Общинска администрация Ямбол Република България

Околна среда

Град Ямбол се отличава с относително чиста околна среда - води, въздух и почви, сравнително добре развита и подържана зелена система. Основна задача е да се работи за съхраняване и подобряване параметрите на околната среда.

Екологични проблеми в Ямбол има в резултат на липсата или непълноценно работещи локални пречиствателни станции и липсата на градска пречиствателна станция за битови води. Обновяването и реконструкцията на някои предприятия крие и екологичен риск. Населението на региона застарява. Само за последните 10 години жителите на областта катастрофално намаляват. Средата на обитаване се влошава. Унищожава се дървестна растителност в жилищните комплекси, в парк Боровец и градската градина, безразборно се трупат строителни отпадъци и боклуци. Здравно демографските проблеми и замърсяването на околната среда са взаимно свързани, което налага намесата на Общината.

Качество на атмосферния въздух. Община Ямбол има Програма за оценка и управление качеството на атмосферния въздух, намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества, както и План за действие. Те са съобразени със задълженията на България по изпълнение на Конвенцията за трансгранично замърсяване на далечни разстояния и протоко-лите към нея, Рамковата Конвенция на ООН по изменение на климата и Монреалския протокол, Виенската конвенция за защита на озоновия слой и др. Новото законодателство е съобразено с всичкио тези изисквания. Наличната в общината информация не показва системно замърсяване на въздуха, изразено с наднормени концентрации на вредни газове и прах. Регистрирани са единични случаи на превишаване на ПДК за прах, серен диоксид, азотен оксид и въглероден оксид. Основни източници на замърсяване на атмосферния въздух в град Ямбол са автотранспорта и битовите отоплителни източници. За регистрираните в сравнение с другите изследвани замърсители относително наай-високи нива за прах (по съпоставка с ПДК) следва да се търси причинна връзка и с поддържането на добра хигиена,редовното измиване на улиците и тротоарите в града. Другите съществуващи промишлени източници на вредни емисии са с нисък потенциал и не могат да се определят като значими източници на замър-сяване на атмосферния въздух в града. Не следва да се изключва вероятността за съществуващи екстремни ситуации с пикови - наднормени концентрации, особено за общите замърси-тели: прах, оловни аерозоли, серен диоксид, азотен диоксид, сероводород, на които да е било експонирано населението в една или друга степен, особлено в райните в близост до промишлените зони и/или тези с интензивен автомобилен транспорт. На територията на Община Ямбол има изградена инсталация (сметогорна пещ) за изгаряне на болнични отпадъци. Съоръжението не е въведено в експлоатация, поради техническата му непригодност към съвременните изисквания за качествата на отделяните емисии в атмосферния въздух. При проведени 72-часови проби на съоръжението през 2000 г. са регистрирани наднормени концентрации и не е дадено решение за реализация на обекта. В настоящия момент болничните отпадъци на МБАЛ "Свети Пантелеймон" и другите лечебни заведения се предават за обезвреждане на лицензирани фирми по договор.

Води. Източниците на питейна вода на град Ямбол са подземни. Водоснабдяването на града се извършва от сондажи, разположени предимно около града. Водите се отличават с микробна чистота и могат да се използват за питейни нужди без пречистване. Съгласно Наредба № 9 на МЗ за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр.30/01 г.) те се подлагат само на хлориране. Контролът върху качеството на питейната вода се извършва,като периодично Регионалната здравна инспекция прави пробонабиране от помпените станции, собствените водоизточници и консуматорите(КП, разположени в жилищните зони на града). Пробите се изследват по физико-химични(цвят, мирис, вкус, мътност, рН, окисляемост, амоняк, нитрити, нитрати, хлориди) и микробиологични показатели(общ брой микроорганизми и коли форми). Качеството на питейните води е добро(няма нитратно замърсяване, а отклоненията на микробиологичните показатели са инцидентни вследствие на ремонти). Не се изисква пречистване на питейните води.Водопроводната мрежа и съоръжения в област Ямбол са стари и силно амортизирани, поради което загубите на вода са много големи. На територията на Ямбол няма пречиствателна станция за отпадни води, отговаряща на съвременните технологични е екологични изисквания. Такава предстои да бъде изградена през следващите години в рамките на проекта за водния цикъл на града по разработен от общината проект за 89 млн.лева.

Отпадъци. На територията на Общината се генерират битови, строителни, производствени и др.отпадъци. Производствените отпадъци са разнородни, което е обусловено от ускорената индустриализация на града през 70-те и 80-те години на миналия век, когато са формирани производствените зони с многоотраслова специализация. Следствие на икономическата криза след 1989 г. производствената дейност е силно редуцирана, което се отразява благоприятно на количеството генерирани промишлени отпадъци. Освен това не малка част от производствените отпадъци подлежат на рециклиране и се предават за последваща преработка на специализирани предприятия. Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване са отдадени на концесия.

Предстои изграждането със европейски средства на Регионално депо за отпадъци.

Радиационна обстановка. Естественият радиационен фон на територията на Община Ямбол е в допустимите граници.

Създадената психоза сред населението от близостта на урановите разработки в селата Окоп и Тенево отдавна е отминала. На всички тези обекти продължава мониторинга на подземните води, който не дава основание за тревога. Терените са рекултивирани химически и биологически. Урано добив в региона не се прави от 1990 г. измерванията на РИОСВ - Стара Загора показват нормален гамафон - 0,02-0,03 микрорентгена за час - такива са стойностите на обектите и в селищата около тях. Опасност за здравето на населението могат да създадат тъй наречените нейонизиращи лъчения. В региона работят УКВ и радиорелейни станции, кабелни тв, предаватели за мобилните телефони. През региона преминават големи далекопроводи, елекрифицрани ж.п. линии. Източници на магнитни полета има във всяко домакинство. Наличните рентгенови апарати и лаборатории, работещи на този принцип, се контролират надеждно от РИОСВ - Ст.Загора и РХЕИ - Бургас. Засега няма регистрирани увреждания от тези фактори.

Шум. Шумът е от основните неблагоприятни фактори, водещи до акустичен дискомфорт в околната среда. Вредното въздействие зависи от вида му и пораждащите го условия. В границите на Община Ямбол се различават промишлен (производствен), транспортен, битов шум и шум от строителни дейности. В зависимост от характера (постоянен, периодично повтарящ се, прекъснат), честотния спектър и интензивността на шума, а така също и продължителността на експозиция, въздействието му е по-малко или повече вредно.

Ежегодно Регионалната здравна инспеция извършва измервания на нивото на уличния шум, представляващ хиперинтензивен фактор.

За град Ямбол основният проблем възниква за сметка на пораждания от транспортния поток шум. За него е характерна периодичност и променлива интензивност. Системата от траспортни артерии на града, застрояването и лесотехническите мероприятия засилват или намаляват влиянието на този шум. С най-висока интензивност той се проявявя около централната градска част, основно през работно време и делничните дни. Тук са средоточени повечето от основните транспортни потоци, уличите са по-тесни, сградите са с по-висока гъстота, залесяването е по-рехаво.

Изводите от извършения анализ на шумовите нива показват, че най-неблагоприятните(рискови) зони с акустичен дискомфорт в града са около централната градска част.

С по-ниски нива на шум се характеризират отдалечените от центъра жилищни квартали, а най-благоприятни са зоните за отдих - градския парк и парк "Боровец".

Тенденции по отношение на околната среда

 • Внедряване на съвременни технологии в опазването на околната среда и управлението на отпадъците;

 • Засилен интерес и навлизане на инвестиции в ВЕИ

Енергийна ефективност.Разходите за енергия заемат значителен дял от бюджетите на българските общини, а България има един от най-високите коефициенти за енергоемкост - 7 пъти над средната стойност за страните, членки на ОИСР. Това налага прилагането на нов подход, ориентиран към програмиране на дейностите по енергийната ефективност и въвеждането на енергоспестяващи системи за отопление, осветление и др., както и използавнето на устойчиви финансови схеми за реализацията на пакета от мерки в съответните програми документи.

Енергийната ефективност е обобщаващо понятие. С него се определя степента на: по-рационално оползотворяване на горивата, респ.тяхната енергия при преобразуването или употребата им; запазване на полезната енергийна стойност на енергийните носители и съхраняване полезността на изтощимите енергийни източници и находища.

На практика политиката се осъществява чрез реализиране на следните мерки:

 • запазване на вътрешен микроклимат и комфорт (отопление, осветление) при намален разход на енергия чрез - подобряване или подмяна на дограми, направа на вътрешна и външна топлоизолация на помещения и сгради, промяна на горивната база на енергийни агрегати, съчетаване на конвенционални с алтернативни източници на енергия и т.н;
 • когенерации, използващи природен газ - комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия;
 • контрол за внедряване на предписани мерки.

Основните проблеми при повишаване на енергийната ефективност в Общината са:

 • амортизирана материално-техническа база;
 • небалансирани отоплителни системи;
 • наличие на лошо управлявани инсталации и процеси.

В Община Ямбол има добри условия за използване на ВЕИ, но липсва все още опит и достатъчно убеждение, че това използване е ефективно.

Зелена система. Общата площ на община Ямбол според регулационните граници е 14 х.дка, като зелените площи са 1 520 дка от тях.

Зелената система на град Ямбол включва следните категории зелени площи:

 • Обществени паркове и градини
 • Междублокови пространства
 • Улично озеленяване
 • Санитарно защитно озеленяване по големите пътни артерии

Градският парк е с обща площ 278 дка, алейната мрежа е 6665 м², застроената площ е 6 520 м² и включва - спротна зала "Диана", Младежки дом, ресторант "Златен рог", Морски клуб, административна сграда на "Техностройинженеринг". Растителните видове в парка са от бряст, чинар, конски кестен, топола(бяла и пирамидална), акация, черен бор, обикновен смърч, фрозиция, спирея, хибискусмаклура, люляк и др.

Лесопарк "Боровец" е с обща площ 276 дка и с надморската височина 150 - 230 м. Съществуващата растителност е създадена по изкуствен път със следните видове - акация, гледичия, черен бор, биота, мъждрян, мекиш, явор, ясен, липа, бадем, люляк и др.

През 2005 г. в парк "Боровец" е реализиран проект от Националната програма "От социални помощи към осигуряване на заетост". В рамките на осигурената сума са изкоренени стари дънери, засадени са 1600 широколистни дръвчета и 3 024 бр. цветни храсти.

Поддържането на зелените площи в Община Ямбол се извършва чрез обявяване конкурси за възлагане на обществени поръчки.

Природни забележителности в град Ямбол са две вековни дървета:

 • На пл. "Освобождение" пред Б"ДСК" - черница на възраст около 150 години, обявена със Заповед № 384 от 17.04.1970 г. на КОПС - София.
 • В Градски парк - летен дъб с интересен хибистус(есова форма), обявен от КОПС София, ДВ бр.69 от 02.09.1980 г. На територията на Община Ямбол се намира лонгозната гора"Ормана" разположена на площ от 750.5 хектара и притежава разнообразна флора и фауна. Защитените местности в Ормана са:
 • "Иванов гьол" - обявена със Заповед № 19938 от 03.07.1970 г. на МТТП - за запазване на естественото находище от блаетно кокиче с обща площ 30 хектара;
 • "Мразовец" обявена със Заповед № 521 от 20.05.1985 г. на КОПС при МС - за запазване на естественото находище от мразовец с обща площ 0,8 хектара.

Зелените площи в междублоковите пространства са в много лошо състояние. Само в централната градска част има отделни участъци със сравнително добре поддържани зелени площи.

Озеленяването на входно-изходните транспортни артерии на Ямбол е недостатъчно. Необходими са по-специални грижи за озеленяването на входно-изходните транспортни артерии от гледна точка на естетически и представителни функции.

Необходимо е да се доизгради и санитарно-защитното озеленяване на крайречния булевард.

В близка перспектива по проект, предстои обновяването на Градския парк и парк "Боровец" с европейски средства по интегриран проект на община Ямбол за устойчиво подобряване на градската среда и зоните за отдих.

Полезни връзки


Банери ➲