Общинска администрация Ямбол Република България

ПРОЕКТ на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) [ Дата на публикуване: 26 март 2024 г., 14:54:47 ]

Проект на правилник за изменение и допълнение на Правилника за реда и начина на предоставяне на еднократна финансова помощ от общински здравен фонд на лица с възникнали спешни здравословни проблеми [ Дата на публикуване: 14 март 2024 г., 17:08:39 ]

Полезни връзки


Банери ➲