Общинска администрация Ямбол Република България

Община Ямбол обявява конкурси за директор на дирекции и началник отдели

| Автор: Румяна Стефанова

default news image

Община Ямбол обявява конкурси за длъжността Директор на дирекция “Административно- правно обслужване и управление на собствеността”; Директор на дирекция “ Хуманитарни дейности и евроинтеграция”; Началник отдел “Социално-икономическо развитие и евроинтеграция”; Началник отдел “Общинска собственост”; Началник отдел “Информационно обслужване и технологии”. За длъжността директор на дирекция “АПОУС” изискванията са минимална образователна степен бакалавър, 6г. трудов и /или служебен стаж, ранг ІІ, образование -юридическо, икономика, публична администрация. Допълнителните изисквания са: умение за работа с компютър, владеене на английски език. Изискванията за директор на дирекция “ХДЕ” – минимална образователна степен бакалавър, 6г. трудов и/ или служебен стаж, ранг ІІ, допълнителни изисквания – умения за работа с компютър и владеене на английски език. Кандидатите за длъжността началник отдели трябва да притежават минимална образователна степен бакалавър и 5г. трудов и/ или служебен стаж, ранг ІІІ младши. Допълнителните изисквания за началник отделите са умения за работа с компютър и владеене на английски език. Специфичните изисквания: за началник отдел ”СИРЕ”- образование – културна сфера, икономика, международни отношения, евроинтеграция; за началник отдел “ОС” – публична администрация, право, икономика; началник отдел ”ИОТ” – техническо и допълнително изискване – опит в управлението на ИТ проекти. Конкурсната процедура се провежда чрез решаване на тест и интервю. Необходимите документи за участие в конкурсите са: писмено заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители; копия от документи за придобита образователно- квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността ; копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, трудова и/ или служебна , осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ осигурителния стаж; декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставян под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността; други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността /удостоверение за компютърна грамотност, владеене на чужд език и други/. Документите се подават в стая 409 на Община Ямбол, всеки работен ден от 8.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа до 14.10.05 г. включително. Списъците и съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за обявления във фоайето в сградата на Община Ямбол.

Полезни връзки


Банери ➲