Общинска администрация Ямбол Република България

(приета с решение №16/1997 г. на ОбС – Ямбол, в сила от 01.06.1997 г., изм. с решение №24/16.03.1998 г., изм. с решение №27/05.06.1998 г., изм. с решение №41/02.07.1999 г., изм. с решение №10/07.04.-14.04.2000 г.; изм. с решение № 13/29.12.2004 г.)

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) С тази Наредба се уреждат условията и реда, при който се предоставят концесии на физически и юридически лица върху обектите по чл.69 от ЗОС, провеждането на търговете и конкурсите, сключването и изпълнението на договорите за концесии и контролът върху тази дейност.

(2) При предоставяне на концесии общината се ръководи от интересите на териториалната общност, опазването на общинската собственост и околната среда, развитието на икономиката и закрилата на местните и чуждестранните инвестиции.

Чл.2. Концесията включва предоставянето на вещни, облигационни и други права върху обектите по чл.69 от ЗОС.

Чл.3. Концесия може да се предоставя за обектите – публична общинска собственост по чл.69 от ЗОС.

ГЛАВА ВТОРА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ

Чл.4. (1) Всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, може да прави предложение за откриване на процедура по предоставяне на концесия до Общинския съвет чрез Кмета на общината.

(2) Предложението трябва да бъде мотивирано. Към него се прилага и удостоверение за регистрацията на лицето като търговец.

(3) В едномесечен срок Кметът на общината преценява целесъобразността на предложението и го внася за разглеждане в Общинския съвет с мотивирано предложение.

(4) Общинският съвет може по собствена инициатива или по предложение на Кмета на Общината да започне процедура по предоставяне на концесия.

Чл.5. (1) Отказът на Общинския съвет за откриване на процедура по предоставяне на концесия не подлежи на обжалване.

(2) Откриване на процедура по предоставяне на концесия по повод или във връзка с предложението по чл.4, ал.1 не създава права или привилегии за лицата, подали предложение във връзка с предоставянето на концесия.

Чл.6. (1) Кметът на общината прави мотивирано предложение до Общинския съвет за предоставяне на концесия съдържащо предмета, срока и мотивите за предоставяне на концесия.

(2) Неразделна част от предложението по ал. 1 са:

1. правен анализ на концесията;

2. финансово-икономически анализ на концесията;

3. социален анализ на концесията;

4. екологически анализ на концесията;

5. други анализи съобразно предмета на концесията.

(3) Правният анализ се изготвя от правоспособен юрист и в зависимост от предмета на концесията съдържа:

1. определяне на правното основание за концесиониране на обекта или дейността;

2. правни характеристики и индивидуализация на обекта като предмет на концесия и уточняване на конкретните обекти, свързани с осъществяване на дейността, подлежаща на концесиониране, включително анализ на принадлежащата инфраструктура и принадлежности, когато има такива;

3. установяване и анализ на съществуващи права или фактически отношения на ползване на обекта, на части от него или от прилежащата инфраструктура; представяне на ползвателя и на основанията за ползването;

4. определяне на правата и задълженията на концесионера и на концедента; конкретизиране на правата на концесионера върху плодовете, приращенията и подобренията на вещите, свързани с предмета на концесия;

5. установяване на наличие или липса на права на трети лица, имащи отношение към ползването на обекта или осъществяването на дейността, включително на необходимостта от отчуждаване или обременяване с вещни тежести на имоти на трети лица;

6. установяване на наличие или липса на особености, свързани със защитени със закон територии и обекти, с националната сигурност, отбраната на страната, обществения ред и др.;

7. установяване и квалифициране на правомерността на придобити или осъществявани права върху обекта;

8. препоръчителни условия и приоритети в зависимост от обекта или дейността с оглед на евентуално провеждане на конкурс;

9. предложение за вида на гаранциите за изпълнение на задълженията на концесионера;

10. други елементи с оглед на характера и особеностите на обекта или дейността.

(4) Финансово-икономическият анализ се основава на правния анализ и в зависимост от предмета на концесията съдържа:

1. описание и характеристики на обекта или дейността, определяне на техническите параметри и граници;

2. описание на технологията, свързана с ползването на обекта или с извършването на дейността;

3. технически изисквания и нива, необходими за осъществяване на дейността или във връзка с ползването на обекта, включително оборудване, гарантиращо спазване на изискванията по опазване на околната среда;

4. минимална задължителна инвестиционна, работна и рекултивационна програма във връзка с осъществяването на концесията по години, включително индивидуализиране и оценяване на задължителните подобрения;

5. предложение за гаранции и форми на контрол от страна на концедента за изпълнение на минималната работна, инвестиционна и рекултивационна програма;

6. определяне и обосновка на срока на концесията;

7. определяне и анализ на разходите по години - инвестиционни, експлоатационни, ликвидационни, рекултивационни и други, свързани с ползването на обекта или с извършването на дейността;

8. определяне и анализ на очакваните приходи по години в резултат на ползването на обекта или извършването на дейността; принципи, начин и особености на ценообразуването на дадения пазар;

9. предварителна оценка и предложение за вида, размера и начина на плащане на концесионното възнаграждение;

10. предложение за други финансови условия, свързани с контрола и управлението на концесията от страна на концедента;

11. анализ и изводи за ефективността на проекта, в т.ч. бюджетната, на основата на дисконтираните парични потоци за предлагания срок на концесията, нетната настояща стойност, вътрешната норма на възвръщаемост, срока на откупуване и оценка на риска;

12. анализ относно правото на обезщетение на концесионера за направените подобрения при прекратяване на концесията и предложение за размера му;

13. предложение за вида, размера и начина на плащане на депозита за участие в конкурса или търга.

(5) Социалният анализ разглежда възможностите за осигуряване на работни места и квалификация на специалисти във връзка с концесията, отражението й върху демографията на района и очаквания социален ефект.

(6) Екологическият анализ съдържа експертно становище по обхвата на предварителния доклад за оценка на въздействието върху околната среда по Закона за опазване на околната среда.

(7) Други анализи се предоставят, когато специалните закони налагат определени изисквания за предоставяне на права върху обектите по чл.69, не включени в анализите по ал.2, т.2-3.

Чл.7. (1) В случаите, когато това е необходимо, съгласно разпоредбите на специалните закони, предложението се съгласува със съответните държавни органи.

(2) На базата на изразените становища от съответните комисии на Общинския съвет, на дирекция "Общинска собственост и икономически дейности" на общинската администрация или на специализираните държавни органи, вносителят на предложението може да направи съответните изменения в него.

ГЛАВА ТРЕТА

ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ

Чл.8. (1) Решенията за откриване на процедура за предоставяне на концесия се приема от Общински съвет, взето с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.

(2) С решение по ал.1 се определят:

1. предмета на концесията;

2. срока на концесията;

3. начина на определяне на концесионера - чрез конкурс или чрез търг, или определения без конкурс или търг концесионер;

4. вида, размера и начина на плащане на депозита за участие в конкурса или търга;

5. основните права и задълженията на концесията;

6.началният срок и условията за осъществяването на концесията, включително и задължителните подобрения;

7. вида и размера на гаранциите за изпълнения на задълженията по договора за концесията;

8. вида, размера и начина за изпълнението на задължението за концесионно възнаграждение по договора за концесия;

9. изисквания, свързани с опазването на околната среда, защитените със закон територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред;

10. други изисквания, свързани с характера на концесията или посочените в други закони.

(3) С решението по ал.1 се възлага на Кмета на общината да организира конкурса или търга и се определят общинските съветници по чл.10, ал.1.

(4) При приватизиране на търговско дружество с общинско участие, което ползва обекти и / или извършва дейности, подлежащи на концесиониране, предложението по чл.6, ал.1 се прави в срок до три месеца от обнародването на решението за приватизация. Общинският съвет взема решението за предоставянето на концесия на това дружество в срок три месеца от предложението.

(5) Решението по ал.1 се обнародва в "Държавен вестник", в един централен ежедневник и в най-малко един местен вестник.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕРА

Чл.9. (1) Концесионерът се определя чрез конкурс или търг. В определени със закон случаи концесионера се определя без конкурс или търг.

(2) Конкурс се организира при необходимост от комплексна оценка за предоставяната концесия.

(3) Търг се организира, когато концесионерът се определя само въз основа на предложения размер на концесионното възнаграждение.

(4) При предоставяне на концесия в случаите по чл.8, ал.4, концесионер по право е търговското дружество, ползващо обекта или извършващо дейността, подлежащи на концесиониране.

(5) Начинът за избор на концесионера се определя от Общинския съвет в решението по чл.8, ал.1.

(6) Общинският съвет определя вида на конкурса (присъствен или неприсъствен) или на търга (с тайно или с явно наддаване).

Чл.10. (1) Кметът на общината в 7-дневен срок от обнародването в "Държавен вестник" на решението на Общинския съвет назначава със заповед комисия за организацията и провеждането на конкурса или търга в състав: председател, заместник-председател и трима членове. В състава на комисията задължително се включват минимум двама общински съветници.

(2) Комисията взема решение с мнозинство повече от половината от общия и брой на членове й.

(3) Членовете на комисията са длъжни да опазват тайната на предоставената им във връзка с провеждането на конкурса или търга информация, за което при назначаването си попълват клетвена декларация, по образец, утвърден от Кмета на общината.

Чл.11. (1) Председателят на комисията обнародва в един централен и един местен вестник съобщение за конкурса или търга.

(2) Съобщението по ал.1 съдържа: датата, мястото и часа за провеждане на конкурса или търга и срока за подаване на заявленията; мястото, срока, реда и начина за закупуване на конкурсни или тръжни книжа, заявленията по чл.12, ал.1 от Закона за концесиите със съответните приложения.

(3) Комисията одобрява конкурсните или тръжни книжа и определя цената им, реда и начина за оглед на обекта или за получаване на допълнителна информация за дейността - предмет на концесията, когато комисията е преценила това за необходимо.

(4) Конкурсът или търгът се провеждат най-рано в едномесечен и най-късно в шестмесечен срок от обнародването на решението по чл.8, ал.1.

Чл.12. (1) Заявлението за участие в конкурса или търга е писмено.

(2) Към заявлението се прилагат:

1. удостоверение за регистрация на участника като търговец;

2. извлечение от годишните счетоводни отчети за последните три години;

3. удостоверение за закупени конкурсни или тръжни документи и за внесен депозит по чл.8, ал.2, т.4;

4. декларация за опазване на тайната за сведенията, които се съдържат в конкурсната или тръжната документация.

(3) Ако документите по ал.1 и 2 не отговарят на изискванията, на заявителя се дава седемдневен срок за отстраняване на допуснатите нередовности.

Чл.13. (1) При провеждане на търг е необходимо и представянето на комплексен план за осъществяване на свързаната с концесията дейност, за срока на концесията въз основа на предвидените в решението по чл.8, ал.2 условия.

Чл.14. (1) Конкурсните и тръжни книжа съдържат:

1. описание на обектите или на дейността - предмет на концесията;

2. предвиденият размер на инвестициите на концесионера;

3. информация за финансовите, икономическите, технологичните, екологичните и други параметри на обекта или на дейността - предмет на концесията;

5. договор за опазване поверителността на информацията, включена в конкурсните или тръжните книжа;

6. банкови и други гаранции.

(2) Договорът за поверителност на информацията се сключва между Кмета и всеки кандидат, който закупува конкурсните или тръжните книжа и съдържа:

1. описание на информацията, представляваща служебна и търговска тайна във връзка с концесията;

2. декларация на кандидата да не предоставя тази информация на трети лица в определен срок;

3. отговорност при неизпълнение на това задължение, която включва размера на претърпените вреди, неустойка и отнемане на внесения депозит за участие в конкурса или търга.

(3) Договорът за поверителност на информацията се подписва преди предоставянето на другите тръжни книжа.

Чл.15. (1) Председателят на комисията в седемдневен срок от назначаването й, я свиква на заседание.

(2) На първото си заседание комисията:

1. определя мястото на провеждане на заседанията и реда за своята работа;

2. определя условията и реда за провеждане на конкурса или търга;

3. определя датата, мястото и часа на провеждане на конкурса или търга;

4. определя конкурсните или тръжните книжа, определя цената им и сроковете за закупуването им;

5. преценява необходимостта от привличане на експерти и определя размера на възнаграждението им;

6. подготвя съобщението по чл.11, ал.1.

(3) комисията преценява необходимостта от по-широко разгласяване на конкурса или търга чрез средствата за масово осведомяване в страната и чужбина.

(4) На заседанията на комисията се води протокол.

(5) В своята работа комисията се подпомага от определени от нейния председател служители на общинската администрация.

Чл.16. (1) Комисията се произнася с писмено решение за допускането на участниците до конкурса в 7-дневен срок от изтичане на срока по чл.12, ал.3.

(2) Комисията допуска до конкурса всички лица, предоставили редовни документи.

(3) Решението на комисията по ал.1 може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщаването му пред Кмета на общината, който взема окончателно решение в 14-дневен срок от сезирането му.

Чл.17. (1) Конкурсните книжа се получават след заплащането на тяхната цена, на депозита за участие в конкурса и подписване на договора за поверителност на информацията.

(2) Към конкурсните книжа са предоставя голям и малък плик, които са еднакви за всички кандидати.

(3) В определеният от комисията срок допуснатите кандидати представят в големия плик своето предложение относно конкурсните изисквания. В малкият плик участникът представя запечатан входящия номер на заявлението си по чл.12, ал.1.

(4) Комисията организира приемането и съхраняването на предложенията на всички участници в конкурса в определения срок, като отбелязва на пликовете поредния им номер, датата и часа на постъпването им, вписва ги в специален регистър по реда на постъпването им и издава на всеки участник съответен документ с поредния му номер за участие в конкурса.

(5) Допълнения или изменения в предадените вече предложения не се допускат. Предложения, представени след определения от комисията срок, не се приемат и не се разглеждат.

Чл.18. (1) След изтичане на срока за подаване на предложения, на заседание на комисията, председателят на комисията проверява дали са спазени формалните изисквания за подаване на предложенията, след което отваря пликовете.

Чл.19. (1) При провеждане на присъствен конкурс комисията се запознава предварително с предложенията на кандидатите.

(2) В деня на конкурса кандидатите поотделно - в реда на подаване на заявленията за участие в конкурса, представят устно пред комисията своите писмени предложения при предварително определен от комисията регламент за време на изложението.

(3) Комисията може да постави допълнителни въпроси към кандидатите по време на тяхното устно изложение.

Чл.20. (1) При провеждане на неприсъствен конкурс комисията се запознава с предварително направените предложения.

(2)Комисията не може да иска допълнително писмени разяснения по предложението.

Чл.21. (1) Членовете на комисията са длъжни да опазват тайната на съдържащата се в предложенията информация, да не изнасят материалите за конкурса извън определеното място за заседаване на комисията и да не дават изявления пред средствата за масово осведомяване преди обнародването в "Държавен вестник" на решението на Общинския съвет за определяне на спечелилия конкурса участник.

Чл.22. (1) Комисията се произнася с писмено решение за допускане на участниците до търг в 7-дневен срок от изтичане на срока по чл.12, ал.3.

(2) Комисията допуска до търга всички лица, представили редовни документи в съответствие с чл.12, ал.1 и 2 и комплексен план за осъществяването на свързаната с концесията дейност.

(3) Кандидатите за участие в търга не могат да правят изменения в представения комплексен план. Те са обвързани със съдържанието му при сключването на концесионния договор.

(4) Комисията преценява редовността на документите по чл.12, ал.1 и 2 и комплексния план с оглед на съответствието му с предвидените условия в решението на Общинския съвет по чл.7.

(5) Решението на комисията по ал.1 може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщаването му пред Кмета на общината, който взема окончателното решение в 14-дневен срок от сезирането му.

Чл.23. (1) При провеждане на таен търг към тръжните книжа се предоставят еднообразни пликове, в които допуснатите до търга участници в определения от комисията срок, представят запечатани своите предложения относно концесионното възнаграждение.

(2) Комисията организира събирането на пликовете, като отбелязва върху тях входящия номер на заявлението на кандидата, името му, датата и часа на подаването и го вписва в специален регистър.

(3) След изтичане на срока за подаване на предложенията, комисията на свое заседание проверява редовността на тяхното приемане и отваря пликовете.

(4) Комисията класира участниците в търга според размера на направените предложения относно концесионното възнаграждение и прилага представените комплексни планове по чл.13, ал.1.

Чл.24. (1) При провеждането на явен търг комисията предварително определя надавателната стъпка, като я включва в тръжните книжа.

(2) Участниците в явния търг лично или чрез свои упълномощени представители правят своите предложения устно в присъствието на всички кандидати с наддаване.

(3) Председателят на комисията ръководи наддаването. Търгът приключва след трикратно обявяване на най - високото предложение относно концесионното възнаграждение.

Чл.25. (1) След приключване на конкурса или търга, председателят на комисията в 14-дневен срок представя в Общинския съвет доклад относно резултатите от провеждането им и решение за резултатите от търга.

(2) Комисията оценява и подрежда направените предложения. В доклада се отбелязват, ако има такива, разногласията и особените мнения на членовете на комисията при разглеждане на доклада и се прилагат мотиви, както и комплексния план на всеки участник в търга и предложението на всеки участник в конкурса.

(3) Съдържанието на доклада и предложението на комисията не се съобщават на кандидатите и не се разгласяват в средствата за масово осведомяване.

ГЛАВА ПЕТА

ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР

Чл.26. (1) Общинският съвет приема решение за определяне на спечелилия конкурса или търга участник.

(2) При приемане на решение по ал.1 Общинския съвет самостоятелно преценява изложените в доклада на комисията обстоятелства и факти и направените предложения.

(3) В решение по ал.1 се упълномощава Кмета на общината да сключи договора за концесия с определения за спечелил конкурса или търга участник при определени от Общинския съвет условия.

Чл.27. (1) Общинският съвет може да прецени, че няма спечелил конкурса или търга участник и приеме решение за това.

(2) В случаите на ал.1 в своето решение Общинския съвет може:

1. да обяви нов търг или конкурс при спазване на сроковете на чл.11, ал.4;

2. да измени решението по чл.8, ал.1, като спазва процедурата по чл.11;

3. да приключи процедурата по предоставяне на концесия без определянето на спечелил конкурса или търга участник.

Чл.28. (1) В решенията по чл.26, ал.1 и чл.27, ал.1 Общинския съвет се произнася и по задържането и освобождаването на депозитите за участие в конкурса.

(2) Задържат се депозитите на спечелилия конкурса или търга участник и на участниците, които са нарушели договора за поверителност на информацията или виновно са нарушили условията за провеждане на конкурса.

(3) При сключване на договора за концесия със спечелилия конкурса или търга участник задържания депозит се прихваща от концесионното възнаграждение.

Чл.29. (1) Решенията на Общински съвет по чл.26, ал.1 и чл.27, ал.1 подлежат на обжалване в 7-дневен срок от вземането им.

(2) Обжалването на решението в случаите на чл.26, ал.1 спира неговото изпълнение.

ГЛАВА ШЕСТА

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА КОНЦЕСИЯ

Чл.30. (1) Кметът на Общината и спечелилият търга или конкурса кандидат, в едномесечен срок от влизане в сила на решението на Общинския съвет по чл.26, ал.1, сключват договор за концесия. В случаите за определяне на концесионер без търг или конкурс, концесионния договор се сключва в едномесечен срок от обнародването на решението по чл.8, ал.1.

(2) Определеният за спечелил конкурса участник при провеждането на преговорите е обвързан с направеното на конкурса предложение относно конкурсните изисквания.

(3) Определеният за спечелил търга участник е обвързан с представения комплексен план по чл.13, ал.1 и направеното на търга предложение относно концесионното възнаграждение.

(4) Страните по договора на концесията договарят конкретните права и задължения въз основа на определеното в чл.25 от ППЗОС съдържание на договора и решението на Общинския съвет по чл.8, ал.1 и чл.26, ал.1.

Чл.31. (1) Общинският съвет може да приеме решение за провеждане на нов конкурс или търг за същата концесия:

1. при не достигане на съгласие за сключване на концесионен договор без вина на страните;

2. при не сключване на договор при отказ от страна на спечелилия конкурса или търга участник и в нарушение на задълженията, които е поел, и на изискванията, с които се е задължил.

(2) Новият конкурс или търг се провежда в сроковете по чл.11, ал.4.

(3) В случаите на ал.1, т.1 Общинският съвет в решението си постановява освобождаването на депозита на спечелилия конкурса или търга участник.

(4) В случаите на ал.1, т.2 Общинският съвет в решението си постановява задържането на депозита на спечелилия конкурса или търга участник.

Чл.32. В случаите на чл.31, ал.1 Общинският съвет може да приеме решение, с което да обяви за спечелил втория класирал се участник в търга или друг участник в конкурса, като се прилага съответно чл.29 и чл.30.

Чл.33. В случаите на чл.31, ал.1 Общинският съвет може да измени решението по чл.8, ал.1, като следва процедурата по чл.11.

Чл.34. Концесионният договор се сключва в писмена форма в три еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните и един за досието на концесията.

Чл.35. (1) Концесионният договор влиза в сила от момента на подписването му.

(2) Срокът на концесията започва да тече от момента на влизането в сила на концесионния договор.

ГЛАВА СЕДМА

ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР

Чл.36. (1) Концесионерът получава достъп до концесията със съдействието на Кмета на Общината при предвидените в нормативните актове предпоставки.

(2) Съответните общински служби и ведомства съдействат на концесионера във връзка с осъществяване на предмета на концесията.

Чл.37. (1) Когато осъществяването на концесията и изпълнението на договора на концесията се препятстват или се затрудняват от правата на трети лица, концесионерът може да предприеме самостоятелно съответните /правни и фактически/ действия за постигане на споразумение с тези лица, като предварително уведоми за това Кмета на Общината.

(2) В случаите на ал.1 концесионерът може да поиска:

1. Общинският съвет чрез компетентните органи да предприеме необходимите правни и фактически действия за отстраняване на пречките или ограниченията;

2. Изменение на концесионния договор

(3) В случаите на ал.2 Общинският съвет може да предприеме отчуждаване на имоти на трети лица за общински нужди или учредяване на ограничени вещни права в полза на концесионера. Обезщетяването на трети лица - собствениците на отчуждени или обременени имоти, е за сметка на общината.

(4) В случаите по ал.2 страните по концесионния договор могат да спрат за определено време действието на договора.

Чл.38. (1) При последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за защитените със закон територии и обекти и за обществения ред, страните по концесионния договор могат:

1. да изменят концесионния договор;

2. да го прекратят по взаимно съгласие;

3. да го прекратят едностранно с писмено предизвестие в подходящ срок, който е уговорен в договора.

Чл.39. (1) В случаите на чл.37, ал.1 и чл.38, ал.1, т.1 страните по концесионния договор могат да договорят изменението на отделните негови клаузи, което подлежи на вписване по определения ред в нотариалните служби.

(2) При необходимост от съществено изменение на изискванията, включени в решенията по чл.8, общинския съвет приема решение за изменение на договора за концесия.

Чл.40. (1) Действието на договора за концесия може да бъде спряно при:

1. възникване на обстоятелства по чл.38;

2. в случаите на чл.37, ал.1;

3. смърт или прекратяването на юридическото лице концесионер до вземане на решение от Общинския съвет за продължаване на договора с правоприемник или за прекратяването му.

(2) При спиране на договора без вина на страните не се дължи обезщетение, освен, ако е уговорено в концесионния договор.

Чл.41. (1) Договорът за концесия се прекратява в случаите по чл.26, ал.1 от ППЗОС.

(2) При прекратяване без вина, на концесионера му се дължи обезщетение в размер, определен в договора за концесия.

(3) Концесионерът няма право на задържане до заплащане на обезщетението по ал.2.

Чл.42. (1) Контролът по изпълнението на задълженията на концесионера се осъществява от Кмета на общината и дирекция "Общинска собственост и стопански дейности".

ГЛАВА ОСМА

ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНЦЕСИИ

Чл.43. (1) Средствата, постъпващи във връзка с предоставянето и осъществяването на концесии, се включват в приход на общинския бюджет.

Чл.44. (1) Необходимите средства за финансиране на дейностите по предоставяне на концесиите и контрола по тяхното осъществяване се осигуряват от общинския бюджет.

Чл.45. (1) По проекта на общинския бюджет ежегодно се предвиждат средства във връзка с изплащане на обезщетения в полза на трети лица в случаите на чл.37, ал.3 или в полза на концесионера в случаите на чл.40, ал.2 и чл.41, ал.2.

Чл.46. (1) Кметът на общината осъществява контрола върху набирането и разходването на средствата във връзка с предоставянето и осъществяването на концесии и контрола върху концесионната дейност.

Чл.47. (1) Кметът на общината организира създаването и поддържането на общински концесионен регистър, в който се вписват данни за всички предоставени концесии.

(2) Общинският концесионен регистър е публичен и до него се осигурява достъп включително и чрез Интернет.

Чл.48. (1) Регистърът се води по образец, утвърден от Кмета на общината.

(2) Регистърът се води по партиди, съобразно предоставените концесии за обекти по чл.69 от ЗОС.

(3) Общинският концесионен регистър съдържа партида за всяка концесия със следните данни:

1. идентификационен номер на вписването;

2. решението на общинския съвет по чл.8, ал.1, както и всички следващи решения на общинския съвет по отношение на предоставената концесия;

3. заповедта за търга или конкурса;

4. предмет на концесията;

5. индивидуализация на обекта на концесията;

6. срок на концесията;

7. дата на сключване и дата на влизане в сила на концесионния договор;

8. наименование, седалище, адрес на управление, представителство и данни по регистрации на концесионера;

9. длъжностно лице или структура, осъществяващи контрол по изпълнението на договора за концесия;

10. основни параметри на концесията:

а) имуществени права и задължения на страните по договора;

б) вид и размер на отговорността за неизпълнение на задълженията по договора;

в) основания за предсрочно прекратяване на договора и правата на изправната страна;

11. методика за определяне на концесионното възнаграждение;

12. дата, основание и акт за прекратяване на концесионния договор, а в случаите на прекратяване по право – дата и основание за прекратяване;

13. забележки по вписаните обстоятелства.

(4) По партидата на всяка концесия се отбелязват и всички промени относно вписаните данни.

Чл.49. (1) Към регистъра се води специален архив, в който се съхраняват досиетата по всички предоставени концесии.

(2) Досиетата се подреждат по партиден номер и номер на вписване, който отговаря на съответния номер в регистъра.

(3) Досиетата съдържат:

1. копия от предложението по чл.4 и от решението на Общинския съвет по чл.8, ал.1 и чл.26, ал.1;

2. екземпляр от концесионния договор и анексите към него;

3. заверени копия от представените документи във връзка с вписването.

(4) Цялата документация, свързана с предоставянето на концесия и с контрола върху изпълнението на концесионния договор, се съхранява в дирекция "Общинска собственост и икономически дейности".

(5) Досието се съхранява в целия срок на концесията и 10 години след изтичането му.

Чл.50. (1) Вписването в регистрите и попълването на досиетата се извършва от определеното от Кмета на Общината длъжностно лице, което:

1. извършва вписването в регистъра въз основа на заверен препис от акта, удостоверяващ подлежащите на вписване обстоятелства;

2. води азбучен указател, в който по азбучен ред се подреждат концесионерите и се отбелязват партидния и поредния номер на концесията по регистъра;

3. комплектува дела на заявителите за вписване в регистрите;

4. дава справка и издава удостоверение за вписаните в регистъра обстоятелства.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. (1) Лицата, правомерно придобили или осъществяващи права върху обектите по чл.69 от ЗОС до влизане на закона в сила, са длъжни да ги заявят пред Общинския съвет в тримесечен срок от влизане на закона в сила.

(2) Към заявленията се прилагат:

1. Заверени документи, удостоверяващи самоличността или наличието на съответна регистрация на лицата;

2. Заверени документи, удостоверяващи съществуването на предоставените права, срока и условията, при които се осъществяват;

3. Удостоверение от съответните органи, че предоставените права са в сила.

(3) С изтичане на срока не заявените права се считат за погасени.

§2. (1) В едногодишен срок от влизане на ЗОС в сила Общинския съвет приема решение за привеждане на заявените права в съответствие в разпоредбите на Закона.

(2) Лицата, осъществяващи неправомерно права върху обектите по чл.69 от ЗОС, подлежат на санкциониране по специалните закони.

§3. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на общината.

§4. Наредбата се приема на основание чл.71, ал.1, т.2 от ЗОС.

§5. Съобщенията по настоящата Наредба се извършват по реда на ГПК.

§6. За изрично неуредените въпроси се прилагат съответните ЗК, ППЗК и ЗОС.

§7. В двумесечен срок от влизането в сила Закона за изменение и допълнение на Закона за концесиите (ДВ, бр.80 от 2004 г.) Кмета на общината представя в администрацията на Министерския съвет документите по чл.31, ал.1 от ЗК, с изключение на тези, които вече са представени.

Полезни връзки


Банери ➲