Общинска администрация Ямбол Република България

Местни данъци и такси


АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ  ПО МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

 1. Издаване на удостоверение за данъчна оценка
 2. Удостоверение за наличие и липса на задължения по ЗМДТ
 3. Заявление за закриване на партида по МДТ - МП3 [ Размер на файла: 268.01kB ]
 4. Издаване на удостоверение за декларирани данни
 5. Издаване на удостоверение за данък наследство
 6. Издаване на дубликат от квитанция за платен данък
 7. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на общината, съгласно чл. 14 от ЗМДТ
 8. Приемане и обработване на декларации за необходимите данни за определян данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея съгласно чл.14 ал.2 от ЗМДТ
 9. Приемане и обработване на декларации за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение, съгласно чл.27 от ЗМДТ
 10. Приемане и обработване на декларации за облагане с такса куче, съгласно чл. 117 от ЗМДТ
 11. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху наследствата, съгласно чл. 32 от ЗМДТ
 12. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък при придобиване на имущества, съгласно чл.49, ал.3 от ЗМДТ
 13. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху превозни средства, съгласно чл. 54 от ЗМДТ
 14. Приемане и обработване на декларации за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване
 15. Приемане на декларации за определяне на такса смет, според количеството на битовите отпадъци
 16. Приемане и обработване на декларации по чл.61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък
 17. Издаване на заверено копие от подадени данъчни декларации
 18. Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени данъци, такси, глоби и имуществени санкции на основание чл. 129, ал. 1 от ДОПК
 19. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници, съгласно чл. 61х от ЗМДТ [ Размер на файла: 323.14kB ]
 20. Приеманане и обработване на данъчни декларации за облагане с туристически данък, съгласно чл. 61 Р, ал.5 от ЗМДТ
 21. Справка-декларация по чл.116, ал.3 от Закона за туризма [ Размер на файла: 116.68kB ]
 22. Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения [ Размер на файла: 147.50kB ]
 23. Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК

БАНКОВИ СМЕТКИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЧРЕЗ ПОСРЕДНИК EASY PAY

ePay

Полезни връзки


Банери ➲