Общинска администрация Ямбол Република България

Община Ямбол подписа договори за финансиране на инфраструктурни обекти за над 14 млн. лева

| Автор: Пресцентър

58/582a3c878e8dd0593abb70dce07eaae0.jpg

Кметът на община Ямбол Георги Славов подписа договори за финансиране на две проектни предложения по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., включени в Инвестиционната програма на град Ямбол. Защитените проекти са в две основни направления: „Градска среда“ и „Образователна инфраструктура“ и касаят обновяване на ключови обекти от инфраструктурата на града, сред които пешеходни зони в централна градска част и ул. „Преслав“ – една от основните пътни артерии в града, както и на няколко детски и учебни заведения.

Общата стойност на одобрените проектни предложения е в размер на 14 301 749.75 лева. Проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.017-0001-C01, е на обща стойност 7 684 369,75 лева, от който 58 919,60 лева са собствен принос на бенефициента, а безвъзмездната финансова помощ от 7 625 450,15 лева, предоставена по Оперативна програма „Региони в растеж“, е разпределена както следва: 6 481 632,63 лева европейско съфинансиране и 1 143 817,52 лева национално съфинансиране.

Проектът обхваща следните инфраструктурни обекти:

- Централните паркови площи, източно от Безистена, между ул. „Г. Раковски“ и ул. „Търговска“;

- Централна градска част: пешеходна зона ул. „Г. Раковски“, между ул. „Преслав“ и ул. „Ген. Заимов“

- Ул. „Преслав“: в частта й от пл. „Боровец“ до пресечката с ул. „Акация“.

Проект „Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.017-0002-C01, е с обща стойност 6 617 380,00 лева, от които 5 624 773,00 лева са европейско съфинансиране и 992 607,00 лева – национално съфинансиране. С договорираните средства ще бъдат обновени следните детски и учебни заведения:

- Детска ясла „Мечо пух“;

- ДГ № 14 „Свобода“ – сграда на ул. „Ал. Стамболийски“ №78;

- ДГ „Пламъче“ – сграда Детска ясла „Слънчево детство“;

- СУ „Св. Климент Охридски“.

Обновяването на предвидените обекти е в продължение на мерките за модернизирането на Ямбол – пешеходни улици в централната част на града, паркови площи и основни пътни артерии, както и по-добри условия в детските и учебни заведения. Предвидените благоустройствени работи ще осигурят и по-добра достъпност до публичните обекти на хора в неравностойно положение, майки с малки деца и други.

Този документ е създаден в рамките на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.017 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Ямбол“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Ямбол и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Полезни връзки


Банери ➲