Общинска администрация Ямбол Република България

Общински приют за безстопанствени животни


Лого приют             

 Адрес на приюта: Двора на Ямболен АД-Ямбол ( бивш химически завод)

Телефон: 046/ 681317; 0895599566

Програма за овладяване популацията на безстопансвените кучета на територията на община Ямбол 2020-2024г.

Списък на лицата по чл. 4, ал.4 от Наредба 4 за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност от 01.02.2021г.от 01.02.2021г.

Информация по чл. 8, ал.2 от Наредба 4 за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност от 01.02.2021г.

БАНКОВА СМЕТКА ЗА ТАКСИ
Банкова сметка: BG 13 SOMB 9130 84 24420344
Банка: Общинска банка АД, ФЦ - Ямбол
SWIFT BIC код: SOMBBGS

Основание: Общински приют за безстопанствени животни

Полезни връзки


Банери ➲