Общинска администрация Ямбол Република България

Начало на строително-ремонтните работи на Художествена галерия "Жорж Папазов" – гр. Ямбол

| Автор: Пресцентър

01.jpg

На 18 ноември 2021 г., четвъртък, в 10:00 часа пред сградата на Художествена галерия „Жорж Папазов” – гр. Ямбол на улица ул. “Цар Самуил“ № 2 в град Ямбол ще се състои официална церемония „Първа копка“ за започване на строително-монтажните работи по проект „Ремонт и модернизация на Художествена галерия „Жорж Папазов” – гр. Ямбол“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.017 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Ямбол“, част от процедура: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“. Проектът се изпълнява с комбинирано финансиране чрез безвъзмездна финансова помощ и финансови инструменти, създадени по линия на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца – от 6 януари 2021 година до 6 юли 2023 година, като ремонтът на галерията следва да приключи за 16 месеца.

Непосредствено след церемонията на обекта ще се проведе пресконференция, на която ще бъдат представени проектните дейности.

Проект „Ремонт и модернизация на Художествена галерия „Жорж Папазов” – гр. Ямбол“ се изпълнява в рамките на Инвестиционната програма на град Ямбол, като част от Инвестиционен приоритет „Социална Инфраструктура“, група дейности „Културна инфраструктура“. Той е първият проект от група дейности „Културна инфраструктура“, който се изпълнява с комбинирана подкрепа – безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. със средства от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Държавния бюджет на Република България по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.017-0005-С01/06.01.2021 г., сключен между Община Ямбол и Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, и заемно финансиране от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ – Фонд за градско развитие ЮГ, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., по договор за финансиране на допустим проект № 21F-000056/14.01.2021 г., сключен между Община Ямбол и Фонд за устойчиви градове (ФУГ).

Проектът обхваща ремонт и модернизация на Художествена галерия „Жорж Папазов“ - гр. Ямбол, намираща се на ул. ”Цар Самуил” № 2 в централната зона на град Ямбол. Проектът включва дейности по цялостно модернизиране на сградата и облагородяване на прилежащото дворно пространство, създаване на достъпна архитектурна среда и осигуряване на модерно обзавеждане и оборудване за нуждите на галерията.

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Ремонт и модернизация на Художествена галерия „Жорж Папазов” – гр. Ямбол“, ДБФП № BG16RFOP001-1.017-0005-С01 и Договор за финансиране на допустим проект №21F-000056 от 14.01.2021 г.,, който се осъществява с комбинирана подкрепа - безвъзмездна финансова помощ и заемно финансиране от ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове - Фонд за градско развитие ЮГ, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Ямбол и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Полезни връзки


Банери ➲