Общинска администрация Ямбол Република България

Експертен съвет по устройство на територията

| Автор: Румяна Стефанова

default news image

На 18.05.06 г. от 10.00 часа в зала 203 на Община Ямбол ще се проведе заседание на Общинския експертен съвет по устройство на територията. В дневния ред са включени три проекта за разглеждане. Членовете на експертния съвет ще се запознаят с техническия и работен проект за строеж “Стълбища към ателие № 4” /бивш телевизионен сервиз/ в бл. 82 на к-с “Крали Марко”. Вторият проект, който ще се разгледа на експертния съвет е за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване по плана на к-с “Граф Игнатиев”. Третата точка от дневния ред е проект за изменение на ПУП- план за регулация в промишлената зона на Ямбол. Покани за участие в заседанието на Общинския експертен съвет по устройство на територията са изпратени до Службата по кадастър, РИОКОЗ, РДВР, ВиК, Далекосъобщения, “Ямболгаз 92”,Електроразпределение, дирекция “Гражданска защита, Съюза на архитектите в България – дружество Ямбол, Областна дирекция “Земеделие и гори”, и Областно пътно управление

Полезни връзки


Банери ➲