Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Регламент_2016

ХVІІ МАСКАРАДЕН ФЕСТИВАЛ „КУКЕРЛАНДИЯ” - ЯМБОЛ 2016

25 - 28 февруари 2016 г. 

Организатори: Община Ямбол и Община „Тунджа”

 РЕГЛАМЕНТ

 

ЦЕЛ НА МАСКАРАДНИЯ ФЕСТИВАЛ

Основната цел на Маскарадния фестивал „Кукерландия” - Ямбол 2016 е да представи пред съвременните поколения богатите български и европейски традиции,  свързани с маскираните игри, да допринесе за съхраняването и обогатяването на духовното богатство на българите, да популяризира в страната и чужбина българското фолклорно наследство.

 УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕВЪВ ФЕСТИВАЛА

         Маскарадният фестивал „Кукерландия” е ежегоден Международен фестивал на маскираните игри с конкурсен характер.

         Конкурсната програма на Маскарадния фестивал „Кукерландия” – Ямбол 2016 ще се проведе в два дни - 27 февруари (събота) и 28 февруари (неделя) 2016 година.

         В Маскарадния фестивал могат да участват маскарадни групи от цялата страна и специално поканени маскарадни групи от чужбина.

 КАТЕГОРИИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА МАСКИРАНИТЕ ГРУПИ

        Маскарадните групи от страната ще бъдат оценявани в различни категории:

 • Кукерски групи;

 • Сурвакарски групи;

 • Смесени групи и други маскарадни групи.         

       Групите представят специфичната за техния регион (населено място) традиция на маскираните игри. Изпълнението включва характерните за местната обредна култура специфики: 

 • Словесен, музикален и пластичен диалект;

 • Типични персонажи;

 • Традиционни маски и облекло.

 ВРЕМЕТРАЕНЕ НА КОНКУРСНАТА ПРОГРАМА НА ГРУПИТ 

 •  В състезателното дефиле всяка група изпълнява програмата си (слово, танц и музика) в рамките до 10 минути

 •  Маскарадните групи представят свободно своята програма на Втора сцена в рамките до 15 минути (извън конкурсната програма)

 •  При явяването на по-голям от очаквания брой маскарадни групи, организаторите си запазват правото да намалят времетраенето за участието на групите, за да осигурят изява на всички записали се групи в рамките на двата състезателни дни на фестивала 

ЧИСЛЕНОСТ НА ГРУПИТЕ 

 • Групи от страната  – допустим максимален брой: 50 души.
 • Групи от чужбина – допустим максимален брой: 30 души. 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА 

 • Маскарадните групи от страната ще бъдат оценявани по следните критерии:

 • Традиционност на представяния обичай;

 • Автентично облекло на участниците в групата, в т. ч. маски, атрибути, или тяхната вярна реконструкция;

 • Артистичност на изпълнението;

 • Степен на осъвременяване и импровизации, и близостта им до местната традиция. 

ЖУРИРАНЕ НА ФЕСТИВАЛА 

             Журито на Маскарадния фестивал - Ямбол 2016 се състои от 7 (седем) членове, професионалисти в областта на етнографията, етнологията и фолклорното изкуство.

            Журито оценява представянето на маскарадните групи и определя наградите в различните категории, веднага след приключването на конкурсната програма на втория състезателен ден на фестивала (28 февруари).

                     Резултатите от класирането на групите се обявяват официално на 29 февруари 2016 година на интернет сайтовете на организаторите.

 ФОЛКЛОРНО НАДИГРАВАНЕ

          Организаторите на Маскарадния фестивал „Кукерландия” - Ямбол 2016 отправят покана към всички маскарадни групи да участват във фолклорно надиграване извън конкурсната програма на фестивала.

             Всяка маскарадна група (българска или чуждестранна), заявила участие в надиграването, в рамките на 10 минути представя фолклорни танци, характерни за населеното място или регион, откъдето е групата. Допускат се и инструментални изпълнения и песни до 3 минути.

             Надиграването няма конкурсен характер. Неговата цел е да представи богатото разнообразие от фолклорни традиции в различните етнографски области и да бъде сцена за забавление на участници и гости на фестивала.

            Фолклорното надиграване ще се проведе на 27 февруари (събота) 2015 г. от 17:00 ч.

            Групите заявяват своето участие във фолклорното надиграване с подаването на заявката за участие във фестивала. Участниците носят на електронен носител (CD или флаш-памет) музикалния съпровод, на който ще бъдат техните изпълнения.          

ОБЩИ УСЛОВИЯ

            Маскарадният фестивал „Кукерландия” – Ямбол 2016 се провежда в периода 25 - 28 февруари 2016 г. Програмата на фестивала се публикува на сайтовете на организаторите и се разпространява от медийните партньори.

                      Място за провеждането на фестивала: Градски парк на Ямбол.

                      Конкурсната програма за маскарадните групи от страната е разпределена в два дни - 27 февруари (събота) и 28 февруари (неделя) от 10:00 ч.

                      Групите от чужбина се представят в състезателното дефиле на 27 февруари (събота), но не участват в конкурсната програма.

                      Маскарадните групи от страната и чужбина участват с изпълнение и на Втора сцена, веднага след представянето си в състезателното дефиле. Втора сцена дава възможност за допълнителна свободна изява на групите с цел удовлетворяване на нарасналия зрителски интерес.  

                      Маскарадните групи (български и чуждестранни), включени в програмата на първия състезателен ден - 27 февруари (събота), участват в Кукерското хоро от 09:30 ч.

                       Денят за представяне на различните маскарадните групи в състезателното дефиле (27 или 28 февруари) и редът (часът) за явяването им се определят от организаторите. По изключение, денят и часът могат да бъдат съобразени с коректно обосновано предпочитание на групите, предварително заявено в подадената заявка.

                       Програмата на фестивала и редът за явяването на групите в двата състезателни дни се публикуват на сайтовете на организаторите (3 дни преди началото на фестивала).

                      Редът (часът) за явяването на групите съдържа определена условност поради характера на фестивала и е за предварителна ориентация на участниците. Желателно е групите да имат готовност за включване в състезателното дефиле минимум 30 минути преди предварително указания час за явяване. 

ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ     

                     Всички групи, желаещи да участват в Маскарадния фестивал - Ямбол 2016 попълват заявки за участие - по образец.

                     Към заявката за участие групите прилагат кратка анотация на обичая и информация за създаването и дейността на групата.

                     Заявки за участие могат да се изтеглят от сайтовете на Община Ямбол и община „Тунджа” или да се получат на място от организаторите.

                     Попълнените заявки могат да се изпратят в електронен вариант на имейлите на организаторите, по факс или на хартиен носител на посочените адреси:

 

 • Община Ямбол

     Адрес: 8600 Ямбол, ул. „Георги Раковски” № 7, стая 404

     За Маскарадния фестивал „Кукерландия” – Ямбол 2016 

     Факс: 046/662247

     E-mail: yambol@yambol.bg, t_bogdanova@yambol.bg

 

 • Община „Тунджа”

     Адрес: 8600 Ямбол, пл. „Освобождение” № 1, стая 316

     За Маскарадния фестивал „Кукерландия” – Ямбол 2016

     Факс: 046/661575

     E-mail: contact@tundzha.net, press.tundzha@gmail.com

        

         Крайният срок за подаване на заявките е 5 февруари 2016 година.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФЕСТИВАЛА

          Организаторите осигуряват по една нощувка за българските участници  от населените места, отдалечени на разстояние над 250 км спрямо Ямбол - при условие: групата да не надвишава  50 души (нощувките над посочения брой са за сметка на участниците). Нощувките са в хотели и хижи на територията на града и региона. При изчерпване на местата в хотелите в Ямбол, групите ще  бъдат настанявани в хотели в близки до Ямбол населени места - Сливен, Нова Загора, Стара Загора, Карнобат и др.

         Организаторите осигуряват храна за българските участници в деня на явяването им в състезателното дефиле.

         Организаторите осигуряват по три нощувки и храна за три дни за чуждестранните участници -  при условие: групата да не надвишава  30 души.

         Разходите за транспорта на групите от страната и чужбина са за сметка на участниците.

         Маскарадните групи (български и чуждестранни) не заплащат такси за участие.

         Грамотите на наградените групи и дипломите за участие се изпращат по пощата или по куриер на посочените в заявките адреси.

          

         Допълнителна информация за организацията на фестивала можете да получите, както следва:

         Община Ямбол – телефони: 046/681404; 0895599593; e-mail: yambol@yambol.bg, t_bogdanova@yambol.bg

         Община „Тунджа” – телефони: 046/684344; 0885982800; e-mail: contact@tundzha.net, press.tundzha@gmail.com.

         Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират, записват и излъчват програмите на участниците във фестивала (цялостно или фрагменти от тях) с цел реклама и архив на фестивала.

         Финансирането на фестивала се осигурява от организаторите: Община Ямбол и Община „Тунджа”, и от спонсори на фестивала.

  

НАГРАДИ ЗА ЛАУРЕАТИТЕ НА ФЕСТИВАЛА

         Маскарадният фестивал „Кукерландия” – Ямбол 2016 е с конкурсен характер и за участниците са предвидени награди.

         Общият награден фонд за фестивала е 10000 лева.

         Видове награди, които се присъждат за лауреатите:

 • Награда на кмета на Община Ямбол – 800 лева и грамота;

 • Награда на кмета на Община „Тунджа” – 800 лева и грамота;

 • Награди за цялостно представяне на маскарадните групи;  награди за поддържане на местната традиция; награди за автентична маска, костюм и персонаж и др. 

 

ОРГАНИЗАТОРИ НА ПРАЗНИКА

         Община Ямбол

         Телефони: (046) 681404, (046) 681225; e-mail: yambol@yambol.bg 

         Община „Тунджа”

         Телефони: (046) 684316, (046) 684317, (046) 684344; e-mail: contact@tundzha.net, press.tundzha@gmail.com