Общинска администрация Ямбол Република България

Проект BG05M9OP001-2.029-0013 „Разкриване и функциониране на Кризисен център в Община Ямбол“


Проект BG05M9OP001-2.029-0013 „Разкриване и функциониране на Кризисен център в Община Ямбол“

Информация относно разширяване на териториалния обхват на услугата "Кризисен център" [ Дата на публикуване: 21 октомври 2022 г., 16:25:40 ]

Информация за телефони и връзка

Полезни връзки


Банери ➲