Общинска администрация Ямбол Република България

Одобрен е нов проект на Община Ямбол

| Автор: Пресцентър

b1/b18d2c83887bfdef2b33fea287f1d756.jpg

Проектно предложение на Община Ямбол по Процедура „Услуги за ранно детско развитие“, Приоритетна ос 1 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, е одобрен за финансиране.

Проект „Предоставяне на услуги за ранно детско развитите в Общностен център-Ямбол“ е на стойност 588 475 лева и е с планирана продължителност на дейностите 30 месеца.

Основната цел на проекта е превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата,чрез инвестиции в ранното детско развитие и чрез подкрепа за дейността на създадения по Проекта за социално включване Общностен център в Ямбол.В рамките на центъра се предоставят интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7-годишна възраст от уязвими групи,вкл. деца с увреждания, както и бъдещи родители.

Изпълнението на дейностите по проекта ще допринесе за подобряване достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на готовността на децата за включване в образователната система, както и предотвратяване на деца в специализирани институции.Ще се подпомогне и разшири дейността на предлаганите социални услуги в Общностен център Ямбол, което ще осигури възможност за предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие.

С реализацията на проекта ще се предоставят услуги за:

-Ранна интервенция на уврежданията;

-Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания;

-Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на настоящи и бъдещи родители за формиране и развитие на родителски умения, семейно консултиране и подкрепа и индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина;

-Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията;

-Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище.

Предстои подписването на административния договор по проекта.

Полезни връзки


Банери ➲