Общинска администрация Ямбол Република България

Отдел Регистрация и гражданско състояниеОсновни дейности:   

 • поддържа картотека "Население" и локална наза данни "Население" в актуален вид;
 • съхранява документи и картотечни регистри в автоматичен информационен фонд ;
 • съставя и съхранява личните регистрационни картони;
 • издава удостоверения на базата на съществуващите документи;
 • работи с архива на регистрите на населението;
 • приема, обработва и архивира заявления за постоянен адрес на български или постоянно пребиваващ чужд гражданин;
 • извършва адресна регистрация на населението;
 • поддържа в актуално състояние информацията за избирателните секции;
 • съставя, съхранява и поддържа регистрите за гражданско състояние;
 • обработва документи за сключване на брак между български граждани и между български и чужд гражданин;
 • следи за защита правото на българския гражданин при сключване на брак в чужбина;
 • изготвя справки и удостоверения относно данни, касаещи регистрите за гражданско състояние;
 • отразява настъпилите промени в регистрите за гражданско състояние;
 • създава и обработва актове за гражданско състояние - актове за раждане, брак и смърт;
 • извършва дейности по припознаване, осиновяване и обработка на свързани с тях документи;
 • участва в тържествени церемонии по актосъставянето чрез длъжностни лица по гражданско състояние, упълномощени от кмета на общината;
 • работи за въвеждане на нови форми за обслужване на гражданите;


Общи изисквания за предоставяне на услуги по гражданска регистрация и гражданско състояние

Заявяването на услугите се извършва в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на гише от №3 до №11. Готовите документи се получават на гише №13. Гражданите получават пореден номер от устройство за управление на опашките, с който се насочват след гласово повикване и визуализиране на номера на гишето за обслужване. Заявителите на услуги се легитимират с валидна лична карта. Когато имат повече от едно гражданство и едното от тях е българско, те се легитимират пред служителите в ЦАО и длъжностното лице по гражданско състояние с валиден български документ за самоличност.
В изпълнение на заявената услуга по гражданско състояние заявителите получават документ, издаден на хартиен носител, удостоверяващ данни, съдържащи се в регистрите за гражданско състояние.
Правоимащо лице по отношение на услугите по гражданско състояние във връзка с чл. 88а и чл. 106 от Закона за гражданската регистрация, чл. 129 от Семейния кодекс, чл. 3 и чл. 4 от Закона за лицата и семейството, чл. 36, чл. 36а и чл. 36б от Закона за защита на личните данни и чл. 5 от Наредба №РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, е:
         - лицето, за което се отнася документа;
         - законните представители на малолетното лице (ненавършило 14 години);
         - непълнолетното лице (навършило 14 г. до навършване на 18г.) заедно със своите законни представители;
         - настойниците или попечителите на лицата, поставени под пълно или ограничено запрещение;
         - законните наследници на починалите лица;
         - трети лица - въз основа на закон или акт на съдебната власт;
         - държавни органи и институции - съобразно законоустановените им правомощия;
         - български и чуждестранни юридически лица - въз основа на закон, акт на съдебната власт или разрешение от Комисията за защита на личните данни.
В допустимите от закона случаи правоимащото лице може да се представлява от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.
Когато пълномощното се изготвя в чужбина, то се заверява въз основа на валиден български документ за самоличност по възможност в българско дипломатическо представителство.
В случаите, когато пълномощното е нотариално заверено от чуждестранните власти, следва да се снабди с апостил или легализация, да се преведе от лицензиран преводач и завери в консулската служба на МВнР или българското посолство.
Физическите и юридическите лица не са освободени от такси.
Срокът за изпълнение на услугите започва да тече след заплащане на дължимите такси в ЦАО.
В случаите, когато заявителите на услугите не разполагат с необходимата информация, изискваща се за издаване на документите, следва да подадат заявлението за справка и уточняване на данните в регистъра за населението, след което да заплатят такса за извършване на услугата.
Когато гражданите от друго населено място нямат възможност да изискат услугата лично, могат да заявят това пред общината по местоживеенето си, като подадат заявление до кмета на общината, от която изискват услугата, чрез кмета в населеното място, в което пребивават. В заявлението следва да опишат услугата, която искат и приложат документ за платена такса по банковата сметка на Община Ямбол. Готовия документ ще получат обратно в общината, пред която са подали заявлението, срещу документ за самоличност.
Когато услугата се заявява и получава по пощата, правоимащото лице трябва да изпрати на адреса на Община Ямбол - 8600, гр. Ямбол, ул. „ Г.С.Раковски" №7, следните документи:
         - искане с нотариално заверен подпис на правоимащия или на упълномощеното лице с посочен точен адрес и пощенски клон на населеното място и ясно формулирана услуга
         - нотариално заверено пълномощно, ако искането се изпраща от упълномощено лице
         - друг документ, легитимиращ заявителя като правоимащ
         - платежен документ за внесена дължима такса за услугата в определения размер в наредбата по сметката на Община Ямбол.
Заявените по този начин документи се изготвят от упълномощено от кмета на Община Ямбол по реда на чл. 35 от ЗГР длъжностно лице по гражданско състояние и се изпращат до заявителя с обратна разписка.

За контакти с дирекцията и Центъра за административно обслужване:

Адрес за кореспонденция: Община Ямбол, 8600 гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски„ №7

Работно време: от 8.30 до 12.30 и от 13.30 до 17.30 ч.
В почивни и празнични дни за съставяне актове на починали лица: от 8.00 до 16.00 ч.

1 Началник на отдел Диана Аркова 046/681211 стая 211
2 Главен специалист Румяна Аврамова 046/681220 стая 215
3 Главен специалист Мария Желева 046/681223 стая 214
4 Главен експерт Милена Иванова 046/681223 стая 214
5 Старши експерт Христина Дунакова 046/681223 стая 214
6 Младши експерт Кремена Петрова-Николова 046/681223 стая 214
7 Младши експерт Янка Василева 046/681220 стая 215


Подаване на заявления за услуги по гражданско състояние и гражданска регистрация:
Център за административно обслужване: гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” №7

Получаване на готови документи: гише №13, тел. 046/681113

Банкова сметка на Община Ямбол:
BIC: SOMBBGSF
IBAN: BG 13 SOMB91308424420344
код за вид плащане 44 80 07
Общинска банка – АД, клон Ямбол

Нормативна база:

Закон за гражданска регистрация
Наредба РД-02-20-6 от 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа но Регистъра за населението
Наредба РД-02-20-9 от 21.05.2012г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация
Семеен кодекс /СК/
Закон за защита на личните данни
Кодекс за МЧП /КМЧП/
Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Ямбол /НОАМТЦУ/
Закон за местните данъци и такси /ЗМДТ/

Полезни връзки


Банери ➲