Общинска администрация Ямбол Република България

Излъчване заседание на комисия в реално време зала 107, зала 100, зала 207

Видео архив на заседанията на комисиите към ОбС - Ямбол

Предстоящи заседания на постоянните комисии към ОбС-Ямбол:

18.05.2023 ОИКДОУСОС 17:30
19.05.2023 КЧДКТ 17:00
22.05.2023 ЗСДСИ 16:00
22.05.2023 БФ 17:15
22.05.2023 ОСМД 17:30
22.05.2023 ЗОРПК 18:00
22.05.2023 ТУИТЕ 18:00
 
  БФ ОИКДОУСОС ТУИТЕ ОСМД ЗСДСИ КЧДКТ  ЗОРПК ЗПКОНПИ
Дневен ред              
Протокол              

Състав и ръководство на постоянните комисии към Общински Съвет - Ямбол


І. ПК “Бюджет и финанси”

Председател: Ат. Илчев
Зам. председател:  Ел. Кънева
Членове:
Л. Керемедчиев
М. Тюфекчиева
К. Йоргова
Ал. Стойков
К. Калиманов
Г. Георгиев
П. Личев

ІІ. ПК “Общинско имущество и контрол на дружества с общинско участие, и на сделките с общинска собственост”

Председател: К. Георгиева
Зам. председател: Ал. Стойков
Членове:
Т. Тодоров
Ат. Илчев
Д. Горнаков
Яв. Брънков
Кр. Йорданов

ІІІ. ПК “Териториално устройство, инвестиции, транспорт и екология”

Председател: Ив. Христов
Зам. председател: М. Сивкова
Членове:
Сл. Балчева
Ан. Станилов
Яс. Киров
Ив. Симеонов
Ст. Стоянов

ІV. ПК “Образование, спорт и младежки дейности”

Председател: Ем. Кремъкова
Зам. председател: И. Драгоев
Членове:
Ив. Христов
Ант. Динев
Ст. Стойков
Р. Ребров
Ив. Чолаков

V. ПК "Култура, читалищна дейност и културен туризъм"

Председател: К. Йоргова
Зам. председател: М. Тюфекчиева
Членове:
Ан. Станилов
Ант. Динев
Ефт. Важаров
Р. Георгиев
Ст. Стоянов

VI. ПК “Здравеопазване, социални дейности и социална интеграция”

Председател: Т. Петкова
Зам. председател: В. Вълчев
Членове:
Сл. Балчева
И. Драгоев
Г. Миланов
Н. Влахова
Р. Георгиев

VІI. ПК “3аконност, обществен ред и противодействие на корупцията”

Председател: Д. Горнаков
Зам. председател: адв. Г. Георгиев
Членове:
Ив. Тахчиев
Яс. Киров
Яв. Брънков
Р. Банков
К. Георгиева

VІІI. ПК по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество

Председател: Л. Керемедчиев
Зам. председател: Т. Тодоров
Членове:
Ив. Тахчиев
Ем. Кремъкова
Ефт. Важаров
Кр. Йорданов
К. Калиманов

Полезни връзки


Банери ➲