Общинска администрация Ямбол Република България

Предстоящо осмо заседание на Общински съвет Ямбол - 30.05.2024г.  /зала 107, 9:00 часа/


Излъчване на заседанието в реално време

Видео архив на заседанията на ОбС- Ямбол

Дневен ред

 1. Предложение относно удостояване с Награда на Ямбол за 2024г. 

 2. Предложение относно удостояване на Йордан Атанасов със званието Почетен гражданин на Ямбол.

 3. Предложение относно удостояване на Христо Дичев със званието Почетен гражданин на Ямбол.

 4. Предложение относно удостояване на Териториалната организация на Научно-техническите съюзи – гр. Ямбол с Почетен герб на Ямбол.

 5. Предложение относно Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2024г.

 6. Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ на територията на община Ямбол.

 7. Предложение относно промяна бюджета на Община Ямбол за 2024г.

 8. Предложение относно кандидатстване на Община Ямбол по Модул 2 „Основен ремонт, реконструкция или дострояване на съществуващи физкултурни салони или зали за спорт“ на Годишна програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища за 2024г.

 9. Предложение относно присъединяване на Община Ямбол към Мрежата на Балканските градове В40.

 10. Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на транспортен достъп до поземлен имот (ПИ) 87374.34.977 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Табите“ (получен след разделянето на поземлен имот с идентификатор 87374.34.24).

 11. Предложение относно определяне пазарна цена на общински поземлен имот с идентификатор 87374.523.65 по КК и КР на град Ямбол, с площ 105 кв.м., с цел продажбата му на собственика на законно построени върху него сгради, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Капитан Петко Войвода“ № 29.

 12. Предложение относно продажба на общински жилищен имот - апартамент в ж.к. "Хале" 1-Б-85.

 13. Предложение относно обявяване на имоти частна общинска собственост за публична общинска собственост в съответствие с чл.6 от ЗОС.

 14. Предложение относно определяне на цена на право на строеж с площ от 20.38 кв.м върху ПИ 87374.552.11, във връзка със съгласуван идеен проект за обект „Промяна предназначението на таван № 2 (проектен идентификатор 87374.552.11.41.16) в „жилище““, с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Възраждане“ бл. 23, вх. Д.

 15. Предложение относно определяне на цена на право на пристрояване с площ 21.00 кв.м върху ПИ 87374.543.450, във връзка със съгласуван проект за обект: „Пристройка към сграда с идентификатор 87374.543.450.3 в УПИ ХХVII – 1517 с предназначение за „жилищно строителство“, кв. 27 по плана на гр. Ямбол, кв. „Аврен“ с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Гали поле“ № 31.

 16. Предложение относно актуализация на Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Ямбол за 2024г.

 17. Предложение относно приемане и завеждане в баланса на Община Ямбол на Дълготрайни материални активи финансирани от „В и К“ ЕООД-Ямбол, във връзка с ангажимента за минимално ниво на инвестициите и приемане на активите от Община Ямбол.

 18. Предложение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти и части от имот – публична общинска собственост, находящи се в ПГЗ „Христо Ботев“, гр. Ямбол.

 19. Предложение относно обезщетение със земя - ЧОС на основание чл.19а и чл.10б от ЗСПЗЗ, Тодор Киров и наследници на Иван Киров.

 20. Предложение относно определяне на цена на право на строеж с площ от 28.70 кв.м върху ПИ 87374.552.26, във връзка със съгласуван идеен проект част „Архитектурна“ за обект „Промяна предназначението на таван (проектен идентификатор 87374.552.26.8.7) в „ателие за жилищни нужди““, с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Възраждане“ бл. 27, вх. Б, таван № 9.

 21. Предложение относно определяне пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ, находящ се на ул.“Граф Игнатиев“ № 153.

 22. Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг помещения – части от сграда публична общинска собственост, находяща се на ул. „Димитър Благоев“ № 2.

Полезни връзки


Банери ➲