Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Профил на купувача
Профил на купувача » Договори

Обществени поръчки

Показване на резултати 181 - 190 от 211 намерени

изпълнен „Осигуряване на информация и публичност по проект „Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа за следващия програмен период”

00339-2013-0042/2013-12-18 На вниманието на всички заинтересовани участници: Във връзка с участието Ви в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с […]

възложена „Доставка на работно облекло и работни обувки за нуждите на работниците и служителите на Детски ясли и Детска кухня, Социални услуги Дом стари хора и Домашен социален патронаж, Дом за деца лишени от родителски грижи „Юрий Гагарин

9023963/2013-12-14 Протокол от работата на длъжностни лица утвърден на 03.01.2014 г. относно разглеждане и оценка на получените оферти. Предметът на поръчката […]

затворена Доставка на компютърна техника и метални архивни шкафова за нуждите на Община Ямбол

9023924/2013-12-13 Предметът включва следните обособени позиции: Обособена позиция 1- Доставка на компютърна техника Обособена позиция 2 – Доставка на метални архивни […]

затворена „Разработване на стратегически документи за провеждане на интегрирани политики на местно ниво”

9023721/2013-12-10 Предмет на настоящата процедура по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки е разработване на Стратегически […]

изпълнен Публична покана с предмет "Комплексно почистване на сградата на община Ямбол и прилежащия й терен – ул.”Г. С. Раковски” № 7, комплексно почистване на помещение в Областен информационен център на ул.”Търговска” № 34 "

9023350/2013-12-04 Комплексно почистване на сградата на община Ямбол и прилежащия й терен – ул.”Г. С. Раковски” № 7, комплексно почистване на […]

възложена „Поддръжка и текущ ремонт на уличното осветление в Община Ямбол”.

9023353/2013-12-04 Към настоящата процедура е прикачен файл "Протокол от публична покана за ремонт на улично осветление". Целта на поръчката е извършването […]

изпълнен Публична покана с предмет “Изготвяне на рекламно информационни материали по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Ямбол”, финансиран от оперативна програма „Техническа помощ”

9023169 /2013-12-02 Документацията по настоящата обществена поръчка бе достъпна за свободно сваляне до крайния срок за получаване на достъп до нея, а […]
« 1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 »