Общинска администрация Ямбол Република България

П О К А Н А

 

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

НА ОБЩИНА ЯМБОЛ КЪМ 31.12.2022 г.

 

 

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 32, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Община Ямбол, председателят на Общински съвет - Ямбол Антон Шиков, кани жителите на град Ямбол, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на бюджетни звена, на граждански сдружения, общински съветници и други заинтересовани лица, да вземат участие в публично обсъждане на Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Ямбол към 31.12.2022 г.

 

Публичното обсъждане ще се проведе на 12.09.2022 година (вторник) от 17.30 в зрителната зала на Община Ямбол.

Доклад на кмета В. Ревански

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Полезни връзки


Банери ➲