Общинска администрация Ямбол Република България

Ямболският окръжен съд отхвърли иска на Главно мюфтийство за собственост върху Безистена

| Автор: Пресцентър

ee/ee30a1fc1891477a245c3bc0683cab0c.jpg

Ямболският Окръжен съд отхвърли като неоснователен иска на Главното мюфтийство срещу община Ямбол за признаване собствеността и предаване владеенето върху сградата на Безистена в Ямбол на Мюсюлманско вероизповедание.

Съдът отхвърля като неоснователно и искането за заплащане от община Ямбол на сума в размер на 120 000 лева „обезщетение за неоснователно обогатяване от ползването на имота”, каквито претенции имаше Главно мюфтийство.

В решението на съда е записано, че по делото липсват доказателства, че Ямболската мюсюлманска вероизповедна община е придобила собствеността върху спорния имот - Безистен, по силата и въз основа на българските нормативни актове. Освен това няма събрани доказателства имотът да е бил незаконно отнет от същата в периода след 09.09.1944 година. В мотивите си съдът изтъква още, че не е установено изобщо да е била упражнявана фактическа власт от местната мюсюлманска община върху Безистена, в който и да е момент след Освобождението и до 09.09.1944 година. Не е установено и фактическо завземане от държавата или общинския съвет в края на 1945 година, което завземане на имота да е именно от Ямболската мюсюлманска верска община.

В обобщение, ЯОС приема, че по всички изложени съображения, предявеният от мюфтийството иск за собственост е неоснователен и следва да се отхвърли, както и този за исканото от общината „обезщетение” в размер на 120 000 лв.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Апелативен съд - Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Полезни връзки


Банери ➲