Общинска администрация Ямбол Република България

Преценяване необходимостта от извършване на ОВОС и ЕО


Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС и ЕО на "ПЕТТАС БЪЛГАРИЯ" АД: „Изграждане на пречиствателна станция за пречистване на битови отпадъчни води от производствена дейност на дружеството" в ПИ с идентификатор 87374.511.452 по КККР на гр. Ямбол, Община Ямбол [ Дата на публикуване: 19 февруари 2024 г., 16:21:02 ]

Информация по Приложение № 2 към чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС за преценяване на необходимостта от ОВОС на: "Изменение на действащия ПУП - ПР на УПИ Х - за произведствено - складова дейност, търговия и услуги в кв.149 по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона на четири новообразувани уреглирани поземлени имоти и улица" - "Енергоелит" ЕООД и "Дианафиш" ООД [ Дата на публикуване: 08 ноември 2023 г., 17:22:58 ]

Обявяване на искане за преценка ОВОС - КОНТИНВЕСТ ООД - изграждане на инсталация за производство на фери и феро - хлорид [ Дата на публикуване: 15 септември 2023 г., 16:11:53 ]

Решение за преценка необходимост от извършване на екологична оценка № СЗ - 30 - ЕО/2023г. [ Дата на публикуване: 31 май 2023 г., 10:51:25 ]

Информация по Приложение № 2 към чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС за преценяване на необходимостта от ОВОС на: "Преустройство на сграда в цех за пулверизиране на продукти от растителен произход, добив на извлек в ПИ с идент. 87374.516.85, кв. Индустриална зона, гр. Ямбол - "Топлофикация - Ямбол"ЕАД [ Дата на публикуване: 28 юли 2022 г., 14:44:22 ]

Информация по Приложение № 2 към чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС за преценяване на необходимостта от ОВОС на: "Организиране на площадка за приемане и третиране на неопасни утайки, зелени и други биоразградими отпадъци, гр. Ямбол, имот с идентификатор 87374.42.975 и 87374.515.20 - "АИГ ИНОВЕЙШЪН" ЕООД [ Дата на публикуване: 11 януари 2022 г., 11:24:45 ]

Информация по Приложение № 2 към чл. 6 за преценяване на необходимостта от ОВОС на: "Обособяване на площадка за третиране на биоразградими отпадъци, гр. Ямбол, имот с идентификатор 87374.53.1002 - БИОЦВЕТ ООД" [ Дата на публикуване: 07 януари 2022 г., 16:53:11 ]

Информация по Приложение № 2 към чл. 6 за преценяване на необходимостта от ОВОС на: „Изграждане на цех за производство и пакетиране на макарони и други тестени изделия, здравословни храни, овесени и протеинови барове, бисквити, топчета и др." в поземлени имоти с идентификатори 87374.32.103, 87374.32 [ Размер на файла: 12.06MB ]

Информация по Приложение № 2 към чл. 6 за преценяване на необходимостта от ОВОС на проект: „Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране (разкомплектоване, разглобяване, сортиране, рязане, уплътняване) на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрически и електронно оборудване (ИУЕЕО), отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), събиране и съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), отпадъци от отработени масла (ОМ), както и събиране, съхраняване и третиране (сортиране, балиране) на неопасни отпадъци от метални опаковки.“, с Възложител: „ТРАКИЯ ТРЕЙД21“ ЕООД [ Размер на файла: 14.93MB ]

Решение №СЗ- 5 - ЕО82021г. за преценка необходимостта от извършване на екологична оценка за "Програма за управление на отпадъците на община Ямбол за периода 2021 - 2028г. [ Размер на файла: 219.71kB ]

Информация по приложение 2 на "ХИМИНДЪСТРИЙС" ООД за инвестиционно предложение "Извършване на дейности по съхранение, кондициониране, възстановяване /регенериране на разтворители и др. отпадъчни химични органични вещества с висока на чистота", в недвижим имот със застроена в него сграда, идентифика [ Размер на файла: 12.88MB ]

Информация по приложение 2 на "ВИДЕНОВ ГРУП" ЕООД за инвестиционно предложение "Изграждане на предприятие за производство на корпусна и мека мебел и складово стопанство" [ Размер на файла: 1.65MB ]

Информация по приложение 2 на "ЕЛЕКТРОПРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ " ЕАД. [ Размер на файла: 1.11MB ]

Обществено обсъждане на инвестиционно предложение за Рехабилитация на железопътната линия Пловдив - Бургас, фаза 2" [ Размер на файла: 761.83kB ]

Задание за обхват и съдържание на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив - Бургас, фаза 2“ на ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ [ Размер на файла: 3.72MB ]

Уведомление за промени в инвестиционното предложение на ДП"Националана кампания Железопътна инфраструктура" [ Размер на файла: 2.80MB ]

Информация по приложение 2 на ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД [ Размер на файла: 4.80MB ]

Информация по приложение 2 на "ЦИРКОН" ЕООД [ Размер на файла: 2.03MB ]

Полезни връзки


Банери ➲