Общинска администрация Ямбол Република България

Отчет за изпълнение на бюджета 2021


Приложение 1 - Отчет на община Ямбол за 2021 г

Приложение 2 - Отчет за капиталовите разходи

Приложение 3 - Актуализирано разпределение на променените бюджети

Приложение 4 - Отчет за касовото изпълнение на сметките за СЕС

Приложение 5 - Информация за общинския дълг

Приложение 6 - Отчет за разходите за командировки на кмета на община Ямбол и председателя на ОбС-Ямбол

Приложение 7 - Показатели за поети ангажименти и за задължения за разходи

Полезни връзки


Банери ➲