Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦАО, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Профил на купувача
Профил на купувача » Договори

Обществени поръчки

Показване на резултати 171 - 180 от 254 намерени

изпълнен „Избор на изпълнител за извършване на закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци на община Ямбол”

00339-2015-0002/2015-02-02 Рекултивацията на депото ще се извърши на два етапа, които включват техническа и биологична рекултивация. Етапът на Техническата рекултивация на […]

изпълнен „Поддръжка и текущ ремонт на уличното осветление в Община Ямбол”

9038232/2015-01-22 Целта на поръчката е извършването на поддръжка и текущи ремонти на уличното осветление на територията на община Ямбол. Обект на […]

възложена Организиране и провеждане на обучения за служители от администрацията на община Ямбол по 15 обособени позиции

00339-2015-0001/2015-01-19 На 18.05.2015 г. е публикувано Съобщение за отваряне на ценови оферти по обособена позиция № 2 "Провеждане на четири специализирани […]

възложена “Предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа по стандарт GSM, с национално покритие от лицензиран оператор

9038115/2015-01-16 Предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа по стандарт GSM, с национално покритие от лицензиран оператор за необходимостта […]

прекратена „Поддръжка и текущ ремонт на уличното осветление в община Ямбол

9038086/2015-01-15 Целта на поръчката е извършването на поддръжка и текущи ремонти на уличното осветление на територията на община Ямбол. Обект на […]

възложена „Доставка на работно облекло и работни обувки за нуждите на работещите по трудово правоотношение

9037481/2014-12-15 Доставка на работно облекло и работни обувки за нуждите на работещите по трудово правоотношение в: - Община Ямбол и дейностите […]

изпълнен Публична покана с предмет:„Комплексно почистване на сградата на община Ямбол и прилежащия й терен – ул.”Г. С. Раковски” № 7, комплексно почистване на помещение в Областен информационен център на ул.”Търговска” № 34”

9037480/2014-12-15 Протокол, утвърден на 14.01.2015г. от Стоян Драгнев - за кмет на обищна Ямбол съгласно Заповед РД/02-00013/13.01.2015г., относно извършеното оценяване и […]

прекратена Пулбична покана по ЗОП: „Изграждане на улично осветление на обекти в Община Ямбол, гр. Ямбол по обособени позиции

9036991/2014-12-03 ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ: Тъй като са установени нарушения при откриването и провеждането на публичната покана, които не могат да бъдат […]

възложена „ДОСТАВКА НА ИГЛОЛИСТНА И ШИРОКОЛИСТНА ДЪРВЕСНА РАСТИТЕЛНОСТ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПАРКОВЕ И ЗОНИ ЗА ОТДИХ” - ВТОРОСТЕПЕНЕН РАЗПОРЕДИТЕЛ, ЗА КОЙТО КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ Е ВЪЗЛОЖИТЕЛ”

9035140/2014-10-24 Обществената поръчка се провежда за доставка на иглолистна и широколистна дървесна растителност за нуждите на ОП „Паркове и зони […]
« 1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 26 »