Общинска администрация Ямбол Република България
ПРЕДСТОЯЩО XLIV ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС - ЯМБОЛ   /25.08.2022 г. - 9:00 часа, зала 107/


Излъчване на заседанието в реално време

Видео архив на заседанията на ОбС- Ямбол

Материали (от предходното - 43-то заседание на ОбС-Ямбол) :
 1. Предложение относно приемане на План за действие на Община Ямбол за периода 2021 – 2023г., в изпълнение на Областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите в Област Ямбол за периода 2021 – 2030г.   ПЛАН

 2. Предложение относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на правилника за наградите и отличията на община Ямбол.

 3. Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2022г.

 4. Предложение относно поемане на краткосрочен общински дълг от Община Ямбол и сключване на договор.

 5. Предложение относно издаване на запис на заповед във връзка с изпълнение на проект за изграждане на инсталация за използване на геотермална енергия в ЦДГ "Слънце" по Договор BGENERGY-1.002-0002-C01/10.03.2022г.

 6. Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ с идентификатор 87374.36.41 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Бахчите“ и одобряване на задание за същото; даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 87374.36.250 и част от ПИ с идентификатор 87374.36.866 – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ с идентификатор 87374.36.41.  СХЕМА

 7. Предложение относно отдаване под наем земеделски земи от ОПФ.

 8. Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

 9. Предложение относно предоставяне под наем на част от недвижим имот - ЧОС на ПП "Демократи за силна България".

 10. Предложение относно обединяване на недвижими имоти - ПОС 87374.37.439 и 440 в м. Дюзлюка.

 11. Предложение относно продажба на общински жилищен имот - апартамент, ж.к. "Граф Игнатиев" 76-Д-110.

Полезни връзки


Банери ➲