Общинска администрация Ямбол Република България

Отдел Правни дейностиОсновни дейности:

 • изготвя задължително мнение по законосъобразността на проектите на актове и решения на общинския съвет;
 • изразява становища, мнения и предложения по законосъобразността на проектите на подзаконови нормативни актове, общи и индивидуални административни актове и договори, участва при изготвянето на такива;
 • изготвя искови молби, жалби, възражения, писмени защити по образувани съдебни дела;
 • участие в производства по обезпечаване на данъчни задължения, подготвя молби за издаване на изпълнителни листи и за образуване на изпълнителни дела и заповедни производства;
 • контролира законосъобразното съставяне на договорите и другите актове, свързани с възникване, изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения със служителите, на заповедите за дисциплинарни наказания и за търсене на имуществена отговорност на виновните лица;
 • проучва и анализира прилагането на актовете на общинския съвет и при необходимост прави предложение пред ръководството за усъвършенстването им или за вземане на мерки за правилното им прилагане;
 • осигурява изходящата кореспонденция по съдебните дела, анализира и обобщава резултатите от съдебните и други дела и периодично информира кмета на общината за тях;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и арбитражен съд;
 • води регистър на сключените от общината договори и съхранява екземпляр от договора;
 • участва в комисиите на всички конкурси, търгове, обществени поръчки, провеждани от общината;
 • оказва юридическа помощ на всички звена в структурата на общинската администрация при осъществяване на техните функции, като дава мнения, съвети и справки по правни въпроси;
 • подпомага работата на органа по настойничество и попечителство в общината;
 • информира кмета на общината, заместник-кметовете и ръководителите на всички звена в структурата на общинската администрация за влезлите в сила нормативни и подзаконови нормативни актове, отнасящи се до дейността на общината;
 • подготвя наказателни постановления и организира дейностите, свързани с връчването и обжалването им;
 • организира и координира всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки и изготвя обобщен график за провеждане на всички обществени поръчки през съответната година;
 • разработва документациите за участие, без техническите спецификации, подготвя и провежда процедурите за възлагане на обществени поръчки в съответствие с нормативните изисквания, като носи отговорност за тяхната законосъобразност;
 • организира сключването на договорите за възлагане на обществени поръчки;
 • отговаря за разработването, изменението и допълнението на вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки.


За контакти с отдела:

Адрес за кореспонденция: Община Ямбол, 8600 гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски„ №7

Работно време: от 8.30 до 12.30 и от 13.30 до 17.30 ч.

1 Началник на отдел Мария Караиванова 046/681439 стая 439
2 Старши юрисконсулт Калоян Анастасов 046/681422 стая 422
3 Старши юрисконсулт Таня Стоева 046/681422 стая 422
4 Юрисконсулт Нели Захариева 046/681422 стая 422
5 Юрисконсулт Катя Пилукова 046/681422 стая 422
6 Главен експерт Мария Дончева 046/681428 стая 428
7 Главен експерт Весела Атанасова 046/681428 стая 428

Полезни връзки


Банери ➲