Общинска администрация Ямбол Република България

Местни данъци и таксиАДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ  ПО МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

1998  Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
2014  Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък
2071  Издаване на удостоверение за декларирани данни
2091  Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство
2124  Издаване на копие от подадена данъчна декларация
2126  Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина
2131  Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства
2393  Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж
2395  Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване
2396  Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство
2834  Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения
9401  Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти
9402  Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона
9403  Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона
9404  Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано въздухоплавателно средство  
9405  Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано плавателно средство
9406  Данъчна декларация по чл.14, ал.2 от ЗМДТ за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти - груб строеж
9407  Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение
9408  Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества
9409  Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата
9410  Декларация по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване
9411  Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ
9412  Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък
9413  Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК
9414  Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници
9415  Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък
9416  Възможност за заплащане на местните данъци и такси чрез Единната входна точка за електронни плащания
9418  Декларация по чл. 117 от ЗМДТ за притежание на куче


  1. Издаване на удостоверение за данъчна оценка
  2. Заявление за закриване на партида по МДТ - МП3 [ Размер на файла: 268.01kB ]
  3. Издаване на дубликат от квитанция за платен данък
  4. Приемане на декларации за определяне на такса смет, според количеството на битовите отпадъци 
  5. Справка-декларация по чл.116, ал.3 от Закона за туризма [ Размер на файла: 116.68kB ]

Платете вашите данъци онлайн тук 

Можете да платите своите данъци и на място в сградата на Община Ямбол в Центъра за административно обслужване, както и в изнесените офиси в комплекс „Г. Бенковски“ (в сградата на "Български пощи") и в квартал Аврен ( в сградата на "Български пощи" срещу ОМВ).

БАНКОВИ СМЕТКИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЧРЕЗ ПОСРЕДНИК EASY PAY

ePay


Ръководство на потребителя - Портал за електронни услуги EGOV.BG

Електронните административни услуги, също могат да бъдат заявени и от официалния сайт на Община Ямбол на следния адрес: https://yambol.imeon.bg:4443/WebSiteApp/frmMain.aspx , като изберете желаната услуга и натиснете бутона ЗАЯВЯВАНЕ.

Полезни връзки


Банери ➲