Общинска администрация Ямбол Република България

Раздел I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този правилник урежда дейността на Консултативния съвет по въпросите на туризма като обществен, експертно-консултативен орган за развитието на туризма в община Ямбол.

Чл.2. Консултативният съвет по въпросите на туризма организира и осъществява дейността си в съответствие с основните си функции и задачи, определени в чл. 10 и чл.10а от Закона за туризма.

Чл.3. Дейността на Общинския консултативен съвет по туризъм се основава на принципите на доброволност, равнопоставеност, откритост и законност.

Раздел II.
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

Чл.4. Общинският консултативен съвет по туризъм подпомага кмета при определяне, организиране и контролиране провеждането на националната политика за развитие на туризма на територията на Община Ямбол.

Чл.5. Общинският консултативен съвет по туризъм в своята дейност осъществява следните основни функции:

5.1. Определя приоритетите на общинската политика в областта на туризма и мерките по изпълнението им, съобразно националните приоритети, както и да осигурява условия за провеждане на регионалната политика в областта на туризма в съответствие с националните приоритети;

5.2. Разглежда, обсъжда и анализира състоянието и проблемите на туризма на регионално ниво;

5.3. Предлага на Кмета на Общината състава на комисията по категоризацията на туристическите обекти;

5.4. Обсъжда дейността на общинската комисия за категоризиране на туристически обекти;

5.5. Изработва и Предлага за одобряване от Общинския съвет на годишна програма за разходване на средствата по чл. 16, ал. 2 от Закона за туризма;

5.6. Следи за изпълнението на годишната програма за разходване на средствата по чл.16, ал.2 от Закона за туризма;

5.7. Избира работна комисия за изработване и актуализация на (изискуемата в Закона за туризъм) Програма за развитие на туризма, която се ратифицира от Общинския съвет;

5.8. Организира и контролира изпълнението на решенията на Консултативния съвет по туризъм чрез секретариата;

5.9. Координира осъществяването на регионална реклама в областта на туризма;

5.10. Съдейства и участва при подготовката, изготвянето и управлението на проекти в областта на туризма;

5.11. Подпомага Кмета при разработването и изпълнението на общински стратегии и програми за регионално развитие в сферата на туризма;

5.12. Прави предложение до Общинския съвет за актуализацията на Общинската стратегия за регионално развитие на Община Ямбол в частта, касаеща туризма;

5.13. Дава становища, оценки и заключения по документи с регионално значение, свързани с туризма;

5.14. Оказва съдействие при опазване паметниците на културата и архитектурните резервати в Общината.

5.15. Други функции, свързани с развитието на туризма;

Чл.6. При осъществяване на своята дейност Общинският консултативен съвет по туризъм се съобразява с приоритетите на: Национални, Регионални, Областни и Общински програми, планове и стратегии за развитие;

Чл.7. Съветът осъществява своята дейност съвместно с експерти и консултанти от неправителствени, стопански и други организации в областта на туризма от страната и чужбина.

Чл.8. Съветът заседава най-малко четири пъти през годината.

Раздел III.
ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Чл.9. Общинският консултативен съвет по туризъм се състои от Председател, Секретариат и Членове.

Чл.10. Председател на Консултативния Съвет е кметът на Община Ямбол или оправомощено от него длъжностно лице.

Чл.11. Председателят на Консултативния съвет по туризъм:

11.1. Представлява Консултативния съвет по въпросите на туризма;

11.2. Определя дневния ред, свиква и ръководи заседанията на Съвета;

11.3. Координира контрола по изпълнение решенията на Съвета;

11.4. Осигурява организационно-техническото и финансовото обслужване на дейността на Консултативния съвет по туризъм;

11.5. Определя броя на членовете на консултативния съвет по въпросите на туризма съгласно чл. 10а, ал. 3.

Чл.12. Дейността на Председателя на Съвета се подпомага от избран от съвета Секретариат, включващ секретар и двама сътрудници.

Чл.13. Секретариатът на съвета и административните сътрудници се избират от състава на Общинския консултативен съвет по туризъм и отговаря за:

13.1. Дейностите на Съвета между заседанията;

13.2. Подготовката на заседанията на Общинския консултативен съвет по туризъм;

13.3. Съхранението на документацията и воденето на кореспонденцията на Общинския консултативен съвет по туризъм.

Чл.14. Секретарят се избира от състава на Консултативния съвет.

Чл.15. Съгласно чл.10а от Закона за туризма в състава на консултативния съвет по въпросите на туризма участват равен брой представители на местната администрация, от една страна, и представители на туристически сдружения и други юридически лица с нестопанска цел, имащи отношение към развитието на туризма, сдружения на местния бизнес и на потребителите, от друга страна.

Чл.16. Членовете на Консултативния съвет по туризъм се определят от ръководните органи на съответните организации и учреждения и имат следните права и задължения:

16.1. Участват лично в заседанията на съвета, а по изключение (при обективна невъзможност) се заместват от други представители, писмено упълномощени от ръководните органи на членуващите организации /институции;

16.2. Имат право на един глас при гласуване на решения на Съвета;

16.3. Определят свои представители за осигуряване на информация, изготвяне на становища и други координационни дейности, свързани с развитието на туризма;

16.4. Подготвят становища на организациите, които представляват, по обсъжданите в Съвета въпроси;

16.5. Внасят за обсъждане в заседанията на Съвета предложения, свързани с реализацията на регионалната политика в областта на туризма;

16.6. Избират състава на Секретарята на консултативния съвет по въпросите на туризма;

16.7. Имат право на достъп до съхраняваните в Съвета протоколи и материалите към тях;

Чл.17. Определените представители на организациите могат да бъдат замествани в заседанията на консултативния Съвет по туризъм като изрично упълномощени лица.

Чл.18. При прекратяване на правомощията на член на Консултативния съвет по туризъм ръководителят на съответния орган или организация в едномесечен срок прави предложение до председателя на съвета за избиране на нов техен представител.

Чл.19. Председателят на Съвета може да кани за участие в заседания специалисти, имащи отношение към развитието на туризма на територията на общината във функцията на експерти и консултанти. Тези специалисти нямат право на глас при взимане на решения.

Раздел IV.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

Чл.20. Заседанията се свикват и ръководят от Председателя, а при отсъствието му от упълномощен член на Съвета. По искане на 1/3 от участниците могат да се свикват и провеждат извънредни заседания.

Чл.21. Председателят отправя покани до членовете на Съвета за заседания с посочени точни ден, час и местонахождение на мястото, в което ще се извърши заседанието. В случай, че не е набран съответния кворум, заседанието се отсрочва за един час по-късно на същото място. В този случай заседанието се провежда с всички присъстващи и решенията са легитимни.

Чл.22. Дневният ред и материалите за заседанията се изпращат на членовете на съвета най-късно седем дни преди датата на заседанието.

Чл.23. Член на Съвета, който е възпрепятстван за участие в заседанието, може предварително да изрази своето становище по обсъжданите въпроси в писмен вид, което предоставя на Председателя или Секретаря най-малко два дни преди заседанието.

Чл.24. В началото на всяко заседание Консултативният съвет по въпросите на туризма взима решение за внасяне на промени в дневния ред, ако са направени предложения за промени.

Чл.25. Необходимият кворум за провеждане на заседанията е повече от половината от всички членове на Съвета.

Чл.26. Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите на заседанието.

Чл.27. Промяна в числеността или състава на Съвета се приемат с решение взето с квалифицирано мнозинство от две трети от присъстващите представители на Съвета.

Чл.28. За всяко заседание на Съвета се изготвя протокол, който се подписва от Председателя и Секретаря. Към протокола се прилагат документите, разгледани на заседанието и приетите решения.

Чл.29. Съветът публикува периодично информация за дейността си.

Раздел V.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.30. Настоящият правилник се приема на основание чл. 10а, ал.7 от Закона за туризма на първо заседание на Общинския консултативен съвет по туризъм, състояло се на 26.10.2009 г. и влиза в сила след приемането му в Общинския съвет.

Чл.31. Правилникът може да бъде изменян и допълван с квалифицирано мнозинство от две трети от присъстващите на заседанието членовете на Съвета.

Полезни връзки


Банери ➲