Общинска администрация Ямбол Република България

Подаване на данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

Преди да започнете електронно заявяване на услугата "Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти"
I.Необходимо е да притежавате и инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
II. Препоръчително е да притежавате профил в системата за сигурноелектронно връчване и портала за електронни плащания. Аконямате регистрации можете да използвате бутоните, които се намират в лявата част на екрана "Регистрация в еВръчване" и " Регистрация в еПлащане" в сайта  - Държавна агенция „Електронно управление”
III. Необходимо е да имате инсталиран, локално на компютъра Ви Adobe Reader. 

КОИ ИМОТИ СЕ ОБЛАГАТ С ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ
С данък се облагат:
1 сгради, самостоятелни обекти в сгради и поземлени имоти, които са в строителните граници на населените
места и селищните образувания
2 поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т.
1 от Закона за устройство на територията
3 застроените земеделски и горски земи - за действително застроената площ и прилежащия ? терен
В КОИ СЛУЧАИ СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ
Декларация се подава при:
1 придобиване на новопостроен недвижим имот, който не подлежи на въвеждане в експлоатация
по реда на Закона за устройство на територията
2 придобиване на недвижим имот по наследство
3 предоставяне на право на управление върху държавен/общински имот
4 придобиване на новопостроен или придобит по друг начин недвижим имот от предприятие или
учредяване на ограничено вещно право на ползване върху недвижим имот на предприятие
5 учредяване право на концесия върху недвижим имот
6 преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен
обект в сграда, както и промяна на друго обстоятелство, което има значение за определяне на
данъка
7 подаване на коригираща декларация за деклариран имот
Не се подава декларация за недвижимите имоти и ограничените вещни права, придобити, с
изключение на придобитите от предприятия, по възмезден или безвъзмезден начин, чрез правна
сделка или по давност /по раздел трети, глава втора от Закона за местните данъци и такси/.
Не се подава декларация и при промяна в обстоятелства, имащи значение за определяне на данъка,
когато същите са удостоверени от общината в случаите на търпимост на строежите, в изпълнение на
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради или в
качеството ? на възложител по Закона за устройство на територията.
ОТ КОГО СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ
Декларацията се подава от данъчно задължените по Закона за местните данъци и такси лица, а това
са:
1 собствениците на облагаем с данък недвижим имот
2 лицето, на което е предоставено правото на управление върху имоти - държавна или общинска
собственост
3 ползвателят - предприятие, когато върху имота е учредено вещно право на ползване
4 концесионерът при учредено право на концесия
Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите
съсобственици и ползватели.
В КАКЪВ СРОК СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯТА
Декларацията се подава в:
1 двумесечен срок от придобиването на облагаем с данък недвижим имот, включително
предоставяне на право на управление или учредяване на право на ползване/концесия върху
такъв имот, съответно от промяна на обстоятелство, което има значение за определяне на данъка
шестмесечен срок от откриване на наследството, когато недвижим имот се придобива по
наследство

В А Ж Н О !!! Попътнената бланка задължително трябва да бъде подписана с Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).

 Данъчна декларация [ Размер на файла: 473.18kB ]

Полезни връзки


Банери ➲