Общинска администрация Ямбол Република България

Предстоящо пето заседание на Общински съвет Ямбол - 15.02.2024г.  /зала 107, 9:00 часа/


Излъчване на заседанието в реално време

Видео архив на заседанията на ОбС- Ямбол

Дневен ред

 1. Предложение относно приемане бюджета на Община Ямбол за 2024г.
 2. Предложение относно определяне на индивидуалната основна месечна заплата на кмета на община Ямбол.

 3. Предложение относно одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе на селскостопански път с обхват ПИ 87374.37.439 и ПИ 87374.37.440. (бивш напоителен канал) Схема

 4. Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на поземлен имот с идентификатор 87374.23.3 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Гелен баир“.

 5. Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ на УПИ VI, кв. 75В по плана на гр. Ямбол – ж.к. Георги Бенковски.

 6. Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ на УПИ I, кв. 76В по плана на гр. Ямбол – ж.к. Георги Бенковски.

 7. Предложение относно определяне на цена на право на строеж с площ от 45.51 кв.м върху ПИ 87374.552.26, във връзка със съгласуван идеен проект за обект: „Промяна предназначението на таван (проектен идентификатор 87374.552.26.12.9) в жилище“, с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Възраждане“ бл. 29, вх. В, таван № 2.

 8. Предложение относно определяне пазарна цена на общински поземлен имот, находящ се в гр. Ямбол, ж.к. „Диана“, УПИ XV, кв. 13 по плана на гр. Ямбол, с цел продажбата му на Мариана Вълчева и Йордан Йорданов, собственици на сграда с обществени функции.

 9. Предложение относно предоставяне под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост на НЧ „Тракийска лира-2012“, находящ се на ул. „Търговска“ № 57.

 10. Предложение относно определяне пазарна цена на общински поземлен имот с идентификатор 87374.543.438 по КК и КР на град Ямбол, с площ 245 кв.м., с цел продажбата му на собственика на законно построени върху него сгради находящ се в гр. Ямбол, ул. „Мраморно море“ № 28.

 11. Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг самостоятелен търговски обект Помещение за  търговска  дейност, публична общинска  собственост, „Безистен“ на пл. „Освобождение“ № 1.

 12. Предложение относно определяне пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ, находящ се на ул.“Граф Игнатиев“ № 153.

 13. Предложение относно кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II“ по Националния план за възстановяване и устойчивост

 14. Предложение относно кандидатстване на Община Ямбол с проектно предложение за функциониране на Областен информационен център- Ямбол през периода 2024 г. – 2029 г. по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFTA001-1.006 „Ефективна национална мрежа от областни информационни центрове в България“ по програма „Техническа помощ“.

Предоложения за допълнителни точки:

Полезни връзки


Банери ➲