Общинска администрация Ямбол Република България

Правилник за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол.

Решение № 171 от 08.10.2018г. на Административен съд - Ямбол.

Решение № 9317 от 21.10.2022г. на ВАС и решение № 37 от 02.03.2022г на Административен съд - Ямбол.

Символ на град Ямбол.

Правилник за наградите и отличията на Община Ямбол

Правилник за финансово подпомагане на младежки дейности от бюджета на Община Ямбол

Правилник за реда и начина на предоставяне на еднократна финансова помощ от общински здравен фонд на лица с възникнали спешни здравословни проблеми

Правилник за финансово подпомагане на процедури "Ин Витро" на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми

Правилник за ползване на кварталните клубове в община Ямбол

Правилник за устройството, организацията и дейността на Комплекс за социални услуги за деца и възрастни - гр. Ямбол

Общински предприятия:

Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Комунални и обредни дейности”

Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Паркове, зони за отдих и спорт”.

Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Платени зони за пракиране и общински пазари”

Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие "Чистота".

Консултативни съвети:

Правилник за устройството и дейността на консултативния съвет по въпросите на туризма в община Ямбол

Правилник за устройството и дейността на обществения съвет по социално подпомагане и услуги в община Ямбол

Полезни връзки


Банери ➲