Общинска администрация Ямбол Република България
ПРЕДСТОЯЩО XL ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС - ЯМБОЛ   /17.05.2022 г. - 17:15, зала 107/


Излъчване на заседанието в реално време

Видео архив на заседанията на ОбС- Ямбол

Дневен ред

Материали:
 1. Предложение относно удостояване с Награда на Ямбол за 2022г.

 2. Предложение относно удостояване със званието Почетен гражданин на Ямбол.

 3. Предложение относно предстоящо изготвяне на Националната аптечна карта и избор на представител на Община Ямбол за участие в комисията за изработване на областна аптечна карта.

 4. Предложение относно кандидатстване на Община Ямбол по програма "Микропроекти за климата", финансирана от Национален доверителен екофонд.

 5. Предложение относно провеждане на конкурс за възлагане управлението на ДКЦ-1-Ямбол ЕООД.   Приложение 1

 6. Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ с идентификатор 87374.527.63 по КК на град Ямбол, на ул. „Боровец“ № 15.

 7. Предложение относно продажба на общински жилищен имот - етаж 1 от двуетажна жилищна сграда, находящ се на ул. Еркесия № 11.

 8. Предложение относно продажба на апартамент, находящ се в ж.к. Златен рог 7-Г-80.

 9. Предложение относно изменение на „Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Платени зони за паркиране и общински пазари“ – бюджетна дейност към Община Ямбол в раздел VII – общинско имущество.

 10. Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 87374.72.1030 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Покрития кладенец“ и одобряване на задание за същото.

 11. Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ в обхват УПИ ІІІ – за ТПК „Н. Царев“, кв. 152 по плана на гр. Ямбол – промишлена зона с идентификатор 87374.519.36 по кадастралната карта.    Схема

 12. Предложение относно отпускане ЕФП на Руска Йовчева и Марийка Георгиева.

Полезни връзки


Банери ➲