Общинска администрация Ямбол Република България

Отдел Хуманитарни дейностиОсновни дейности:

 1. в областта на здравеопазването:
 • разработва общинска здравна програма, включително и по ресурсното осигуряване на здравните дейности;
 • разработва програми за поетапно технологично обновяване в здравеопазването, чрез осъществяване на инвестиционни проекти по линия на национални здравни програми, финансирани от бюджета или от специализирани фондове;
 • организира детското и ученическо здравеопазване на територията на общината:
 • съвместно с регионалните структури на Министерство на здравеопазването и Районните здравно осигурителни каси разработва и актуализира здравната карта на общината;
 • координира и контролира дейността на детските ясли и млечните кухни;
 • защитава интересите на гражданите пред държавните и регионални институции, отговарящи за здравеопазването;
 • осъществява връзки с други институции, имащи отношение към решаване проблемите на общинското здравеопазване;
 1. в областта на социалните дейности:

 • организира, координира и контролира изпълнението на жилищната политика на общината, включително производствата на картотекиране, изготвяне на списъци и настаняване и прекратяване на наемни правоотношения;
 • подготвя и организира изпълнението на общинската програма за предоставяне на социални услуги на гражданите;
 • организира дейността на домашния социален патронаж, клубовете на пенсионера и инвалида, общинските трапезарии и други местни дейности по социалните грижи;
 • организира дейността на специализираните заведения за социални услуги и за рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания съвместно с териториалните органи на Министерството на труда и социалната политика;
 • организира изпълнението на общинската програма за закрила на детето, съвместно с Дирекцията за социално подпомагане;
 • организира и координира съвместно с Бюрото по труда изпълнението на общинската програма за временна заетост;
 • организира разработването на проекти и координира съвместната дейност с благотворителни и други неправителствени организации в областта на социалните дейности;
 • участва в координацията и реализирането на връзките на общината с хуманитарни и благотворителни организации от страната и чужбина;
 • предлага мерки и програми за успешното интегриране на малцинствените групи;
 1. в областта на образованието:

 • координира дейността на общинските училища, детски заведения и извънучилищни звена за организиране на учебно възпитателния процес и осъществява контакти с Министерство на образованието и науката и Регионалните инспектори по образованието;
 • организира финансирането на общинските учебни и детски заведения, както и обслужващите звена;
 • осигурява сигурността в общинските училища и детските заведения;
 • разработва мрежата на общинските училища и детски заведения;
 • разработва програма за основни ремонти на сградния фонд на общинските училища, детски заведения и извънучилищни звена;
 • разработва и създава условия за прилагане на общински образователни програми и проекти;

За контакти с дирекцията:

Адрес за кореспонденция: Община Ямбол, 8600 гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски„ №7

Работно време: от 8:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:30 ч. до 17:30 ч.


1 Началник на отдел Неда Бъчварова 046/681405 стая 405
2 Старши експерт Милен Георгиев 046/681404 стая 404
3 Старши експерт Александрина Желязкова 046/681404 стая 404
6 Младши експерт Руска Георгиева 046/681401 стая 401
7 Младши експерт Александрина Вълева 046/681401 стая 401
8 Младши специалист Камелия Дунева 046/681402 стая 402

Социална услуга - "Асистентска подкрепа"

Адрес за кореспонденция: Община Ямбол, 8600 гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски„ №7

Работно време: от 8:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:30 ч. до 17:30 ч.

1 Управител Анастасия Георгиева 046/681 412 стая 412
2 Специалист социални дейности Марияна Михова 046/681 412 стая 412
3 Социален работник Минослава Русева 046/681 403 стая 403
4 Специалист социални дейности Галина Динева 046/681 403 стая 403
5 Социален работник Десислава Йорданова 046/681 403 стая 403

Полезни връзки


Банери ➲