Общинска администрация Ямбол Република България

Удължават срока на проект "И аз имам семейство"

| Автор: Пресцентър

default news image

Проектът за развитие на приемната грижа "И аз имам семейство", по който Община Ямбол е партньор на Агенция за социално подпомагане, се удължава до месец септември 2014 г. Община Ямбол е една от 83-те общини в България, която активно работи по проект „И аз имам семейство" BG051PO001-5.2.11-0001-C0001, като партньор на Агенция за социално подпомагане. Проектът е на стойност 14 990 037,70 лева и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС. Проект "И аз имам семейство" разви приемната грижа в Община Ямбол по нов начин, като една от основните цели е да се даде шанс за децата в риск да израснат в семейна среда, както и възможност за трудова заетост на безработни лица в общините Ямбол и Тунджа. Процедурата за кандидатстване по проекта започва с подаване на комплект документи, продължава с проучване и обучение на кандидатите. Проучването цели да се спази основната философия на приемната грижа – да се определи доколко един човек е годен за приемен родител и да се намери най-доброто семейство за определено дете, като основен е интересът на детето. За отглеждането на дете приемните родители получават финансова подкрепа от държавата, а професионалните приемни родители – и заплата.От началото на проекта досега в Община Ямбол има 6 утвърдени приемни семейства, в четири от които са настанени деца. Децата получиха шанс за нормален живот, уютен дом и любов.

Телефон за връзка с Екипа по приемна грижа към Община Ямбол - 089 5599674;

Адрес : гр. Ямбол, ул. „Търговска” № 120, сградата на Комплекс за социални услуги за деца и възрастни – 3 етаж. Социални работници – Гергана Кръстева и Весела Атанасова.

Полезни връзки


Банери ➲