130 84 24420344

Код за вид плащане:  44 80 01

Банка:  Общинска банка АД, ФЦ - Ямбол

SWIFT BIC код:  SOMBBGSF

Полезни връзки


Банери ➲