Общинска администрация Ямбол Република България

Предсрочно приключват дейностите по изграждане на съвремена система за управление на отпадъците в регион Ямбол

| Автор: Пресцентър

c4/c4455cff4f662fead564eea008f7ac23.JPG

Приключват дейностите по изграждане на Клетка 1 на новото регионално депо, както и тези по закриването и рекултивацията на старото ямболско сметище. Мерките са в изпълнение на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол – Първа фаза“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“.

Приключването на работата е преди обявения краен срок от 30 октомври. Въпреки всички трудности и умишлени опити за проваляне на строителството, новата, съвременна система за управление на отпадъците е вече факт, при това изпълнена предсрочно. По този начин Ямбол изпълнява напълно европейските изисквания за екологосъборазно третиране на отпадъците, както и антагиментите на държавата ни в това отношение. Постигнатият успех обаче е преди всичко за гражданите на Ямбол, тъй като закриването на старото сметище и изграждането на модерно депо дава максимални гаранции за подобряване на екологията в района.

Наред с това по проекта ще бъде въведено разделно събиране на рециклируеми отпадъци, както и система за предварителното им третиране и сепариране. Това ще има като ефект намаляване на количеството им за крайно обезвреждане. Изпълнението на проекта допринася за подобряване защитата на повърхностните и подземните води, почвата и въздуха и има като основен ефект опазването здравето на хората и околната среда.

Полезни връзки


Банери ➲