Общинска администрация Ямбол Република България

Превантивни мерки за пожарна безопасност през летния период

| Автор: Пресцентър

41/410395b18b5cb73bb548dd58f473402a.jpg

Превантивни мерки за пожарна безопасност през летния период се предвидени в две заповеди на кмета на община Ямбол Георги Славов. Предписани са действия с цел предотвратяване опасността от възникване на пожари по обектите, населените места и посевите, както и предотвратяването и гасенето на пожари в горските територии на община Ямбол.

В срок до 20.05.2019 г., ръководителите на фирми и обекти следва да изготвят планове за летния период, в които да залегнат конкретни мероприятия, осигуряващи пожарна и взривна безопасност.

Забранява паленето на огън в дворовете на предприятията, в частните фирми и обекти и в кварталите на града, забранено е също паленето на стърнищата, крайпътни тревни ивици и канавки през периода на кампанията. Регламентира се организирането и провеждането на основно почистване на дворовете на предприятията, обектите, фирмите и междублоковите пространства от горими отпадъци и тревна растителност. Ръководителите на земеделски кооперации следва да вземат всички предвидени от нормативната уредба мерки за опазване на земеделските обекти, зърнените храни и фуражите от възникване на пожари.

Забранява се също така паленето на открит огън на по-малко от 100 метра от границите на горски територии, а изхвърлянето на горими отпадъци следва да става само на определените за целта места. Предписват се превантивни мерки на териториалното поделение на Държавно горско стопанство „Тунджа“, военните формирования, противопожарната служба и др. да поддържат повишена бдителност и активност през пожароопасния сезон.

Пълните текстове на двете заповеди са публикувани на сайта на община Ямбол: www.yambol.bg, в рубриката „Актуално“.

Полезни връзки


Банери ➲