Общинска администрация Ямбол Република България

Община Ямбол реализира проект за модернизиране базата на ПГЗ „Хр. Ботев“

| Автор: Пресцентър

32/32c8e93ace3261fd9a275f1bad19d1ea.jpg

Община Ямбол сключи договор за изпълнение на проект „Комплексни мерки за обновяване на Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“ град Ямбол“. Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

Мерките предвиждат цялостно модернизиране на учебния комплекс, в това число учебните кабинети, общежитието и дворното пространство към училищната сграда.

Сред основните цели на проекта са подобряване качеството на образователната среда и повишаване на нейната привлекателност сред учениците, чрез обновяване на материалната база, осигуряване на съвременно оборудване и обзавеждане, също така осигуряване на възможност за целодневна организация на учебния процес, чрез подобряване на инфраструктурата, местата за обучение, спорт и отдих, както и осигуряване на помещения за извънучилищни занимания.

Реализацията на проекта ще има като ефект намаляване на енергопотреблението и постигане на екологична среда със занижени количества на вредни емисии, шумове и газове. Ще бъдат осигурени възможности за въвеждане на нови форми на обучение, адекватни на изискванията на бизнеса като бъдещ работодател, както и равен достъп до образование за групите в неравностойно положение;

Проектът е на обща стойност 1 299 840.80 лв. и е с продължителност 25 месеца.

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Комплексни мерки за обновяване на Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“ град Ямбол“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Ямбол и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.


Прикачени файлове

Hristo Botev.pdf [195.79kB]

Полезни връзки


Банери ➲