Общинска администрация Ямбол Република България

Икономическо развитие

Основни икономически показатели

Община Ямбол е един от икономическите центрове в Югоизточен район от ниво 2 и основно ядро в област Ямбол. На територията функционират предприятия с различни икономически дейности. Отчита се динамика в тяхното количество през последните 5 години. В периода 2014 – 2016 г. те нарастват от 3 494 до 3 590 броя, след което се понижават. През 2018 г. техният брой е 3 511. От тях 92,2% са микропредприятия (с до 9 заети), а 6,5% са малки предприятия (от 10 до 49 заети). Тези две категории формират основната движеща сила на местната икономика.

Таблица 5. Нефинансови предприятия в община Ямбол по групи според заетите в тях лица за периода 2014-2018 г.

Групи предприятия според заетите в тях лица

Предприятия - брой

Година

2014

2015

2016

2017

2018

Общо

3494

3522

3590

3518

3511

Микро до 9 заети

3192

3227

3298

3236

3237

Малки от 10 до 49

246

239

233

232

227

Средни от 50 до 249

50

..

..

..

..

Големи над 250

6

..

..

..

..

„..“ – Конфиденциални данни
Източник: Национален статистически институт

Обособяването на микро и малки предприятия е обусловено от фактори, характери за цялата страна. Като основни могат да бъдат изтъкнати липсата на предприемачески опит, финансови ресурси за поддържане на функциите и развитие посредством инвестиции, както и недостиг на квалифицирани кадри.

Икономиката на община Ямбол е насочена в няколко направления. Те могат да бъдат определени от разпределението на предприятията по икономически дейности, броя на заетите в тях, както и нетните приходи от продажбите им.

Най-голям дял от предприятията на територията на община Ямбол през 2018г. попадат в икономическите дейности: Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (41,0%), Преработваща промишленост (9,9%), Професионални дейности и научни изследвания (7,6%), Хотелиерство и ресторантьорство (6,7%), Транспорт, складиране и пощи (6,2%). Те се запазват относително стабилни в местната икономика през годините.

Икономическите дейности, генериращи най-големи дялове нетни приходи от продажби спрямо общите за община Ямбол са: Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (52,7%), Преработваща промишленост (32,4%). Данните показват, че двете доминиращи икономически дейности формират общо 85,1% от нетните приходи за общината. Сред останалите по-изявени сектори са Строителство (4,4%), Транспорт, складиране и пощи (2,8%), както и Селско горско и рибно стопанство (2,4%). Добавената стойност по факторни разходи за 2018 г. възлиза на 197 168‬ хил. левове. Преобладаващата част от нея се създава от микро и малките предприятия.

Таблица 6. Брой предприятия, произведена продукция и приходи от дейността им в община Ямбол за 2018 г.

Икономически дейности

 

Предприятия

Произведена продукция1

Приходи от дейността

Нетни приходи от продажби

Брой

Хиляди левове

ОБЩО:

3 511

1 285 115

2 500 223

2 303 055

Селско, горско и рибно стопанство

127

52 157

76 797

55 009

Отн. дял (%)

3,6

4,1

3,1

2,4

 Добивна промишленост

..

5 743

6 399

5 641

Отн. дял (%)

..

0,4

0,3

0,2

Преработваща промишленост

346

744 191

876 544

746 385

Отн. дял (%)

9,9

57,9

35,1

32,4

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

15

10 162

10 960

9 828

Отн. дял (%)

0,4

0,8

0,4

0,4

 Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване

7

11 982

12 024

11 245

Отн. дял (%)

0,2

0,9

0,5

0,5

Строителство

158

104 910

112 280

102 031

Отн. дял (%)

4,5

8,2

4,5

4,4

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

1 440

212 835

1 229 749

1 214 496

Отн. дял (%)

41,0

16,6

49,2

52,7

Транспорт, складиране и пощи

219

61 067

65 253

63 424

Отн. дял (%)

6,2

4,8

2,6

2,8

Хотелиерство и ресторантьорство

234

12 118

26 618

26 062

Отн. дял (%)

6,7

0,9

1,1

1,1

Създаване и разпространяване на информация и творчески продукти; далекосъобщения

57

6 946

7 387

6 954

Отн. дял (%)

1,6

0,5

0,3

0,3

Операции с недвижими имоти

137

4 614

15 154

3 316

Отн. дял (%)

3,9

0,4

0,6

0,1

Професионални дейности и научни изследвания

268

12 041

12 433

11 834

Отн. дял (%)

7,6

0,9

0,5

0,5

Административни и спомагателни дейности

52

7 790

8 068

7 894

Отн. дял (%)

1,5

0,6

0,3

0,3

Образование

..

811

1 065

827

Отн. дял (%)

..

0,1

0,0

0,0

Хуманно здравеопазване и социална работа

152

30 493

31 820

30 482

Отн. дял (%)

4,3

2,4

1,3

1,3

Култура, спорт и развлечения

37

3 414

3 443

3 432

Отн. дял (%)

1,1

0,3

0,1

0,1

Други дейности

234

3 841

4 229

4 195

Отн. дял (%)

6,7

0,3

0,2

0,2

„..“ – Конфиденциални данни
Източник: Национален статистически институт

Съществен дял от всички заети в община Ямбол през 2018 г. са в двете доминиращи икономически дейности: Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети са 4 777 души или 20,4%, а в Преработваща промишленост – 11 238 души или 48,1%. Общо те поемат 68,5% от заетите в Ямбол.

Таблица 7. Заети и наети лица по икономически дейности за община Ямбол за периода 2014-2018 г.

Икономически дейности

Заети лица2

Отн. дял (%)

Наети лица2

Отн. дял (%)

Брой

Брой

ОБЩО:

23 360

100,0

20 141

100,0

Селско, горско и рибно стопанство

494

2,1

405

2,0

 Добивна промишленост

..

..

..

..

Преработваща промишленост

11 238

48,1

10 938

54,3

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

27

0,1

21

0,1

 Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване

..

..

..

..

Строителство

1 535

6,6

1 428

7,1

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

4 777

20,4

3 545

17,6

Транспорт, складиране и пощи

874

3,7

671

3,3

Хотелиерство и ресторантьорство

929

4,0

740

3,7

Създаване и разпространяване на информация и творчески продукти; далекосъобщения

196

0,8

142

0,7

Операции с недвижими имоти

187

0,8

79

0,4

Професионални дейности и научни изследвания

472

2,0

243

1,2

Административни и спомагателни дейности

372

1,6

329

1,6

Образование

..

..

..

..

Хуманно здравеопазване и социална работа

1 342

5,7

944

4,7

Култура, спорт и развлечения

..

..

29

0,1

Други дейности

353

1,5

141

0,7

„..“ – Конфиденциални данни
Източник: Национален статистически институт

Дълготрайните материални активи на територията на община Ямбол в периода 2014-2018г. претърпяват известни динамики. Темпът на растеж спрямо предходната година показва стойности под 0,1% с изключение на 2018-2017г., когато възлиза на -1,0%. Това показва относително стабилни тенденции през годините.

Икономическите дейности с най-големи дялове дълготрайни материални активи от общите за общината през 2018 г. са: Преработваща промишленост (43,5%), Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (18,2%), Селско, горско и рибно стопанство (10,2%), както и Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива (7,2%). Присъствието на двете доминиращи за територията икономически дейности по нетни приходи показва, че в тях се инвестират средства, посредством които те да се поддържат и развиват. Съпоставката спрямо предходните разглеждани години показва повишаване на относителните дялове на Преработваща промишленост и Селско, горско и рибно стопанство, Транспорт, складиране и пощи, Създаване и разпространяване на информация и творчески продукти; далекосъобщения, както и Хуманно здравеопазване и социална работа. Това означава, че се инвестира в тяхното развитие и съответно в бъдеще може да се очаква засилване на тяхното влияние в местната икономика. Понижаващи стойности са отчетени при Добивна промишленост, Строителство, Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети, Хотелиерство и ресторантьорство и Операции с недвижими имоти.

Таблица 8. Дълготрайни материални активи в община Ямбол за периода 2014-2018г.

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

ОБЩО:

629 475

630 143

598 244

645 661

629 386

Селско, горско и рибно стопанство

52 716

57 979

57 480

60 624

67 710

Отн. дял (%)

8,4

9,2

9,6

9,4

10,8

Добивна промишленост

9 103

9 938

8 325

5 260

4 838

Отн. дял (%)

1,4

1,6

1,4

0,8

0,8

Преработваща промишленост

205 565

210 330

219 837

249 181

273 533

Отн. дял (%)

32,7

33,4

36,7

38,6

43,5

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

44 882

52 524

49 432

46 877

45 050

Отн. дял (%)

7,1

8,3

8,3

7,3

7,2

Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване

..

..

..

..

..

Отн. дял (%)

..

..

..

..

..

Строителство

33 869

33 137

33 481

32 822

32 086

Отн. дял (%)

5,4

5,3

5,6

5,1

5,1

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

121 869

116 499

112 301

116 324

114 731

Отн. дял (%)

19,4

18,5

18,8

18,0

18,2

Транспорт, складиране и пощи

19 075

21 088

22 174

23 992

24 700

Отн. дял (%)

3,0

3,3

3,7

3,7

3,9

Хотелиерство и ресторантьорство

15 702

9 055

9 258

9 647

10 514

Отн. дял (%)

2,5

1,4

1,5

1,5

1,7

Създаване и разпространяване на информация и творчески продукти; далекосъобщения

1 777

..

2 645

2 533

2 676

Отн. дял (%)

0,3

..

0,4

0,4

0,4

Операции с недвижими имоти

84 229

79 162

48 704

62 403

29 520

Отн. дял (%)

13,4

12,6

8,1

9,7

4,7

Професионални дейности и научни изследвания

5 406

3 463

3 992

4 424

4 424

Отн. дял (%)

0,9

0,5

0,7

0,7

0,7

Образование

116

104

..

190

..

Отн. дял (%)

<0,1

<0,1

..

<0,1

..

Хуманно здравеопазване и социална работа

..

13 177

13 107

13 504

13 718

Отн. дял (%)

..

2,1

2,2

2,1

2,2

Култура, спорт и развлечения

325

263

121

..

..

Отн. дял (%)

0,1

<0,1

<0,1

..

..

Други дейности

726

553

..

726

879

Отн. дял (%)

0,1

0,1

..

0,1

0,1

„..“ – Конфиденциални данни
Източник: Национален статистически институт

Показателят „Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи“ е един от най-важните за измерване темпа на развитие на фирмите от даден сектор или община. Данните показват количествено непостоянни инвестиции. През всички години за периода 2014-2018 г. те се насочват към три основни категории. През 2018 г. най-голям дял от средствата са инвестирани в закупуване на машини, производствено оборудване и апаратура (46,1%), сгради, строителни съоръжения и конструкции (29,9%) и нежилищни сгради (21,4%). Това показва подобряване на възможностите за развитие на фирмите посредством технологично развитие и придобиване на сграден фонд. За повишаване на конкурентоспособността на фирмите и представянето им на регионално, национално и международно ниво са необходими още значителни по количества инвестиции в тези направления.

Таблица 9. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в община Ямбол за периода 2014-2018 г.


Година

2014

2015

2016

2017

2018

 

Хиляди левове

Общо

124798

149685

99524

153389

117686

  Земя

9499

7506

4161

7077

6437

Отн. дял (%)

7,6

5,0

4,2

4,6

5,5

  Сгради, строителни съоръжения и конструкции

43275

76069

35789

27247

35236

Отн. дял (%)

34,7

50,8

36,0

17,8

29,9

       Жилищни сгради

..

1141

1617

1124

..

Отн. дял (%)

..

0,8

1,6

0,7

..

       Нежилищни сгради

22690

12777

9643

21324

25169

Отн. дял (%)

18,2

8,5

9,7

13,9

21,4

      Строителни съоръжения и конструкции

..

62151

24529

4799

..

Отн. дял (%)

..

41,5

24,6

3,1

..

  Машини, производствено оборудване и апаратура

50177

43932

35022

80902

54297

Отн. дял (%)

40,2

29,3

35,2

52,7

46,1

Транспортни средства

11990

13175

16562

14039

12013

Отн. дял (%)

9,6

8,8

16,6

9,2

10,2

  Други разходи*

9857

9003

7990

24124

9703

Отн. дял (%)

7,9

6,0

8,0

15,7

8,2

„..“ – Конфиденциални данни
Източник: Национален статистически институт

Фигура 7. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (в хил. лв.) за община Ямбол в периода 2014-2018г.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (в хил. лв.) за община Ямбол в периода 2014-2018г.

Друг важен показател са „Чуждестранни преки инвестиции от нефинансовия сектор“. За периода 2014-2015 г. те се увеличават, достигайки до 44516,7 хил. евро. Това е последвано от намаляване, като общият спад за периода 2015-2018 г. възлиза на 19344,9 хил. евро. За 2018 г. чуждестранните преки инвестиции са 25171,8 хил. евро. Те възлизат на 47,6% от тези за областта. В някои години делът достига и до над 66% Може да се обобщи, че тенденциите на ниво община следват това на областта, макар и в променливи отношения. За привличането на повече чуждестранни инвестиции е необходимо общината да провежда активен маркетинг и то в сектори с по-висока добавена стойност.

Фигура 8. Чуждестранни преки инвестиции от нефинансовия сектор (в хил. евро) за община и област Ямбол в периода 2014-2018г.

Чуждестранни преки инвестиции от нефинансовия сектор (в хил. евро) за община и област Ямбол в периода 2014-2018г.

Структура на икономиката

Ключово значение за местната икономика има сектор индустрия. В него добре застъпени са преработвателната промишленост и по-конкретно хранително - вкусова промишленост, както и лека промишленост, машиностроене. Основните продуктови сектори по под-отрасли са следните:

Хранително-вкусова промишленост

Производство на млечни произведения; сладолед; олио и майонеза; зеленчукови и плодови консерви; колбаси; макаронени изделия; вина и спиртни напитки; безалкохолни напитки; продукти от месо; брашно; хляб, хлебни и сладкарски изделия; обработка на тютюн, фуражи; опаковки за храни - сред водещите фирми са : „Папас олио” АД , „Винпром Ямбол” ЕАД, „Ефеб” ООД, „Карил и Таня” ООД, „Месокомбинат- Бай Течо” ООД, „Унибел” АД, „Петтас България” АД, „Сатко” ООД, „Слънчо 99” ЕООД, „Ямбол хляб” ООД;

Лека промишленост

Производство на мъжка и дамска конфекция; облекла от кожи; обувки; мебели. Сред водещите фирми са: „Миролио“ АД, „Дебитекс“ ООД , „Дейзи Трейдинг” ЕООД, „Йоватекс” АД, „Кабиле” ЕООД, „Котонс индустри България” АД, „Медичи -Тодорови сие” СД , „Приматекс” ООД, „Тонзос95” АД, „Яша-П” ЕООД, ТПКИ „Недялко Царев”, мебелни фабрики - „Виденов - Ямбол“, „Нов дом“, „Дискрет“, „Доряна“ и др.

Машиностроене

Производство на хидравлични елементи и системи; прикачен инвентар за селскостопански машини; металокерамични изделия; възли и агрегати за машини; каучукови и пластмасови изделия - Сред водещите фирми са „Язаки България” ЕООД, „АС-инженеринг” ЕООД, „Калибровани стомани” АД, „Промишлена енергетика„ АД, „Хидварлични елементи и системи“ АД, „Хидросистем” ЕООД, „Калеопа” ЕООД, „Синтер -М ” АД;

Строителство

Строителство на жилищни и производствени сгради и съоръжения, проектиране, гражданско и промишлено строителство - сред водещи фирми са : „Диана Комерс -1” ЕООД, „Инджов -19” ЕООД, „Инком ПВ” ООД, „Минна компания -Петров” АД, „Суперстрой инженеринг” ЕООД, „Технострой инженеринг-99 АД, „Полисстрой” ЕООД, „ПСФ Мостинженеринг” АД.

Икономиката на община Ямбол е с две доминиращи икономически дейности - преработваща промишленост и търговия, като структуроопределящи отрасли са хранително-вкусова промишленост, лека промишленост, машиностроене и строителство. Преобладаващата част от стопанските обекти са микро и малки предприятия, като те имат съществено значение за поддържането и развитието на местната икономика. Разходите за придобиване на ДМА, както и направените чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия са със съществени динамики, което показва непостоянни тенденции и ограничени възможности за развитие на фирмите.

Полезни връзки


Банери ➲