Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Профил на купувача
Профил на купувача » Договори

Обществени поръчки

Показване на резултати 1 - 10 от 240 намерени

отворена „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените областна и републиканска транспортни схеми, по осем обособени позиции

00339-2020-0002/2020-02-05 Предметът на настоящата обществена поръчка е извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената областна и републиканска […]

затворена „Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на Община Ямбол“.

00339-2020-0001/2020-01-13 В обхвата на обществената поръчка се включват следните дейности: Дейност 1. Проектиране Дейността предвижда проектиране в работна фаза на компостираща […]

затворена Доставка на газ от газоразпределително дружество за нуждите на обекти на Община Ямбол

00339-2019-0012/2019-10-16 Предмет на поръчката е доставка на природен газ за обекти на Община Ямбол, разположени на територията на град Ямбол, както […]

възложена „Изграждане на видеонаблюдение в ж.к „Георги Бенковски“ в гр.Ямбол“

9092934 /2019-09-30 „Изграждане на видеонаблюдение в ж.к „Георги Бенковски“ в гр.Ямбол“ ================================================================================================================ На основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП подлежащата […]

отворена „Специализиран превоз на деца и ученици за учебната 2019/2020 г. в Община Ямбол във връзка с чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование по четири обособени позиции“

9091967/2019-08-29 Предмет на настоящата обществена поръчка е осигуряване на специализиран превоз на деца и ученици за учебната 2019/2020 г. в Община […]

отворена Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на Община Ямбол.

00339-2019-0011/2019-08-26 На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗОП (Обн. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г.) Възложителят ще предостави […]

затворена "Доставка чрез закупуване на строителни и ВИК материали за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители към нея"

9091282/2019-08-12 "Доставка чрез закупуване на строителни и ВИК материали за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители към нея" ================================================================================================================= На […]

възложена „Проектиране и изграждане на котелно помещение със стенни газови кондензни котли в сградата на ОУ „Любен Каравелов“

9091249/2019-08-09 Поръчката включва в обхвата си следните дейности: 1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически за обект „Изграждане на котелно […]

затворена „Текущ ремонт на козирката на пазар „Стара автогара“, представляващ сграда за търговия с идентификатор: 87374.541.40.1, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Търговска“ № 37“

9090747/2019-07-26 Целта на обществената поръчка е изпълнението на текущ ремонт на козирката на пазар „Стара автогара“ в гр.Ямбол чрез полагане на […]
« 1 2 3 4 5 ... 24 »