Общинска администрация Ямбол Република България
ПРЕДСТОЯЩО XXX ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС - ЯМБОЛ /25.11.2021 Г./


Излъчване на заседанието в реално време

Видео архив на заседанията на ОбС- Ямбол

Материали от XXIX заседание на ОБС - ЯМБОЛ /30.09.2021 Г./ :
Дневен ред

Материали:

 1. Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2021г.
 2. Предложение относно отчет за дейността и приемане на годишния финасов отчет за 2020 на търговско дружество със 100 % общинско участие "Диагностично-консултативен център № 1 – Ямбол“ ЕООД.
 3. Предложение относно осигуряване на допълнителни средства (дофинансиране) на една паралелка първи клас с брой ученици под минималния - 11, една паралелка пети клас с брой ученици под минималния - 14 и една паралелка седми клас с брой ученици под минималния - 16, през учебната 2021/2022г. в ОУ "Христо Смирненски".
 4. Предложение относно осигуряване на допълнителни средства (дофинансиране) на една паралелка пети клас с брой ученици под минималния - 10, една паралелка шести клас с брой ученици под минималния - 11 и една паралелка осми клас с брой ученици под минималния - 11, през учебната 2021/2022г. в СУ "Пиер дьо Кубертен".
 5. Предложение относно даване на съгласие за изработване, разрешение за изработване на ПУП - План за улична регулация и ПУП - Парцеларен  план за трасе на второстепенна улица в местност „Бахчите”, гр. Ямбол с кръстовище в обхвата на път II-53 „Сливен-Ямбол-Калчево” (Обход Юг), одобряване на задание за същото и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на поземлени имоти – земеделска територия за трасе на улица и кръстовище.
 6. Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на урегулиран поземлен имот УПИ IV-74 „за ОДО“, кв. 57 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ.
 7. Предложение относно даване на съгласие и разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР, ПЗ и ПУР в обхват кв. 165, 165а, 167, 168а, и 146 на гр. Ямбол - Промишлена зона и одобряване на задание.
 8. Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР на УПИ XI - 145, кв. 29 по плана на гр. Ямбол – „I-ви жилищен район“.
 9. Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ на УПИ III в квартал 11 по плана на гр. Ямбол - Златен рог. - Схема
 10. Доклад относно касовото изпълнение на бюджета на Община Ямбол към 31.12.2020г.
 11. Предложение относно прекратяване на съсобственост в УПИ I - 4624, кв. 30 по плана за регулация на гр. Ямбол, ул. "Битоля" № 30.
 12. Предложение относно предоставяне на имот - ЧОС за нуждите на Българска телеграфна агенция.
 13. Предложение относно предоставяне на имот - ЧОС за нуждите на РУ "Полиция" при ОД на МВР - Ямбол.
 14. Предложение относно изменение на дължината и наименованието на общинските пътища.
 15. Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за имот, находящ се в СО "Кринчовица", м. "Кайнашки баир", "Балкан фрейт" ЕООД.
 16. Предложение относно предоставяне ползването на части от имоти - ПОС на ХГ "Жорж Папазов".
 17. Предложение относно предоставяне под наем на част от имот - ЧОС на Районна колегия на БЗС - Ямбол.
 18. Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване на общински стълбове и част от терен за монтиране на рекламно съоръжение на сдружение “Футболен клуб Ямбол 1915“.
 19. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на 1 бр. автомобил втора употреба на Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания, Центрове за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания и Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, гр. Ямбол.
 20. Предложение относно приемане на наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ.

Полезни връзки


Банери ➲