Общинска администрация Ямбол Република България

Отдел Местни приходи


Основни дейности:

 • Приема и регистрира в интегрираната информационна система заявления, декларации и други формуляри, касаещи местните данъци и такси;

 • Събира служебно доказателства, проверява и обработва приетите заявления и декларации по Закона за местните данъци и такси, Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Ямбол, Наредба за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол;

 • Установява публичните общински вземания.

 • Извършва проверки и ревизии по ДОПК;

 • Извършва административни услуги във функционална компетентност МДТ, като издава удостоверения, копия на документи, справки от информационните масиви и други документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения.

 • Изготвя становища, отговори, докладни записки и други документи във връзка с постъпили искания, жалби, молби и други входящи документи.

 • Установява административни нарушения и налага административни наказания по ЗМДТ, ДОПК, НОАМТЦУТОЯ, НОРМДТОЯ.

 • Извършва прихващания и възстановявания по реда на ДОПК.

 • Следи, анализира и предприема действия по отношение на просрочените задължения.

 • Изготвя искане за налагане на предварителни обезпечителни мерки.

 • Окомплектова и предава преписки за принудително събиране на неплатени задължения по влезли в сила актове.

 • Осъществява взаимодействие с други органи на общината и външни организации за обезпечаване на контролните си функции.

 • Анализира приходите и приходната практика.


За контакти с отдела:

Адрес за кореспонденция: Община Ямбол, 8600 гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски„ №7

Работно време: от 8.30 до 12.30 и от 13.30 до 17.30 ч.; център за административно обслужване (инспектори) - от 08.00 до 17.30 

1 Началник на отдел Ана Колева 046/681421 стая 421
2 Главен инспектор Сергей Бъчваров 046/681414 стая 414
3 Главен инспектор Нина Димова 046/681503 стая 421 A
4 Главен инспектор Димка Иванова 046/681501 стая 421 A
5 Главен инспектор Донка Арнаудова 046/681509 стая 421 A
6 Старши инспектор Полина Миланова 046/681505 стая 421 A
7 Старши експерт Женя Колева 046/681508 стая 421 A
8 Старши счетоводител- експерт Марияна Георгиева 046/681434 стая 434
9 Младши експерт Елена Бикова 046/681101 гише №1 ЦAO
10 Старши експерт Пламена Стоянова 046/681102 гише №2 ЦAO
11 Старши експерт Сияна Кисьова 046/681502 стая 421 A
12 Младши експерт Ради Янакиев 046/681116 гише №16 ЦAO

ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО МЕСТНИ ДАНЪЦИ ТАКСИ
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Полезни връзки


Банери ➲