Общинска администрация Ямбол Република България

РАЗДЕЛ І
Общи положения


Чл. 1 (1) С тази Наредба се определят условията и реда за:

1. съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години;

2. съставяне, обсъждане, приемане, промяна, изпълнение и отчитане на общинския бюджет;

3. за изготвяне, утвърждаване и актуализиране на разчетите за сметките за средства от ЕС;

(2) Наредбата регламентира управлението на общинския бюджет, на сметките за средства от Европейския съюз и общинския дълг при спазване принципите законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност, икономичност, устойчивост, прозрачност и публичност в интерес на местната общност.

Чл. 2 (1) Бюджетния процес включва всички етапи по подготовка, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, в съответствие с бюджетната процедура, настоящата наредба и правилата на СФУК на Община Ямбол, за които се прилагат специфични механизми за наблюдение и анализ и се осигурява прозрачност.

(2) Общинският бюджет е:

1. самостоятелен бюджет, извън републиканския и включва собствени приходоизточници и субсидии от държавата;

2. годишен финансов план за приходите и разходите на Община Ямбол за една бюджетна година, който се съставя, обсъжда, приема, изменя, изпълнява и отчита съгласно Закона за публичните финанси /ЗПФ/ и тази наредба;

3. финансова сметка, която включва всички постъпления и плащания за дейността на Община Ямбол за съответната бюджетна година с изключение на постъпленията и плащанията, за които се прилагат сметки за средства от Европейския съюз, и на операциите с чужди средства, за които са обособени сметки за чужди средства съгласно изискванията на ЗПФ;

4. основен документ на Община Ямбол, който е съставен и обсъден с участието на местната общност и е обвързан с приетите политики, цели и задачи на общината;

5. ръководство за оперативна дейност;

6. средство за комуникация.

(3) Общинският бюджет включва бюджета на първостепенния разпоредител с бюджет, бюджетите на второстепенните разпоредители, определени от Общинския съвет по предложение на кмета на общината.

(4) С общинският бюджет се осигуряват парични средства за финансиране на местни и делегирани от държавата дейности, както и за дофинансиране на делегираните от държавата дейности от собствените приходи на общината, в интерес на гражданите на Община Ямбол.

(5) Средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности се определят в съответствие със стандартите, приети с Решение на Министерски съвет за всяка бюджетна година.

(6) Общински съвет определя в разходната част на общинския бюджет бюджета за финансиране на текущи и капиталови разходи в местните дейности, както и разходите за лихви, такси и комисионни по обслужване на общинския дълг.

Чл. 3 (1) Участниците в бюджетния процес осъществяват своите правомощия в съответствие със ЗПФ, настоящата наредба и Правилника за организацията и дейността на общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация и са:

1. Общински съвет приема и изменя годишния бюджет на общината, по предложение на кмета на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му, при условията на настоящата наредба;

2. кметът на общината организира и ръководи съставянето, внасянето във Общински съвет и изпълнението на общинския бюджет и съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, в съответствие със закона и при условията на настоящата наредба;

3. общинската администрация осъществява оперативното изпълнение на възложените задачи в бюджетния процес;

4. второстепенните разпоредители с бюджет осъществяват оперативното изпълнение на утвърдените им бюджети или разчети;

5. местната общност осъществява публичен контрол върху разходването на бюджетни средства и дава предложения.

(2) Кметът на Община Ямбол като разпоредител със сметки за средства от Европейския съюз:

1. организира разработването на разчетите за сметки от средства от Европeйския съюз;

2. внася проекта на Индикативен годишен разчет за сметки от средства от Европeйския съюз, заедно с решението за приемане на общинския бюджет за съответната година;

3. изпълнява и други функции, произтичащи от конкретните правила за управление, разпореждане и отчитане на сметките за средства от Европейския съюз.

Чл. 4. В Община Ямбол първостепенен разпоредител с бюджет е кметът на общината.

Чл. 5 (1) Второстепенните разпоредители с бюджет са определените с решение на Общински съвет, по предложение на кмета на общината, ръководители на бюджетни организации, а при колективни органи – техните председатели, освен ако с нормативен акт е определено друго.

(2) Второстепенни разпоредители с бюджет, прилагащи делегиран бюджет са определените по закон или въз основа на закон са определени от първостепенния разпоредител да прилагат делегиран бюджет.

(3) Кметът на Община Ямбол, упражнява контрол върху процесите по планирането, съставянето, изпълнението и отчитането на бюджетите на разпоредителите с бюджет от по ниска степен.

РАЗДЕЛ IІ

Финансова политика и управление

Чл. 6 (1) Финансовата политика на Община Ямбол представлява система от цели, принципи на управление, приоритети и правила относно местните финанси, която осигурява:

1. бюджетна рамка, гарантираща предоставяне на такова равнище на общинските услуги, което отговаря на потребностите и на възможностите на местната общност;

2. достатъчно гаранции за способността на общината да отговаря на промените в потребностите на местната общност по отношение на предоставяните услуги,

3. кредитна способност,

4. стабилно финансово състояние;

5. балансирано бюджетно салдо.

(2) Целите на Община Ямбол се определят в общинския план за развитие, общинските стратегии, прогнозите за развитие на общината и програмата за управление за срока на мандата.

Чл. 7 (1) Финансовото управление на текущите разходи от бюджета на Община Ямбол се осъществява посредством:

1. приходите от местни данъци, такси, неданъчни приходи, глоби и санкции и дарения;

2. изравнителната субсидия от централния бюджет;

3. други трансфери от централния бюджет;

4. преходния остатък от предходната година.

(2) Текущи разходи за местни дейности не могат да се финансират с дългосрочен общински дълг, по смисъла на Закона за общинския дълг (ЗОД).

Чл. 8 (1) Финансовото управление на инвестициите се осъществява посредством:

1. приоритетно осигуряване на инвестиции, минимизиращи бъдещи разходи за поддръжка и/или замяна;

2. осигуряване на инвестиции, създаващи условия за повишаване на благосъстоянието и за приемливо ниво на задоволяване на социалните потребности на местната общност;

3. защита на инвестициите;

4. поддържане на общинските активи на такова приемливо равнище, което позволява защита и устойчивост на извършените инвестиции и минимизиране на бъдещи разходи за поддръжка и/или замяна;

5. средно- и дългосрочно планиране и управление на инвестиционните разходи;

6. точно определяне на текущите разходи за всеки актив, както и приходите от неговата експлоатация.

7. подробна информация за източниците за финансиране на капиталовите разходи;

8. разходване на постъпления от продажба на общински нефинансови активи само за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура;

9. разходване на постъпленията от приватизация само за придобиване и основен ремонт на дълготрайни активи, за разходи, свързани с приватизационния процес, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура.

(2) Инвестициите включват разходите за основен ремонт на материалната база и инфраструктурата, за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи, за придобиване на земя и други.

(3) Капиталовите разходи за текущата година се планират в съответствие с:

1. конкретните неотложни потребности на бюджетните звена;

2. предложенията на местната общност;

3. прехвърлените задължения, включително и по поет общински дълг в частта за капиталови разходи.

4. задължения за съфинансиране по национални и международни програми и проекти.

(4) Източници за финансиране на капиталовите разходи са:

1. определените със закон или акт на Министерския съвет средства за капиталови разходи за делегираните от държавата дейности и за местните дейности;

2. приходи от продажба на нефинансови активи, в т.ч. от предходната година;

3. средства от програми и проекти;

4. средства от дарения;

5. собствени приходи, в т.ч. преходен остатък от предходната година;

6. заемни средства;

7. средства от бюджетите на второстепенни разпоредители;

8. други.

(5) При изготвяне на разчета и отчета на средствата за капиталови разходи се прилага Счетоводната политика на Община Ямбол, утвърдена от кмета на общината.

(6) Капиталовите обекти, финансирани с безвъзмездно получени средства от Европейския съюз, се отразяват в разчета на капиталовите разходи при счетоводното отчитане на съответните разходи, освен ако със закон или указания на министъра на финансите е указано друго.

(7) Средствата за финансиране на капиталовите разходи, които са с източник общински дълг, се отразяват в разчета за финансиране на капиталовите разходи след фактическото усвояване на отпуснатия дълг.

(8) Разчетът на средствата за капиталови разходи може да се актуализира при необходимост текущо през годината.

Чл. 9. Финансовото управление на приходите се осъществява посредством:

1. поддържане и актуализиране на тригодишни прогнози за приходите;

2. прилагане на консервативен подход на планиране, с оценка на потенциалните външни неблагоприятни икономически въздействия;

3. интегрирано използване при прогнозиране на данъчните приходи на методите на анализ на тенденциите и на анализ на облозите, недоборите и събираемостта. Обективни показатели могат да бъдат статистическата средна събираемост от предходни години, както и прогнозния показател очаквана средна събираемост.

4. определяне на такси и цени на услуги в случаите, когато потребителите на конкретна услуга са ясно определени и разходите за нейното предоставяне могат да бъдат изчислени точно;

5. най-малко веднъж годишно извършване на анализ на разходите и размера на таксите и цените на услуги, като при необходимост се предлагат за утвърждаване от Общински съвет съответните актуализации и изменения;

6. планиране на приходите от глоби, наказателни лихви и неустойки на база изпълнение от предходната година и въз основа на издадени и влезли в сила изпълнителни листи.

Чл. 10. Общината не може да използва бюджетни и счетоводни практики, допускащи балансирането на текущия бюджет за сметка на бъдещи бюджети.

Чл. 11 (1) Правилата и процедурите по настоящия раздел се синхронизират и интегрират в Системата за финансово управление и контрол на Община Ямбол.

(2) В изпълнение на своите правомощия, кметът на Община Ямбол може да утвърждава и други специфични правила, процедури, механизми и заповеди, с които се осигурява изпълнението на настоящия раздел.

РАЗДЕЛ IІІ

Фискални правила

Чл. 12 (1) При съставянето, приемането и изпълнението на общинския бюджет се спазват съответните приложими за общините фискални правила, определени по Закона за публичните финанси.

(2) Средносрочната цел за бюджетното салдо по бюджета на Община Ямбол, изчислено на касова основа, е придържане към балансирано бюджетно салдо.

(3) Средният темп на нарастване на разходите за местни дейности по общинския бюджет за прогнозирания средносрочен период не следва да надхвърля средния темп на нарастване на отчетените разходи за местни дейности за последните четири години.

(4) По-висок темп на нарастване на разходите спрямо този по ал.3 се допуска само при компенсиране с допълнителни мерки, водещи до увеличаване на бюджетните приходи.

(5) Допълнителните мерки по ал.4 следва да водят до устойчиво нарастване на собствените общински приходи и да нямат еднократен характер.

(6) Мерки, водещи до трайно намаляване на бюджетните приходи по общинския бюджет, се компенсират с мерки за трайно намаляване на разходите.

(7) Правилата по горните алинеи се прилагат и от второстепенните разпоредители с бюджет.

Чл. 13. Годишният размер на плащанията по общинския дълг във всяка отделна година не може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и се определя по реда на чл.32 от ЗПФ.

Чл. 14. Кметът на Община Ямбол:

1. организира изпълнението на определените от Министъра на финансите ред, начин и срокове за предоставяне на информация за състоянието и движението на дълга, включително за намерения за поемане на дълг, както и за издаване на гаранции.

2. утвърждава условията и реда за осъществяване на текущо наблюдение на фискалните правила по този раздел.

РАЗДЕЛ IV

Бюджетна процедура. Съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и на общинския бюджет

Чл. 15 (1) Бюджетната процедура на Община Ямбол включва етапите, сроковете, разпределението на отговорностите и изискванията за съставянето, обсъждането, приемането, изпълнението и отчитането на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, наречена тригодишна бюджетна прогноза - ТБП, общинския бюджет и годишен разчет за сметките от Европейския съюз.

(2) Съставянето на ТБП се организира от кмета на Община Ямбол, като се включват и прогнози по чл.82, ал.3 от ЗПФ

(3) ТБП на Община Ямбол се разработва в съответствие с утвърдените политики по Раздел ІІ и на базата на:

1. указанията на министъра на финансите;

2. допусканията за развитието на общината;

3. приетите от Общински съвет стратегия, прогнози за развитие на общината и общинския план за развитие;

4. фискалните правила и ограничения, определени в Закона за публичните финанси и в настоящата наредба;

5. предложенията на местната общност;

6. предложенията на разпоредители с бюджет от по-ниска степен, както и на бюджетните организации.

(4) Кметът на общината внася в Общински съвет разработената ТБП.

(5) Общински съвет одобрява ТБП по предложение на кмета на общината.

(6) Кметът на Община Ямбол представя в Министерство на финансите ТБП в сроковете, определени с бюджетната процедура.

(7) В случаите, в които условието по ал.5 не е изпълнено, кметът на общината представя в Министерство на финансите служебно само проекта на ТБП, внесен в Общински съвет.

Чл. 16 (1) Кметът на Община Ямбол разработва проекта за общинския бюджет на базата на:

1. одобрената от Министерския съвет средносрочна бюджетна прогноза за държавния бюджет с предвидените размери на бюджетните взаимоотношения, както и одобрената общинска ТБП по чл. 15, ал. 5;

2. указанията на министъра на финансите;

3. разделението на дейностите и определените натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности, съобразно съответните специални закони;

4. задълженията по предявени вземания по влезли в сила съдебни решения;

5. преглед на приетите от Общински съвет дългосрочни цели, стратегии, прогнози и общинския план за развитие, анализ на изпълнението им, както и изготвяне на предложение за тяхната актуализация;

6. анализ на резултатите от Обществено допитване за бюджета на Община Ямбол;

7. предложенията на ръководителите на бюджетни звена, на председателя на общинския съвет за дейността на общинския съвет, както и на други организации, получаващи субсидия от общинския бюджет;

8. преглед на приходите от местни данъци и такси, цени на услуги, наеми и управление на общинската собственост и изготвяне на предложение за тяхната актуализация. Приходи от дарения от страната, помощи от чужбина и трансфери по национални програми, не се планират, а се отразяват текущо по приходната и разходната част на бюджета със заповед на кмета на общината. По делегираните бюджети могат да се планират собствени приходи, определени с решение на Общински съвет;

9. анализ на възможностите за дофинансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи на общината и от изравнителната субсидия;

10. преглед на извършените предварителни плащания със средства от общинския бюджет, както и предоставените временни безлихвени заеми по проекти и програми, които предстои да се възстановят;

11. предвиждане за необходимите средства за съфинансиране на проектите, финансирани по национални и европейски програми, необходимите оборотни средства за тяхното изпълнение, както и за предварителни плащания на допустимите разходи по проектите, до възстановяването им от последващи трансфери;

12. преглед и анализ на общинската социална и техническа инфраструктура;

13. задълженията по финансиране на общинския дълг и намеренията за поемане на нов общински дълг, както и нормите за максималния размер на общинския дълг;

14. други оценки и прогнози.

(2) Кметът на общината утвърждава Годишен бюджетен календар, който включва дейностите по ал.1, отговорните длъжностни лица и срокове за изпълнение на всяка фаза на бюджетния процес. Копие от Годишния бюджетен календар се предоставя на Общински съвет и ръководителите на бюджетните звена.

(3) Кметът на общината дава указания до ръководителите на бюджетните звена, в които определя условията и сроковете за представяне на техните предложения по ал.1, т.7 .

(4) Кметът на Община Ямбол организира Обществено допитване за бюджета на Община Ямбол с продължителност не по-малка от 10 работни дни преди провеждане на публичното обсъждане по ал.5. Мненията и предложенията в допитването се правят върху типова анкетна форма на хартия и по електронен път.

(5) Кметът на Община Ямбол представя работен проект на бюджет за публично обсъждане от местната общност в срок не по-късно от 30 ноември, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местни средства за масово осведомяване. Работният проект на общинския бюджет за следващата година съдържа приложение за общинските приходи, приложение за общинските разходи, информация за годишните цели, задачи и приоритети на проекта на общинския бюджет.

(6) Публичното обсъждане от местната общност на проекта за бюджет се провежда от кмета на общината. В началото на обсъждането се представят обобщените резултати от Обществено допитване за бюджета на Община Ямбол. За постъпилите по време на обсъждането мнения и предложения се съставя протокол, който се внася в Общински съвет заедно с окончателния проект на бюджета на общината.

(7) По повод изпълнението на определени обособени цели, задачи, политики от компетентността на общината, за които при публичното обсъждане на общинския бюджет се установи особено голяма степен на обществена значимост, с решение на Общински съвет, на основание чл.82, ал.1 от ЗПФ, може едновременно да се приложи и програмен формат на съставяне и отчитане на съответните бюджетни средства.

(8) В срок до 20 работни дни от обнародването на закона за държавния бюджет за съответната година кметът на общината внася в Общински съвет окончателния проект на общинския бюджет, към който са приложени Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, актуализирани прогнози по чл.82, ал.3 от ЗПФ, и други приложения, определени с указанията по чл.67, ал.6 от ЗПФ.

РАЗДЕЛ V

Приемане на бюджета на Община Ямбол

Чл. 17 (1) Проектът на бюджет на общината се разглежда и приема по реда, определен в настоящата наредба и в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол, неговите комисии и за взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол.

(2) Решението на Общински съвет за приемане на бюджета включва:

1. описание на основанията;

2. приложенията по чл.16, ал.8;

3. максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, съгл. чл. 94, ал. 3, т. 2 от ЗПФ;

4. максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, съгл. чл.94, ал.3, т.1 от ЗПФ;

5. размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за текущата година;

6. размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година;

7. максимален размер на нов общински дълг през годината, максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година;

8. трансфери и временни безлихвени заеми между бюджета и сметките за средства от Европейския съюз;

9. целеви разходи и субсидии от общинския бюджет;

10. среднодневен стойностен оклад за хранене в общински заведения;

11. лимит за СБКО на заетите по трудови правоотношения;

12. средства за представителни цели на кмета и Председателя на Общински съвет;

13. разходи за командировки в чужбина;

14. средства по Правилника за наградите и отличията в Община Ямбол;

15. размер на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи на общината, до 10 на сто от общият размер на разходите по бюджета на общината, както и условията за разпределение на резерва;

16. допълнителни правомощия на кмета;

17. други.

(3) Общинският съвет приема бюджета на общината в срок до 15 работни дни от внасянето му от кмета на общината.

(4) Приетият от Общински съвет бюджет на общината се разпределя по тримесечия, като разпределението се утвърждава от кмета на общината.

(5) В срок до 10 работни дни след приемането му от Общински съвет, бюджетът на общината се публикува на интернет страницата на общината.

(6) Бюджетът на Община Ямбол и информацията към него се предоставят на органите по чл. 97 от Закона за публичните финанси в срок до един месец след приемането му.

(7) В случай, че до началото на бюджетната година държавният бюджет не бъде приет от Народното събрание, приходите по бюджета на Община Ямбол се събират в съответствие с действащите нормативни актове, а разходите се извършват в размери не по-големи от размера на разходите за същия период на предходната година, и при спазване на фискалните правила по Закона за публичните финанси и по реда и условията на настоящата наредба.

(8) В случай, че до началото на бюджетната година държавният бюджет е приет от Народното събрание, за периода до приемането на бюджета на общината от Общински съвет месечните разходи за делегираните от държавата дейности се извършват в размери не по-големи от утвърдените със закона за държавния бюджет за съответната година бюджетни взаимоотношения на общината, а разходите за местни дейности се извършват в размери не по-големи от размера на разходите за същия период на предходната година.

(9) По отношение на Индикативният разчет на ССЕС се прилагат разпоредбите на чл. 34, ал.6.

Чл. 18 (1) Кметът на общината организира отчетността на показателите по чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2 от ЗПФ, прави предложение за размера им, за извършване на промени, както и осъществява наблюдение, оценка и контрол, прилагайки ЗПФ и указанията на Министерство на финансите.

(2) За бюджетните показатели „поети ангажименти” и „нови задължения за разходи” се води счетоводна отчетност, съгласно указания на министъра на финансите.

(3) Показателите по ал. 1 се изчисляват съгласно изискванията на чл. 94, ал. 3, т.1 и 2 от ЗПФ. Извън ограничението остават тези от ангажиментите за разходи и от задълженията за разходи, които са финансирани за сметка на помощи и дарения. "Помощи и дарения" са средствата от Европейския съюз и по други международни програми и договори, които се предвижда да бъдат получени безвъзмездно по бюджетни сметки и/или сметки за средства от Европейския съюз, които не са глоби, санкции, неустойки или конфискувани активи.

РАЗДЕЛ VІ

Изпълнение, текущо наблюдение и контрол на общинския бюджет

Чл. 19 (1) Изпълнението на общинския бюджет започва от 1-ви януари и приключва на 31-ви декември.

(2) Изпълнението на общинския бюджет се организира от кмета на Община Ямбол чрез ръководителите на бюджетни звена, финансирани от и чрез общинския бюджет.

(3) В течение на бюджетната година, за сметка на общинския бюджет, могат да бъдат откривани, закривани или преструктурирани бюджетни звена, по решение на Общински съвет.

(4) Кметът на общината със заповед определя правата и отговорностите на второстепенните разпоредители във връзка с приетия годишен бюджет.

Чл. 20. Кметът на общината утвърждава разпределението на одобрения от Общински съвет бюджет по тримесечия в съответствие с утвърдената от министъра на финансите единна бюджетна класификация.

Чл. 21. Приходите по бюджета на Община Ямбол се събират от общинска администрация, освен когато със закон е определено друго.

Чл. 22 (1) В процеса на изпълнение на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, кметът на общината може да ползва средства от общинския бюджет, под формата на временни безлихвени заеми, за финансиране на разходи до възстановяването им от финансиращия орган в рамките на определените от Общински съвет за тази цел средства в общинския бюджет. В случай на отказ на финансиращия орган да верифицира разходите, извършени с ползван заем, средствата се трансформират в трансфер за съфинансиране.

(2) Срокът за погасяване на заемите по ал. 1 се обвързва със сроковете на ползването на съответното финансиране със средства от Европейския съюз и от други международни програми и договори и свързаното с тях национално съфинансиране и може да превишава края на бюджетната година.

Чл. 23. Част от временно свободния финансов ресурс, формиран по време на изпълнение на бюджета на общината, може да бъде депозиран в банкова институция при наличие на осигурен оперативен ресурс от парични средства за финансиране на дейностите, утвърдени от Общински съвет, с цел ефикасно финансово управление и увеличаване постъпленията по приходната част на бюджета.

Чл. 24 (1) Промени по общинския бюджет през бюджетната година и в размера на бюджетните взаимоотношения на Община Ямбол с държавния бюджет се извършват при условията и по реда на Закона за публичните финанси, на Закона за държавния бюджет за съответната година, настоящата наредба и конкретното решение за приемане на бюджета за съответната година.

(2) Промените в общинския бюджет се гласуват от Общинския съвет до 15 работни дни след внасянето им от кмета на общината.

(3) Общински съвет може текущо през годината да одобрява компенсирани промени между показатели на капиталовите разходи, както и между отделни обекти, финансирани със средства от целевата субсидия, определена със закона за държавния бюджет за съответната година, в случаите в които общината не е в договорни отношения за съответния обект и промените засягат само съответната бюджетна година.

(4) При текущо възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер на бюджета, Общински съвет може да упълномощи кмета на общината, който със заповед да:

1. извършва промени в частта за делегираните от държавата дейности между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет;

2. извършва промени в частта за местните дейности между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;

3. се разпорежда с определения резерв за непредвидени и неотложни разходи;

4. да одобрява вътрешни компенсирани промени между отделните разходни параграфи, по предложение на второстепенните разпоредители, които не прилагат системата на делегираните бюджети, при спазване правомощията по т.1 и т. 2;

5. да прехвърля бюджет между местните дейности и дейностите на дофинансиране по собствен бюджет и по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, които не прилагат системата на делегираните бюджети, в съответствие с изискванията на МФ за отчитане на определени нормативни разходи.

(5) Кметът на общината в процеса на изпълнение на бюджета отразява със своя заповед служебно промените в приходната и разходната част в следните случаи:

1. съгласно писма от Министерство на финансите за корекции по реда на ЗПФ и ЗДБРБ за съответната година;

2. целеви трансфери от министерства, ведомства, агенции и организации;

3. преводи по сключени договори по донорски програми и проекти;

4. при предоставяне на временни безлихвени заеми от определения резерв за непредвидени и неотложни разходи, когато е упълномощен от Общински съвет;

5. получени спонсорства и дарения, съгласно волята на дарителя.

(6) Кметът отразява промените по бюджета на Община Ямбол, съответно по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към него, като издава заповеди.

(7) След изтичането на всяко тримесечие, кметът на общината внася информация в деловодството на Общински съвет за актуализираното разпределение на променения бюджет в резултат на извършените промени по реда на предходните алинеи.

Чл. 25. С приемането на решението за общинския бюджет или във всеки конкретен случай, Общински съвет може да оправомощи кмета на общината да ползва временно свободните средства, съгласно чл. 126 от Закона за публичните финанси, за текущо финансиране на одобрени бюджетни разходи.

Чл. 26. Не се допуска извършването на разходи, натрупването на нови задължения за разходи и/или поемането на ангажименти за разходи, както и започването на програми или проекти, които не са предвидени в годишния бюджет на Община Ямбол.

Чл. 27 (1) Кметът на Община Ямбол може да ограничава или да спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушение на бюджетната дисциплина, настоящата наредба и/или решенията на Общински съвет до неговото преустановяване.

(2) Прилагането на ал. 1 не може да води до преустановяване дейността на засегнатата бюджетна организация, звено или субсидирана дейност или до неизпълнение на произтичащи от нормативен акт или от международен договор задължения.

(3) Нарушение по ал.1 се установява по реда на правилата по СФУК, като в зависимост от тежестта на нарушението, кметът на общината може да уведоми и Общински съвет за предприетите действия.

Чл. 28 (1) Кметът на Община Ямбол осъществява текущо наблюдение на:

1. изпълнението на общинския бюджет, капиталовите разходи и общинските сметки за средства от Европейския съюз;

2. показателите на контролирани от общината лица, които попадат в подсектор "Местно управление" и не са разпоредители с бюджет по бюджета на общината, както и на динамиката и текущото състояние на техния дълг;

(2) Второстепенните разпоредители с бюджет съставят месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджетните си сметки в съответствие с единната бюджетна класификация по форми, съдържание и срокове, определени от Министерство на финансите и от кмета на общината.

Чл. 30 (1) Общинският бюджет е публичен и се контролира от местната общност посредством институцията и правомощията на Общински съвет, на общинските съветници, на постоянните и временни комисии на Общински съвет по Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол. Изключения са документи, които са маркирани с гриф за сигурност „за служебно ползване” и съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна, съгласно Закона за защита на класифицираната информация, както и информацията, за която важат ограниченията на чл.37 от Закона за достъп до обществена информация.

(2) Кметът внася в срок до края на месец юли в деловодството на Общински съвет информация за текущото изпълнение на бюджета на общината за полугодието, в това число капиталовите разходи и сметките за средства от Европейския съюз.

(3) Кметът на общината информира населението за изпълнението на бюджета, чрез публикуване на месечните и тримесечни отчети за изпълнението на бюджетите, включително за сметките за средства от Европейския съюз, на интернет страницата на общината при спазване на указанията на министъра на финансите.

Чл. 31 (1) Кметът на общината изгражда и прилага Системи за финансово управление и контрол на бюджетните средства и на сметките за средствата от Европейския съюз на общината при текущото изпълнение на бюджета.

(2) Вътрешният финансов контрол по ал.1 се осъществява независимо от финансовия контрол, упражняван от компетентните държавни органи.

РАЗДЕЛ VІІ

Годишен отчет

Чл. 32 (1) Кметът на Община Ямбол изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад и го внася за приемане от Общински съвет.

(2) Отчетът по ал. 1 се придружава и от:

1. годишен отчет за състоянието на общинския дълг и на дълга на контролираните от общината лица по чл. 8а от ЗОД, придружен от справка от Регистър „Общински дълг”;

2. отчет на капиталовите разходи;

3. отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз;

4. отчетната информация за осъщественото текущо наблюдение по чл.28, ал.1.

5. друга отчетна информация.

(3) В доклада по ал. 1 се включва и информация за изпълнението на фискалните цели и за изпълнението на тригодишната бюджетна прогноза.

(4) Председателят на Общински съвет организира публично обсъждане на отчета по ал. 1 от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местни средства за масово осведомяване.

(5) Протоколът от обсъждането се разглежда от постоянните комисии на Общински съвет, заедно с разглеждането на отчета на общинския бюджет .

(6) Срокът за приемане от Общински съвет на годишния отчет за изпълнение на общинския бюджет и на годишния отчет за състоянието на общинския дълг е не по-късно от 30 септември на годината, следваща отчетната година.

(7) Приетият годишен отчет за изпълнение на общинския бюджет и отчетът за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз, се публикуват на интернет страницата на Община Ямбол, в срок до 10 работни дни от датата на приемането им от Общински съвет.

РАЗДЕЛ VІІІ

Ред за изготвяне, утвърждаване, актуализиране и отчитане на Индикативен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз

Чл. 33 (1)Сметките за средства от Европейския съюз /ССЕС/ не се включват в общинския бюджет.

(2) Чрез ССЕС се финансират всички проекти, по които Община Ямбол е бенефициент по различни програми и международни договори, за които е определено, че се използват такива сметки.

Чл. 34 (1) За администриране и управление на ССЕС се съставя, утвърждава, актуализира и отчита Индикативен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз.

(2) Индикативният разчет на ССЕС се съставя и изпълнява за една бюджетна година.

(3) Индикативният разчет на ССЕС се съставя в български левове, независимо от спецификите на финансиращата програма.

(4) Кметът на Община Ямбол организира разработването на Индикативния разчет на ССЕС, спазвайки ЗПФ, ЗДБРБ, указанията на министъра на финансите, настоящата наредба и на база на:

1. сключените договори за безвъзмездна финансова помощ и отчетите по финансираните с тях проекти;

2. решенията на Общински съвет за формите и източниците на финансиране;

3. консолидирана годишна прогноза за паричните потоци по отделните проекти;

4. предвижданията за размера и финансирането на недопустимите разходи;

5. информация за явили се непредвидени разходи по проекти.

(5) Индикативният разчет на ССЕС на общината се утвърждава от Общински съвет, заедно с приемане на бюджета на общината за съответната година, във вид на приложение с информация за:

1. наименование на проектите;

2. финансиращ орган и/или оперативна програма;

3. начална и крайна дата на реализация на проектите;

4. сметна стойност на проектите в рамките на бюджетната година, в т.ч.:

- европейски средства – средства от допустимите разходи на проекта, които са с източници безвъзмездна финансова помощ от оперативната програма и национално съфинансиране;

- собствени средства – задължителен финансов принос на общинския бюджет в допустимите разходи на проекта;

- дофинансиране – допълнителен собствен принос на общината в разходите на проекта.

(6) В случаите, когато бюджетът на общината не е приет, Индикативният разчет на ССЕС се приема от Общински съвет в срок до един месец от изтичане на срока за приемане на бюджета.

(7) С решението за утвърждаване на Индикативния разчет на ССЕС на Община Ямбол се определят и конкретните правомощия на кмета на общината, включително и да извършва текущо актуализиране на разчета и вътрешни компенсирани промени по показателите му.

(8) Отчетът по Индикативния разчет на ССЕС се приема от Общински съвет заедно с отчета за касовото изпълнение на общинския бюджет. Отчетът по Индикативният разчет на ССЕС съдържа и информация в аналитичен вид по основни финансови показатели, съгласно утвърдената от министъра на финансите единна бюджетна класификация.

Чл. 35. В случай на недостиг на средства, за авансови и междинни плащания по отделните проекти, общината може да поема общински дълг, при условията и по реда на ЗОД, ЗПФ, ЗДБРБ, настоящата наредба и решението на Общински съвет за приемане на бюджета.

РАЗДЕЛ IХ

Общински дълг

Чл. 36 (1) Общината провежда дългова политика насочена към осигуряване на стабилно и добро финансово състояние в краткосрочен и дългосрочен аспект, при спазване на разпоредбите на Закона за общинския дълг.

(2) Поемането на общински дълг е инструмент за временно осигуряване на финансирането на публични блага и услуги.

Чл. 37. Общинският дълг е дълга, определен съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25 май 2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност, който се поема и изплаща от общинския бюджет.

Чл. 38 (1) Общината може да поеме дългосрочен и краткосрочен дълг при условията на Закона за общинския дълг.

(2) Текущи разходи за местни дейности не може да се финансират за сметка на поемането на дългосрочен дълг от общината.

(3) Възникналият временен недостиг на средства за финансиране на местните дейности, за капиталови разходи, за финансиране реализацията на проекти по оперативни програми, проекти за публично-частно партньорство или проекти на други национални и международни донори, може да се осигурява посредством:

1. заеми от банки и други финансови институции;

2. държавни заеми и държавни гаранции;

3. заеми от други лица от сектор „Държавно управление”;

4. временни безлихвени заеми от централния бюджет, съгл. чл.104, ал.1, т.1 от Закона за публичните финанси, при условия, по ред, видове, размери и обезпечение, определени с акт на Министерския съвет, съответно с решение на Общински съвет;

5. временни безлихвени заеми от сметките за средства от Европейския съюз на общините, съгл. чл.104, ал.1, т.4 и чл.142, ал.1 от Закона за публичните финанси, по ред, начин и в срокове, определени от министъра на финансите;

6. финансов лизинг;

7. други финансови инструменти.

(4) Общината може да гарантира дълг само на търговски дружества, в които общинското участие е над 50 на сто от капитала на дружеството, ако дългът е поет за финансиране на инвестиционни проекти и текущи разходи в интерес на местната общност и има предоставено обезпечение в полза на общината.

Чл. 39. Инвестиционните програми и проекти, за чието финансиране се предвижда поемане на общински дълг, се одобряват от Общински съвет.

Чл. 40 (1) Кметът на общината оповестява проекта, който ще се финансира с дългосрочен дълг, чрез покана за публично обсъждане, отправена до местната общност не по-късно от 7 дни преди началото на обсъждането, като представя всички параметри на проекта – предназначение, стойност, начин и източници на финансиране, справка за годишен размер на плащанията по общинския дълг преди и след поемане на новия дълг, справка по ограничението на дълга в глава втора на Закона за публичните финанси, дата и място на провеждане на обсъждането.

(2) Поканата се публикува в един местен или регионален вестник и се поставя на обществено достъпно място в сградата на общината, както и в интернет-страницата на общината.

(3) Публичното обсъждане включва срещи, пресконференции, кръгли маси, дискусионни форми и организирани електронни форуми с участието на граждани, общински съветници, представители на медии, граждански сдружения и лица, които осъществяват дейност или ползват услуги на територията на общината.

(4) За провеждане на всяко едно обсъждане кметът може да упълномощи длъжностно лице, което да докладва пред местната общност за конкретните параметри на обсъждания проект и лице, което да изготви протокол от обсъждането.

(5) За постъпилите предложения и становища от публичното обсъждане се съставя протокол, който се прилага като неразделна част от предложението до Общински съвет за поемане на дълг.

(6) В 7-дневен срок след провеждане на общественото обсъждане гражданите могат да предоставят писмени становища, които са неразделна част от протокола по ал.5.

Чл. 41 (1) Общинският съвет разглежда докладната записка с предложението на кмета за поемане на дълг на първото заседание, следващо датата на постъпването й.

(2) Решението за поемане на дълг се приема с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници.

Чл. 42. Общинският дълг не може да се обезпечава чрез залог или ипотека на имущество - публична общинска собственост.

Чл. 43. Източници за обслужване на общинския дълг са:

собствените приходи на общината;
общата изравнителна субсидия;
държавни трансфери за делегирани от държавата дейности, без тези за екологични обекти, за инвестиционни проекти в случаите, когато няма неразплатени разходи за тези дейности.

Чл. 44. Годишният отчет за състоянието на общинския дълг се внася в Общински съвет като неразделна част от годишния отчет за изпълнение на общинския бюджет.

Чл. 45 (1) Кметът на Община Ямбол осъществява текущо наблюдение за състоянието на дълга на общината, на търговските дружества с общинско участие в капитала и на останалите контролирани от общината лица, чиито средства и операции не са включени в общинския бюджет. Списъкът на контролираните лица се определя и актуализира от НСИ за подсектор „Местно управление”. С указания на министъра на финансите може да се изисква и представяне на информация за дълга на останалите лица от подсектор „Местно управление”, които не се контролират от общината.

(2) Условията и редът за изискване, събиране и обобщаване на информацията по ал.1 се утвърждават от кмета и се публикуват на интернет страницата на общината.

(3) Управителите на търговските дружества с общинско участие в капитала изпълняват ангажиментите си по предоставяне на информацията по ал.1 в съответствие с определените условия и ред по ал.2.

(4) Ръководителите на контролираните от общината лица, чиито операции не са включени в общинския бюджет изпълняват ангажиментите си по предоставяне на информацията по ал.1 в съответствие с определените условия и ред по ал.2.

(5) В случай на неизпълнение на горните изисквания, кметът на общината внася информация във Общински съвет с предложение за предприемане на действия.

(6) Кметът представя с информацията за изпълнението на бюджета на общината и данни от текущото наблюдение на състоянието на дълга по ал.1.

Чл. 46. Кметът на общината изпраща на министъра на финансите с копие до Сметна палата годишния отчет за състоянието на общинския дълг, вкл. на контролираните лица по чл.8а ЗОД, заедно с решението за приемането им от Общински съвет, в 30-дневен срок от приемането.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. „Техническа инфраструктура” включва:

1.1. елементите на транспортно-комуникационните системи и съоръженията към тях (улична мрежа, улично осветление и сигнализация, мостове, тунели, надлези, подлези, прелези и др.);

1.2. преносните (довеждащите и отвеждащите), разпределителни проводи (мрежи) и присъединителни проводи, както и устройствата и съоръженията към тях, включително трансформаторни постове, електрически подстанции, пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, понижителни и разпределителни станции и др.;

1.3. брегоукрепителните, брегозащитните и геозащитните строежи;

1.4. съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци;

2. "Социална инфраструктура" са сгради, терени и съоръжения - публична общинска собственост, които са свързани с функциите на общината в сферата на административното обслужване, образованието и науката, здравеопазването, културата, социални и обредни дейности, отдиха и спорта.

Преходни и заключителни разпоредби

§1. Настоящата наредба е приета с Решение № ХХХVІІ-7/26.06.2014г. на Общински съвет – Ямбол, на основание чл. 82, ал.1 от Закона за публичните финанси, чл.15, ал.3 от Закона за общинския дълг и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и отменя Наредбата за управление на общинския бюджет на Община Ямбол, приета с Решение № ХІІІ-6 от 14 август 2012г. на Общински съвет – Ямбол.

§2. Наредбата влиза в сила от датата на публикуването й на сайта на Община Ямбол.

§3. Изменения и допълнения на наредбата се извършват по реда на приемането й в съответствие с чл.21, ал.2 от ЗМСМА.

§4. Прехвърлените по бюджета на Община Ямбол средства от общинската приватизация се разходват по реда на чл.127, ал.3 от Закона за публичните финанси.

§5. В срок три години от влизането в сила на Закона за публичните финанси Община Ямбол следва да приведе показателите си за наличните в края на годината поети ангажименти и задължения за разходи в съответствия с ограниченията по чл.17, ал.2, т.3 и 4 от настоящата наредба.

Полезни връзки


Банери ➲