Общинска администрация Ямбол Република България

Създаде се специализирано Звено за защита на потребителите

| Автор: Севдалина Кръстева

default news image

Със заповед на кмета на Ямбол Георги Славов в общинската администрация е сформирано специализирано Звено за защита на потребителите. То се структурира в рамките на дирекция „Административен контрол” и се председателства от директора на дирекцията. В него ще работят четирима общински служители. Основната функция на звеното е да осъществява контрол по изпълнение на Закона за защита на потребителите чрез извършване на проверки в производствените и търговските обекти и обектите за услуги. По-конкретно задълженията и отговорностите на служителите в него е да предоставят информация на потребителите, да осъществяват контрол по безопасност и качество на стоките и услугите, по гаранцията на потребителската стока и рекламации, търговските практики и способи за продажба, да вземат проби и мостри за лабораторни изследвания и съставят констативни протоколи за извършени проверки и актове за установяване на нарушения.

Полезни връзки


Банери ➲