Общинска администрация Ямбол Република България

Преписка за установяване на самоличност

Процедурата се стартира, когато дееспособен български гражданин няма създаден електронен личен регистрационен картон и не притежава документ за самоличност. Заинтересованото лице попълва Искане, което му се предоставя безплатно и прилага 2 бр. актуални снимки. Общинската администрация изисква с писмо по образец от полицейските органи на Министерство на вътрешните работи установяването на неговата самоличност. След получаване на писмено уведомление за установената самоличност, общината издава необходимите документи за снабдяване с български документ за самоличност /адресна регистрация, удостоверение за раждане и др. документи/ и изпраща копие от писмото до ГД ”ГРАО” за създаване на електронен личен регистрационен картон.

Правно основание: чл.26, ал.2 от Закона за гражданската регистрация; чл.61 и чл.62 от Закона за Министерство на вътрешните работи; чл.80, ал.2 от Наредба №РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация

Необходими документи:
1. Искане в свободен текст
2. Снимки -2 бр.

Такса и срок на изпълнение:
7 работни дни – 3.00 лв.

Полезни връзки


Банери ➲