Общинска администрация Ямбол Република България

Отчет за изпълнение на бюджета 2020


Приложение 1 - Отчет на община Ямбол за 2020 г.

Приложение 2 - Отчет на капиталови разходи 

Приложение 3 - Актуализирано разпределение на променените бюджети

Приложение 4 - Отчет за касовото изпълнение на сметките за СЕС

Приложение 5 - Информация за общинския дълг

Приложение 6 - Отчет за разходите за командировки на кметa на община Ямбол и на председателя на Общински съвет Ямбол

Приложение 7 - Показатели за поетите ангажименти и за задължения за разходи

Полезни връзки


Банери ➲