Общинска администрация Ямбол Република България

Информация Инвестиционни Предложения


2023

Уведомление за инвестиционно предложение на "ПЕТТАС БЪЛГАРИЯ" АД: „Изграждане на пречиствателна станция за пречистване на битови отпадъчни води от производствена дейност на дружеството" в ПИ с идентификатор 87374.511.452 по КККР на гр. Ямбол, Община Ямбол

Уведомление за инвестиционно предложение на "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕААД за "Устойчово адаптирана на националната електропреносна мрежа GREENDBLER- трансформация на мрежа 220 кV към ниво на напрежение 400 кV

Уведомление за инвестиционно предложение на "ЕНЕРГОЕЛИТ" ЕООД" и „ДИАНА ФИШ" ООД: „проект за изменение на действащия ПУП–ПР за УПИ X-за производствено-складова дейност, търговия и услуги в кв. 149 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона и разрешаване изработване на проект за ПУП-План за застрояване /ПЗ/ за новопроектираните УПИ X-518.189 /проектен идентификатор 87374.518.189/, УПИ XI-518.190 /проектен идентификатор 87374. 518.190/, УПИ XII-518.6 /ПИ 87374.518.6/ и УПИ XIII /част от ПИ 87374.72.120/, образувани след изменението

Уведомление за инвестиционно предложение на "КОНТИНВЕСТ" ООД: „Изграждане на инсталация за производство на феро- и ферихлорид" на площадка гр. Ямбол, ул. "Ямболен" № 35, кв.333, УПИ XVI по плана на гр. Ямбол, Община Ямбол

Уведомление за инвестиционно предложение: „Допълване на кодове и дейности с отпадъци на АНБОР 76 ЕООД, към действащо разрешително за площадки Ямбол с идентификатор № 87374.518.118 по кадастралната карта на гр. Ямбол, Община Ямбол и Сливен с идентификатор 67338.605.323“

Уведомление за инвестиционно предложение на "КОНТИНВЕСТ" ООД: „Изграждане на инсталация за производство на феро- и ферихлорид" на площадка гр. Ямбол, ул. "Ямболен" № 35, кв.333, УПИ XVI /ПИ 87374.515.60/ по плана на гр. Ямбол, Община Ямбол

2022

Уведомление за инвестиционно предложение: "Замяна на съществуващото гориво природен газ с алтернативно пропан - бутан на котел №4 и употреба на дизелово гориво от съществуващо стопанство за Котел №1, парогенератор ПГ 1 и котел №5, като алтернативно гориво" в УПИ I 7058, кв.159 от КК на гр. Ямбол - промишлена зона, "Е.Миролио" ЕАД, площадка гр. Ямбол

Уведомление за инвестиционно предложение: "ПУП - ПРЗ и изграждане на "Фотоволтаична централа в УПИ ХХV, кв.62", ПИ с идент. 87374.513.43, гр. Ямбол - "ВЕГА ПРОРЪРТИС"ЕООД

Уведомление за инвестиционно предложение: "ПУП - ПРЗ и изграждане на "Фотоволтаична централа в УПИ ХХIV, кв.62", ПИ с идент. 87374.513.42, гр. Ямбол - "ВЕГА ПРОРЪРТИС"ЕООД

Уведомление за инвестиционно предложение: "ПУП - ПРЗ и изграждане на "Фотоволтаична централа в УПИ ХХIII, кв.62", ПИ с идент. 87374.513.41, гр. Ямбол - "ВЕГА ПРОРЪРТИС"ЕООД

Уведомление за инвестиционно предложение: "ПУП - ПРЗ за платен паркинг с необходимата автоматизация и складова база за инвентар на фирмата" в ПИ с идент. 87374.36.41, гр. Ямбол - "ИВАНТИН"ЕООД

Уведомление за инвестиционно предложение: "Преустройство на сграда в цех за пулверизиране на продукти от растителен произход, добив на извлек в ПИ с идент. 87374.516.85, кв. Индустриална зона, гр. Ямбол - "Топлофикация - Ямбол"ЕАД

Уведомление за инвестиционно предложение: ПУП - План за улична регулация и ПУП - Парцеларен план за трасе на второстопенна улица в местност "Бахчите", гр. Ямбол

Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на система за капково напояване на царевица и ечемик в землището на гр. Ямбол" - Комплексна опитна станция - Ямбол ЕООД

2021

Уведомление за инвестиционно предложение "Обособяване на площадка за третиране на биоразградими отпадъци, гр. Ямбол, имот с идентификатор 87374.53.1002 - БИОЦВЕТ ООД"

Уведомление за инвестиционно предложение "Разширяване на УПИ I, кв.32 с отреждане за Търговия, производствени и складови дейности за хранително - вкусова промишленост" - Предприятие за макарони и други тестени изделия, здравословни храни, овесени и протеинови барове, бисквити, топчета и др. [ Дата на публикуване: 16 септември 2021 г., 16:36:34 ]

Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за събиране, Съхранение и третиране на отпадъци от ИУМПС, ИУЕЕО, ДЧЦМ" [ Размер на файла: 18.61MB ]

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение - "Изграждане на присъединителен газопровод на "Глобъл Комерс - 1"ООД от АГРС Ямбол" в ПИ №87374.69.640 по КК гр.Ямбол до площадка за метанстанция на "Глобъл Комерс - 1"ООД в ПИ №23501.10.94 с.Дражево, общ [ Размер на файла: 7.23MB ]

Уведомление за инвестиционно предложение - "Изграждане на присъединителен газопровод на "Глобъл Комерс - 1"ООД от АГРС Ямбол" в ПИ №87374.69.640 по КК гр.Ямбол до площадка за метанстанция на "Глобъл Комерс - 1"ООД в ПИ №23501.10.94 с.Дражево, общ.Тунджа [ Размер на файла: 2.70MB ]

Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на общинска площадка за временно съхранение на строителни отпадъци"

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за водовземане от подземни води чрез новоизграден тръбен кладенец в имот с идентификатор 87374.32.961 - "СТИЛ ЛУКС" АД [ Размер на файла: 760.28kB ]

2020

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за дейности по предварително третиране и рециклиране на строителни отпадъци" в имот № 87374.519.92 по КК на гр. Ямбол на "ХЪНТЪР 69" ЕООД. [ Размер на файла: 639.69kB ]

Уведомление за инвестиционно предложение с Рег. № О-0405/22.10.2020 на "Химиндъстрийс" ООД за извършване на дейности по съхранение, кондициониране, възстановяване/регенериране на разтворители и др. отпадъчни химични органични вещества в имот с идентификатор 87374.515.20.15 по КК на гр. Ямбол, наход [ Размер на файла: 488.11kB ]

Уведомление за инвестиционно предложение "СТИЛ ЛУКС 2020" за" Водовземането от подземни води" [ Размер на файла: 462.77kB ]

Уведомление за инвестиционно предложение с Рег. № О-0434/17.11.2020 " Увеличаване на водовземането от подземни води" [ Размер на файла: 4.50MB ]

Уведомление за инвестиционно предложение с Рег. № О-0405/22.10.2020 [ Размер на файла: 237.06kB ] "Изграждане на три жилищни сради" [ Размер на файла: 237.06kB ]

Уведомление за инвестиционно предложение с Рег. № О-0376/05.10.2020 г. "Изграждане на база за производство и пакетиране на органичен компост и субстрати за градинарство" [ Размер на файла: 1.86MB ]

Уведомление за инвестиционно предложение с Рег. № О-0276/29.07.2020 г. "Изграждане на инстаация за производство на дървесни пелети от дървесни отпадъци" [ Размер на файла: 567.97kB ]

Уведомление за инвестиционно предложение с Рег. № О-0235/09.07.2020 г. „Изграждане на площадка за извършване на дейности по съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба мотори превозни средства /ИУМПС/ и събиране и съхранение на ИУЕЕО“. [ Размер на файла: 5.07MB ]

Уведомление за инвестиционно предложение с Рег. № О-0194/09.06.2020 г. „Изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба мотори превозни средства и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване“. [ Размер на файла: 1.12MB ]

Уведомление за инвестиционно предложение с Рег. № О-0192/05.06.2020 г. "Водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец", в поземлен имот с идентификатор 87374.511.485, гр. Ямбол [ Размер на файла: 3.23MB ]

Уведомление за инвестиционно предложение с Рег. № О-0180/21.05.2020 г. "Изграждане на инсталация за механично и физикохимично пречистване на смесени битово - фекални и отпадъчни технологични води, генерирани при преработка на вторична пластмаса. [ Размер на файла: 2.12MB ]

Уведомление за инвестиционно предложение с Рег. № О-0160/05.05.2020 г. "Водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец", в поземлен имот с идентификатор 87374.511.485, гр. Ямбол [ Размер на файла: 1.53MB ]

Уведомление за инвестиционно предложение с Рег. № О-0131/20.03.2020 г.„Изграждане на производствено предприятие за натурални и био сертифицирани продукти – брашно и био слънчогледово олио, силозно стопанство и опаковъчни цехове към отделни производства“ в поземлен имот с идентификатор 87374.29.11, п [ Размер на файла: 3.96MB ]

Уведомление за инвестиционно предложение с Рег. № О-0112/11.03.2020 г. „Изграждане на търговски център“ в имот № 87374.548.78, по КК на град Ямбол. [ Размер на файла: 600.41kB ]

Уведомление за инвестиционно предложение с Рег. № О-0103/06.03.2020 г. „Изграждане на ферма за 60 броя месодайни крави“ в поземлен имот с идентификатор 87374.17.14, по КК на град Ямбол. [ Размер на файла: 149.61kB ]

Уведомление за инвестиционно предложение с Рег. № О-0091/27.02.2020г„Изграждане на инсталация за механично и физикохимично пречистване на смесени битово - фекални и отпадъчни технологични води, генерирани при преработка на вторична пластмаса“ в поземлен имот с идентификатор 87374.42.376, по КК на гр [ Размер на файла: 846.78kB ]

Уведомление за инвестиционно предложение с Рег. № О-0088/25.02.2020г.„Изграждане на производствено предприятие за натурални и био сертифицирани продукти – брашно и био слънчогледово олио, силозно стопанство и опаковъчни цехове към отделни производства“ [ Размер на файла: 407.60kB ]

Уведомление за инвестиционно предложение с Рег. № О-0069/18.02.2020г.„ Рекултивация на нарушен терен от добив на инертни материали - пясъци и чакъли“ в поземлен имот 87374.15.95 по кадастралната ката на гр. Ямбол. [ Размер на файла: 3.16MB ]

Уведомление за инвестиционно предложение с Рег. № О-0058/11.02.2020г. „Изграждане на търговски обект „ Ямбол Парк“ в имот с идентификатор 87374.548.78, по кадастралната карта на гр. Ямбол. [ Размер на файла: 393.51kB ]

2019

Уведомление за инвестиционно предложение с Рег. № О-0610/27.12.2019г. "Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец" в имот с идентификатор 87374.516.81, по КК на гр. Ямбол. [ Размер на файла: 3.81MB ]

Уведомление за инвестиционно предложение с Рег. № О-0608/20.12.2019 г., относно - "Разширяване на дейността на съществуваща площадка с добавяне на нови кодове отпадъци за извършване на дейности по временно съхранение на опасни и неопасни отпадъци" в поземлен имот 87374.515.20.65 по КК на гр.Ямбол. [ Размер на файла: 13.12MB ]

Уведомление за инвестиционно предложение с Рег. № О-0604/18.12.2019 г., относно - „Водовземане от подземни води чрез четири нови водовземни съоръжения - тръбни кладенци" в поземлени имоти с идентификатори 87374.560.8, 87374.560.2. 87374.560.14 и 87374.560.12, гр. Ямбол. [ Размер на файла: 7.15MB ]

Уведомление за инвестиционно предложение с Рег. № О-0586/03.12.2019 г., относно - "Изграждане на общинска площадка за временно съхранение на строителни отпадъци" в ПИ 87374.19.111 по кадастралната карта на град Ямбол. [ Размер на файла: 1.25MB ]

Уведомление за инвестиционно предложение с Рег. № О-0568/21.11.2019 г., относно - "Разширяване на дейността на съществуваща площадка с добавяне на нови кодове отпадъци за извършване на дейности по временно съхранение на опасни и неопасни отпадъци" в имот 87374.515.20.65 по кадастралната карта на гр. [ Размер на файла: 1.05MB ]

Уведомление за инвестиционно предложение с Рег. № О-0558/15.11.2019 г., относно - „Изграждане на търговски център Ретейл Парк - Ямбол". [ Размер на файла: 1.98MB ]

Уведомление за инвестиционно предложение с Рег. № О-0556/13.11.2019 г., относно - „Водовземане от подземни води чрез четири нови водовземни съоръжения - тръбни кладенци в лявата тераса на р.Тунджа, квартал Златен рог, гр. Ямбол". [ Размер на файла: 2.96MB ]

Уведомление за инвестиционно предложение с Рег. № О-0538/01.11.2019 г., относно „Изграждане на търговски център „Ритейл Парк – Ямбол“ в УПИ І, кв.24, кв. Каргон, ул. „Битоля“ №3, гр. Ямбол. [ Размер на файла: 47.53kB ]

Уведомление за инвестиционно предложение с Рег. № О-0438/26.08.2019 г., относно - „Площадка за съхранение и предварително третиране на ОЧЦМ, отпадъжи от опаковки, ИУМПС, ИУЕОО, отработени масла, излезли от употреба гуми". [ Размер на файла: 3.95MB ]

Уведомление за инвестиционно предложение с Рег. № О-0436/22.08.2019 г., относно - „Производство на корпусна и мека мебел; въвеждане в експлоатация на климатична инсталация (чилърен тип); отоплителна система от три генератора за горещ въздух, на твърдо гориво, включващи енергийно оползотворяване на [ Размер на файла: 6.52MB ]

Уведомление за инвестиционно предложение с Рег. № О-0428/20.08.2019 г., относно - „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, продажба на резервни части, и автосервизни дейности в имот с идентификатор 87374.39. [ Размер на файла: 6.13MB ]

Уведомление за инвестиционно предложение с Рег. № О-0404/06.08.2019 г., относно - „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, продажба на резервни части и автосервизни дейности“. [ Размер на файла: 666.96kB ]

Уведомление за инвестиционно предложение с Рег. № О-0400/02.08.2019 г., относно - „Производство на корпусна и мека мебел, въвеждане в експлоатация на климатични инсталации (чилърен тип) и отоплителна система от три генератора за горещ въздух, на твърдо гориво, включващи енергийно оползотворяване на [ Размер на файла: 626.64kB ]

Уведомление за инвестиционно предложение с Рег. № О-0354/04.07.2019 г., относно - „Водоснабдяване от подземни води за напояване на зелени площи, декоративни храсти и дървета в ЦГЧ на гр. Ямбол, ЕКАТТЕ 87374“. [ Размер на файла: 249.65kB ]

Уведомление за инвестиционно предложение с Рег. № О-0343/28.06.2019 г., относно - „Водоснабдяване от подземни води за напояване на зелени площи, декоративни храсти и дървета в ЦГЧ на гр. Ямбол, ЕКАТТЕ 87374“. [ Размер на файла: 275.54kB ]

Уведомление за инвестиционно предложение с Рег. № О-0333/24.06.2019 г., относно - „„Изграждане на инсталация за воден дегаминг на олио и производство на лецитин“. [ Размер на файла: 57.13kB ]

Уведомление за инвестиционно предложение с Рег. № О-0315/07.06.2019 г., относно - „Водовземане от подземни води чрез новоизграден тръбен кладенец, с цел водоснабдяване на пункт за дестилация за производство на ракия (охлаждане)”, в поземлен имот с идентификатор 87374. 548.71., по КК на гр. Ямбол.“ [ Размер на файла: 63.99kB ]

Уведомление за инвестиционно предложение с Рег. № О-0280/30.05.2019 г., относно - „ Изграждане на инсталация за воден дегаминг на олио и производство на лецитин“ [ Размер на файла: 3.13MB ]

Уведомление за инвестиционно предложение с Рег. № О-0248/10.05.2019 г., относно - „Площадка за съхраняване и предварително третиране на отпадъци от черни цветни метали /ОЧЦМ/, отпадъци от опаковки/ОО/, излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, излязло от употреба електрическо и електро [ Размер на файла: 2.46MB ]

Уведомление за инвестиционно предложение с Рег. № О-0068/26.02.2019 г., относно „Обособяване на площадка за съхраняване и предварително третиране на черни и цветни метали /ОЧЦМ/, отпадъци от опаковки (ОО), излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, излязло от употреба електрическо и елек [ Размер на файла: 8.09MB ]

2018 

Изграждане на бензиностанция, газстанция и метанстанция. [ Размер на файла: 2.62MB ]

Водовземане от подземни води чрез съществуващи 3 броя тръбни кладенци за производствени и питейно – битови цели. [ Размер на файла: 2.98MB ]

Уведомление за инвестиционно предложение с Рег. № О-0468/10.12.2018 г., относно „Устройство на територията, обособяване на урегулиран поземлен имот с отреждане „ за производствена, складова, административна, търговска и обслужваща дейност“ за имот с идентификатор 87374.16.137 по КК на гр. Ямбол. [ Размер на файла: 4.37MB ]

Оптимизация на суровинната база на електроцентрала за производство на електрическа и топлинна енергия от биомаса в имот с индентификатор 87374.511.442 по КК на гр. Ямбол. [ Размер на файла: 1.55MB ]

Изграждане на фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди върху покрива на хипермаркет „ПРАКТИКЕР“ – гр. Ямбол в УПИ III – 87374.32.948, м. „Пумпалово дере“ с идентификатор 87374.32.957, ул. „Граф Игнатиев“ № 177 с обща инсталирана мощност – 156.75 kWp [ Размер на файла: 573.08kB ]

Изграждане на фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди върху покрива на хипермаркет „ТЕХНОПОЛИС“ – гр. Ямбол в УПИ II – 87374.32.948 с обща инсталирана мощност – 90.75 kWp [ Размер на файла: 566.44kB ]

Изграждане на собствени водоизточници – 3 бр. проучвателно експлоатационни тръбни кладенци /ПЕТК/ за водоснабдяване на производствена площадка гр. Ямбол на "Е. Миролио" ЕАД за нуждите на цех „Багрилен“. [ Размер на файла: 8.57MB ]

Оптимизация на суровинната база на електроцентрала за производство на електрическа и топлинна енергия от биомаса. [ Размер на файла: 567.86kB ]

Изграждане на собствени водоизточници – 3 бр. проучвателно експлоатационни тръбни кладенци /ПЕТК/ за водоснабдяване на производствена площадка гр. Ямбол на „Е. Миролио“ ЕАД за нуждите на цех „Багрилен“. [ Размер на файла: 258.12kB ]

Увеличаване максималния капацитет на съхранение на Клетка № 1 на на „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа". [ Размер на файла: 681.42kB ]

Изменение на ПУП - ПРЗ нз УПИ II и УПИ VI кв. 165 за имот 87374.514.3 по КК на гр. Ямбол с цел модернизиране на съществусащия сграден фонд. [ Размер на файла: 497.60kB ]

Уведомление за инвестиционно предложение с Рег. № О - 0331/27.07.2018 г. [ Размер на файла: 51.21kB ]

Уведомление за инвестиционно намерение с Рег. № О-0271/04.07.2018 г., относно "Изграждане и водовземане от система от 3 броя тръбни кладенци в местност "Манаф чаир", гр. Ямбол. [ Размер на файла: 2.25MB ]

Уведомление за инвестиционно предложение с Рег. № О-0229/11.06.2018 г., относно "Регионално прединвестиционно проучване за обособената територия от "В и К" ЕООД гр. Ямбол, (РПИП Ямбол)" [ Размер на файла: 730.15kB ]

Уведомление за инвестиционно предложение с Рег. № О-0223/06.06.2018 г., относно "Промяна функцията на част от съществуващо мазутно стопанство в площадка за производство на стоки за битова и индустриална химия". [ Размер на файла: 974.35kB ]

Уведомление за инвестиционно предложение с Рег. № О-0218/29.05.2018 г., относно "Изграждане на обект: автосервиз, автомивка, услуги и търговия" в ПИ с идентификатор 87374.26.63 по КК на гр. Ямбол, местност "Маслака" [ Размер на файла: 2.32MB ]

Изграждане на център за специализирана здравна - социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи. [ Размер на файла: 65.63kB ]

Реконструкция и преустройка на площадка за съдове за вино - етапно строителство на "Вила Ямбол" ЕАД. [ Размер на файла: 3.68MB ]

Изграждане на базова станция JAM0011.A (MEL) с честотен обхват 900MHz-2100MHz на "Мобилтел" ЕАД. [ Размер на файла: 426.44kB ]

Регионално прединвестиционно проучване за обособената територия от „В и К" ЕООД гр.Ямбол, (РПИП Ямбол). [ Размер на файла: 1.16MB ]

 Уведомление за инвестиционно намерение с Рег. № О - 0142/11.04.2018 г., относно: "Спешно отделение (СО) - Промяна по чл. 154 от ЗУТ за обект Болничен комплекс към МБАЛ "Св. Пантелеймон" АД - Етап I, в ПИ с идентификатор по КК 87374.525.5, гр. Ямбол, община Ямбол." [ Размер на файла: 10.72MB ]

Изграждане на осветление и ремонт на съществуващи паркови алеи в градски парк на гр. Ямбол. [ Размер на файла: 7.69MB ]

Уведомление за инвестиционно предложение с Рег. № О-0040/19.01.2018 г., относно „Изграждане на площадка за събиране и временно съхранение на отпадъци от черни и цветни метали, хартия, найлон и пластмаса в поземлен имот с идентификатор 87374.545.26 по КК на гр. Ямбол“ [ Размер на файла: 3.56MB ]

Уведомлениe за инвестиционно предложение с Рег. № О-0037/17.01.2018 г., относно „Изграждане на „ЕАН БС РРС Бакаджика, Ямбол – BGR_163, подобект: Хотел Тунджа РРЛ“ в и върху съществуваща сграда с идентификатор 87374.535.3.2, ул. Бузлуджа № 13, гр. Ямбол, област Ямбол". [ Размер на файла: 1.49MB ]

2017

Уведомлениe на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - "БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ" АД. [ Размер на файла: 2.19MB ]

Уведомлениe на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. [ Размер на файла: 48.74kB ]

Уведомлениe за инвестиионно предложение с Рег. № О-0295/27.06.2017 г., относно „Оптимизация на ефективността на работа на инсталация за производство на разположена в ПИ 87374.42.382, в землището на гр. Ямбол". [ Размер на файла: 3.14MB ]

Съобщение [ Размер на файла: 213.42kB ]

Информация по Приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (НУРИОВОС ), относно инвестиионно предложение за: „Обособяване на площадка за събиране, временно съхранение на отпадъци от черни цветни метали, НУБА, ИУЕЕО, и раз [ Размер на файла: 8.72MB ]

Уведомлени за инвестиионно предложение с Рег. № О-0227/11.05.2017 г., относно „Изграждане на нова производствена инсталация на БАУМИТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за производство на продукти за строителната промишленост, в УПИ XXVII – за производствена – складова дейност, търговия и услуги в квартал 162 по регул [ Размер на файла: 54.89kB ]

Уведомление за инвестиционно предложение с Рег. № О-0200/18.04.2017 г., относно "Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), разположена в ПИ 87374.26.27, в местност „Маслака“ в землището на гр. Ямбол" [ Размер на файла: 453.60kB ]

Уведомление за инвестиционно предложение с Рег. № О-0186/17.04.2017 г., относно "Изграждане на бетонен комплектен трансформаторен пост, който ще осигури електрическо захранване на обект на магазин от веригата "Практикер" за търговия с материали и инструменти за строителството, бита и градината, раз [ Размер на файла: 3.11MB ]

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Площадка за предварително третиране на отпадъци в ПИ с идентификатор: 87374.53.430, местност "Подстанция", гр. Ямбол, общ. Ямбол" от "Анес - 96" ООД [ Размер на файла: 4.40MB ]

2016 

УВЕДОМЛЕНИЕ [ Размер на файла: 390.85kB ]

Информация за ОВОС за фирма ЕТ "КИРИЛ фАКИРЕВ" гр. Ямбол [ Размер на файла: 1.94MB ]

ЕТ "Кирил Факирев" - "Изграждане на система за капково напояване в имот с идентификатор №87374.12.34 в местност Азмака" [ Размер на файла: 2.40MB ]

Уведомление за инвестиционно предложение от ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" [ Размер на файла: 1.18MB ]

Уведомление за инвестиционно предложение Рег.№ О-0600/15.11.2016г. [ Размер на файла: 1.05MB ]

Уведомление за инвестиционно предложение Рег.№ О-0435/18.08.2016г. [ Размер на файла: 1.69MB ]

Уведомление за инвестиционно предложение Рег.№ О-0436/18.08.2016г. [ Размер на файла: 5.76MB ]

Уведомление за инвестиционно предложение Рег.№ О-0417/10.08.2016г. [ Размер на файла: 2.10MB ]

Уведомление за инвестиционно предложение Рег.№ О-0284/06.06.2016г. [ Размер на файла: 1.47MB ]

2015

Уведомление за инвестиционно предложение 2801-12018/17.07.2015 от ЕКО ЕНЕРДЖИ АКТИВИТИ ООД - ЯМБОЛ [ Размер на файла: 6.37MB ]

Уведомление за инвестиционно предложение 2801-12298/24.07.2015 от ФУГО ООД - ЯМБОЛ [ Размер на файла: 7.71MB ]

 Обява на "Теленор България" ЕАД за инвестиционно предложение за "Преустройство на базова станция 5017", с адрес гр. Ямбол, ул. Янко Сакъзов 40 [ Размер на файла: 1.23MB ]

"Лидер Агро Фууд" ЕООД- "Изграждане на предприятие за макарони и други тестени изделия" [ Размер на файла: 1.81MB ]

"Овергаз мрежи" АД - "Изграждане на разпределителен газопровод до склад за готова продукция, собственост на "Лидл България ЕООД енд Ко" КД" [ Размер на файла: 2.93MB ]

"Биоцвет" ЕООД - "Компостиране на растителна биомаса по аеробен способ на площадката на Ямболен АД" [ Размер на файла: 7.19MB ]

Светлан Делибалтов - ПУП- Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктора [ Размер на файла: 1.06MB ]

"Гранит Импекс" ЕООД - ПУП- Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура за ПИ 87374.574.82 [ Размер на файла: 1.09MB ]

"ММ-ПАК" ЕООД - Изграждане на площадка за временно съхранение и предварително третиране на отпадъци от хартия, стъкло, пластмаса и други неопасни в имот № 87374.520.22 по КК на град Ямбол [ Размер на файла: 2.55MB ]

 

Уведомление за инвестиционно предложение с Рег. № О-0186/17.04.2017 г., относно "Изграждане на бетонен комплектен трансформаторен пост, който ще осигури електрическо захранване на обект на магазин от веригата "Практикер" за търговия с материали и инструменти за строителството, бита и градината, раз [ Размер на файла: 3.11MB ]

Полезни връзки


Банери ➲